17. Decembar. 2019.

Komisija za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 5. sjednici, održanoj 17.12.2019. godine razmatrala slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1.Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine

2.Prijedlog odluke o razrješenju i izboru predsjednika , zamjenika predsjednika i članova u pojedinim radnim tijelima Predstavničkog doma PFBIH.

 

Na osnovu člana 44. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija Domu podnosi slijedeći:

 

IZVJEŠTAJ

 

AD-1 

Komisija  za izbor i imenovanje je razmatrala prijedlog  za imenovanje članova Komisije za vrijednosne papire.U skladu sa članom 5. stavom 1. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire FBIH, Predsjednik Federacije BIH, na osnovu dostavljanja rang liste Komisije  za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje članova Komisije za vrijednosne papire, nakon pribavljene saglasnosti potpredsjednika Federacije BIH donosi Odluku o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire FBIH. Odluku je dužan potvrditi Parlament Federacije BIH.

Komisiju za vrijednosne papire čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana. Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Komisije moraju imati visoku školsku spremu ekonomske ili pravne struke i višegodišnje odgovarajuće profesionalno iskustvo. Mandat članova Komisije traje pet godina.

Predsjednik Federacije BIH je dana 25.07.2018. godine dostavio Parlamentu FBIH , zajedno sa saglasnošću oba potpredsjednika Federacije BIH  i biografijama, Odluku o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire Federacije BIH. Odlukom se razrješuju  zbog isteka mandata  Hasan Čelan, predsjednik; Milorad Rajlić i Matej Živković, članovi.

Za nove članove Komisije za vrijednosne papire imenuju se: Esad Dželilović, predsjednik; Matej Živković, zamjenik predsjednika; Amir Ibrović, Adnan Zukić i Romeo Zelenika-članovi.

Komisija je nakon rasprave o ovoj tački dnevnog reda većinom glasova odlučila da predloži Predstavničkom domu da donese:

  • Odluku o potvrđivanju Odluke o razrješenju i imenovanju članova Komisije  za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine

U prilogu izvještaja : 

Prijedlog Odluke i biografije kandidata

 

AD-2

Klub SDP BiH je dana 29.10. 2019. godine dostavio u skladu sa odredbama Poslovnika Predstavničkog  doma Parlamenta FBIH  zahtjev Komisiji  za izbor i imenovanje za izmjene u radnim tijelima.Zahtjevom je predloženo da se zastupnici Lana Prlić i Irfan čengić zamijene na pozicijama članova u Komisiji  za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Etičkoj komisiji.

Klub SDA je dana 17. 12. 2019. godine  dostavio u skladu sa odredbama Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta FBIH  zahtjev Komisiji za izbor i imenovanje za izmjene u radnim tijelima.Zahtjevom je predloženo da se zastupnica Sebija Izetbegović razrješi sa mjesta člana Odbora za zdravstvo, a da se umjesto nje imenuje zastupnica  Belma Pojskić.Također je predloženo da se u Etičku komisiju za predsjednicu imenuje Samira Begić,umjesto dosadašnje predsjednice, a za člana Etičke komisije  imenuje Jasminka Ibrišimović.

Komisija je razmatrala navedene prijedloge, ustanovila da su dostavljeni od ovlaštenih predlagača te jednoglasno donijela odluku da se predloži ovome Domu da donese Odluku o razrješenju i izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i pojedinih članova u određenim radnim tijelima.

U prilogu  izvještaja: Prijedlog Odluke

 

                                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                   Dr. Mladen Bošković