10. April. 2019.

Mandatno-imunitetska komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 2. sjednici, održanoj 10.04.2019. godine  razmatrala :

Verifikaciju mandata poslaniku Predstavničkog domu Parlamenta Federacije BiH  Kolar-Jurčević Ankici.

U skladu sa  članom 44. stav 2. Poslovnika  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija Domu podnosi slijedeći:

 

 IZVJEŠTAJ

 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dostavila je Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 28.03.2019.godine  Odluku  o prestanku i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom  kandidatu, kojom se  :

Vidović Feliksu,  poslaniku u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izabranom na Općim izborima 2018. godine sa liste    političkog subjekta HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS, utvrđuje prestanak mandata s danom 15.2.2019.godine, a iz razloga imenovanja na dužnost ministra unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

S tim u vezi, postupajući po odredbama člana 1.10. stav (1) i (2) Izbornog zakona,   Centralna izborna komisija BiH je na osnovu člana 13.6 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, mandat poslanika u Predstavničkom domu dodijelila:

Kolar-Jurčević Ankici, slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, Mandatno-imunitetska komisija predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da verifikuje mandat  poslanici  Kolar-Jurčević Ankici.

U skladu sa članom  53. Poslovnika za izvjestioca  je određen Asim Kamber,  predsjednik  Mandatno-imunitetske komisije.

 

     PREDSJEDNIK KOMISIJE

   Asim Kamber,s.r.