29. Oktobar. 2019.

Mandatno-imunitetska komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 5. sjednici, održanoj  29.10.2019. godine  razmatrala :

Verifikaciju mandata poslaniku  Predstavničkog domu Parlamenta Federacije BiH :  Đogić Elmi.

 U skladu sa  članom 44. stav 2. Poslovnika  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija Domu podnosi slijedeći:

 

 IZVJEŠTAJ

 

AD-1

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine dostavila je Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dana 25.10.2019. godine  Odluku  o prestanku mandata i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom  kandidatu, kojom se :

Beganović Mirvetu, poslaniku u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izabranom na Općim izborima 2018. godine sa liste  političkog subjekta Laburistička stranka Bosne i Hercegovine Laburisti BIH, utvrđuje   prestanak mandata sa danom smrti, 22.09.2019. godine.

S tim u vezi, postupajući po odredbama člana  2.9.stav (1) tačka 14., člana 1.10. stava (1) tačka 3. i stava (2) kao i člana 10.8.stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija BIH je  mandat poslanika u Predstavničkom domu dodijelila:

Đogić Elmi, slijedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta Laburistička stranka Bosne i Hercegovine Laburisti BiH.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, Mandatno-imunitetska komisija predlaže Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da verifikuje mandat  poslaniku Đogić Elmi.

 

U skladu sa članom  53. Poslovnika, za izvjestioca  je određen Asim Kamber,  predsjednik  Mandatno-imunitetske komisije.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                          Asim Kamber