17. Decembar. 2019.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

SAZIVAM

6. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u utorak, 17.12.2019. godine u 10 sati.

Za 6. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. a) Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, hitni postupak

b) Informacija o produženju važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH za peridod 2015. – 2019. godine do kraja 2020. godine

2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

3. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Živinice regionalna deponija za kruti otpad

4. Prijedlog Odluka o izmjeni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica,

5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za realizaciju Projekta rehabilitacija i modernizacija crpno-akumulacijske hidroelektrane Čapljina.

 

NAPOMENA: Umjesto najavljene dopune dnevnog reda zakazujemo ovu vanrednu sjednicu, jer su u pitanju materijali čije usvajanje je hitno, a obrazloženje hitnosti Vlada FBiH će dostaviti naknadno. Nakon završetka 6. vanredne sjednice bit će održana 9. redovna sjednica Predstavničkog doma.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović