16. Decembar. 2019.

Zakonodavno-pravna komisija Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) održala je 16.12. 2019. godine 10. sjednicu kojoj je prisustvovalo svih deset članica i članova Komisije. Sjednici su prisustvovale članice Komisije Ankica Kolar Jurčević, Dženana Hodžić, Delfa Dejanović i Adna Hanić Zalihić i članovi Komisije Albin Muslić, Husein Topčagić, Hasan Muratović, Miralem Galijašević, Jasenko Osmić i Daniel Babić. Sjednici Komisije su prisustvovali predstavnici Premijera, odnosno Vlade Federacije BiH po svim tačkama dnevnog reda za koje su predlagači zakona.

Komisija je prema jednoglasno utvrđenome dnevnom redu razmatrala:

 

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH – hitni postupak,
  2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – hitni postupak,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH  – hitni postupak,
  4. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu – hitni postupak,
  5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju – hitni postupak.

 

Temeljem člana 44. stav 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija Zastupničkome domu podnosi sljedeći

 

I    Z    V    J    E    Š    T    A    J

 

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH – hitni postupak

 

Komisija je konstatirajući da sjednici Komisije prisustvuje predstavnik Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača ovoga zakona, obavila opći pretres i utvrdila jednoglasno mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH  dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni temelj za donošenje ovoga zakona.

U raspravi u pojedinostima Komisija je jednoglasno utvrdila sugestiju predlagaču da preispita sa pravno-tehničkog aspekta odredbe člana 2. ovoga zakona u smislu da li treba navoditi uz naziv zakona i broj „Službenih novina Federacije BiH“, a posebno za izmjene i dopune zakona koje tek treba da budu donijete, odnosno koje su u proceduri kao Prijedlog zakona po hitnom postupku.

 

  1. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima – hitni postupak

 

Komisija je konstatirajući da sjednici Komisije prisustvuje predstavnik Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača ovoga zakona, obavila opći pretres i utvrdila jednoglasno mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o doprinosima  dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni temelj za donošenje ovoga zakona.

 

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH – hitni postupak

 

Komisija je konstatirajući da sjednici Komisije prisustvuje predstavnik Premijera i Vlade Federacije BiH  kao ovlašćenog  predlagača ovoga zakona, obavila opći pretres i  utvrdila jednoglasno mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH  dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni temelj za donošenje ovoga zakona.

 

  1. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu – hitni postupak

 

Komisija je konstatirajući da sjednici Komisije prisustvuje predstavnik Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača ovoga zakona, obavila opći pretres i utvrdila jednoglasno mišljenje da je Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni temelj za donošenje ovoga zakona.

 

  1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju – hitni postupak

 

Komisija je konstatirajući da sjednici Komisije prisustvuje predstavnik Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača ovoga zakona, obavila opći pretres i utvrdila jednoglasno mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju  dostavljen od Premijera i Vlade Federacije BiH kao ovlašćenog predlagača i da postoji ustavni temelj za donošenje ovoga zakona.

 

Za izvjestioca Komisije na sjednici Zastupničkoga doma određen je zastupnik Albin Muslić, predsjednik Komisije.

 

                                                                 PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                           Albin Muslić, s.r.