10. April. 2019.

Dana 10.04.2019. godine održana je prva redovna sjednica Komisije za informisanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Komisija) na kojoj su prisustvovali svi članovi Komisije u sljedećem sastavu: Samer Rešidat – predsjednik Komisije, Sanela Prašović – Gadžo – zamjenica predsjednika Komisije, te Ivan Boban, Albin Muslić, Amer Obradović, Asim Kamber, Salmir Kaplan, Senad Mašetić, Mirsad Čamdžić, Boris Marjanović i Stanko Musa – članovi Komisije.

Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

  1. Konstituisanje radnog tijela i upoznavanje sa djelokrugom, zadacima i ovlaštenjima Komisije za informisanje utvrđenih Poslovnikom o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i
  2. Tekuća pitanja.

Komisija nakon jednoglasno usvojenog dnevnog reda podnosi sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

Ad-1 Konstituisanje radnog tijela i upoznavanje sa djelokrugom, zadacima i ovlaštenjima

         Komisije za informisanje utvrđenih Poslovnikom o radu Predstavničkog doma  

         Parlamenta Federacije BiH

 

Prisutni članovi Komisije su primili k znanju i prihvatili Odluku o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, a koju je donio Predstavnički dom na nastavku konstituirajuće sjednice održane 09.01.2019. godine.

Također, članovi Komisije su upoznati sa djelokrugom, zadacima i ovlaštenjima Komisije za informisanje, a koji su precizno utvrđeni na osnovu člana 63. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, gdje se kaze da Komisija za informisanje razmatra pitanja informisanja javnosti o radu Predstavničkog doma i radnih tijela Predstavničkog doma, predlaže odnosno preduzima mjere za unaprijeđivanje informisanja javnosti o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Predstavničkom domu, stara se o ostvarivanju posebnog društvenog interesa Predstavničkog doma u javnim preduzećima informativne djelatnosti čiji je osnivač Federacija, u skladu sa zakonom, te razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata i druga pitanja iz oblasti informisanja i daje mišljenja i prijedloge Predstavničkom domu.

 

Ad-2 Tekuća pitanja

 

Pod tekućim pitanjima, zamjenica predsjednika Komisije Sanela Prašović – Gadžo je predložila Inicijativu da se Izvještaji o radu i poslovanju Federalne radio-televizije za period od 2014.  do 2017. godine stave u parlamentarnu proceduru Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  na razmatranje i usvajanje.

Nakon obavljene diskusije i glasanja, konstatovano je da je Komisija za informisanje  sa ŠEST glasova ZA i ČETIRI SUZDRŽANA glasa usvojila predloženu Inicijativu, te će istu uputiti predsjedavajućem Predstavničkog doma na daljnje postupanje.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                 PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                      Samer Rešidat, s.r.