31. Januar. 2019.

Dana 31.01.2019. godine održana je prva redovna sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH ( u daljem tekstu: Komisija) na kojoj su   prisustvovali: Irfan Čengić – predsjednik Komisije, Osman Ćatić – zamjenik predsjednika Komisije, te članovi: Zeid Mujić, Eldin Vrače, Hasan Muratović, Faika Mujanović-Glamočanin, Salko Zildžić, Ante Baković i Tahir Nuhić.

Također, sjednici Komisije su prisustvovali i gosti: Enver Išerić – direktor Zavoda za javnu upravu Federalnog ministarstva pravde i Emina Tadić – stručna saradnica za izborni sistem, teritorijalnu organizaciju i lokalnu samoupravu.

Opravdano je izostala  Amela Kuskunović-članica Komisije, a neopravdano Melika Mahmutbegović-članica Komisije.

Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

 

 1. Konstituisanje radnog tijela – Komisije za lokalnu samoupravu;
 2. Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Srebrenik;
 3. Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Gračanica;
 4. Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Živinice;
 5. Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Visoko;
 6. Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Gradačac;
 7. Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Ljubuški:
 8. Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Čapljina.

 

Komisija nakon jednoglasno usvojenog dnevnog reda podnosi sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

Ad-1 Konstituisanje radnog tijela – Komisije za lokalnu samoupravu

 

Na osnovu člana 152. stav 2. a u vezi sa članom 45. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/07 i 2/08), Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 9. januara 2019. godine, donio je Odluku o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a čime su i konstituisana radna tijela kao i Komisija za lokalnu samoupravu, a koju čine sljedeći izabrani zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH: Irfan Čengić – predsjednik Komisije, Osman Ćatić – zamjenik predsjednika Komisije, Zeid Mujić, Amela Kuskunović, Eldin Vrače, Hasan Muratović, Faika Mujanović – Glamočanin, Salko Zildžić, Melika Mahmutbegović, Ante Baković i Tahir Nuhić.

 

Nakon prihvatanja Odluke o konstituisanju radnog tijela odnosno Komisije za lokalnu samoupravu, predsjednik Komisije Irfan Čengić je predložio da se ostale tačke dnevnog reda, zbog iste tematike, razmatraju u paketu i obavi se diskusija sa čim su se jednoglasno složili svi prisutni članovi Komisije.

 

Ad-2 Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Srebrenik

Ad-3 Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Gračanica

Ad-4 Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Živinice

Ad-5 Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Visoko

Ad-6 Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Gradačac

Ad-7 Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Ljubuški

Ad-8 Mišljenje na Prijedlog Zakona o Gradu Čapljina

 

Uvodno izlaganje dao je predstavnik Federalnog ministarstva pravde odnosno direktor Zavoda za javnu upravu Enver Išerić i istakao da se usvajanjem ovih Zakona neće ništa značajno promijeniti osim što će se općina preimenovati u Grad i dobiti gradonačelnika, a činjenica je da  član 5. Zakona o principima lokalne samouprave nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Nakon uvodnog izlaganja uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Komisije i na samom kraju sa 8 (osam) glasova ZA i 1 (jednim) glasom PROTIV usvojili sljedeće zaključke:

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH poziva Vladu Federacije BiH da poštuje Zakon o principima lokalne samouprave Federacije BiH i Sporazum između Vlade Federacije BiH i Saveza općina i gradova Federacije BiH koji nalažu da se prilikom usvajanja Zakona iz oblasti lokalne samouprave obavezno izvrše konsultacije sa Savezom općina i gradova Federacije BiH.

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu će na svoje sjednice pozivati predstavnike Saveza općina i gradova Federacije BiH.

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu daje pozitivno Mišljenje za usvajanje Prijedloga Zakona o gradu Srebrenik koji ispunjava sve zakonske uvjete propisane Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije BiH.

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu daje pozitivno Mišljenje za usvajanje Prijedloga Zakona o gradu Gračanica koji ispunjava sve zakonske uvjete propisane Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije BiH.

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu daje pozitivno Mišljenje za usvajanje Prijedloga Zakona o gradu Živinice koji ispunjava sve zakonske uvjete propisane Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije BiH.

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu daje pozitivno Mišljenje za usvajanje Prijedloga Zakona o gradu Visoko koji ispunjava sve zakonske uvjete propisane Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije BiH.

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu daje pozitivno Mišljenje za usvajanje Prijedloga Zakona o gradu Gradačac koji ispunjava sve zakonske uvjete propisane Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije BiH.

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu daje pozitivno Mišljenje za usvajanje Prijedloga Zakona o gradu Ljubuški, iako ova jedinica lokalne samouprave ne ispunjava uvjete iz člana 5.  Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH stav 1. i 2. ali Komisija smatra da je grad Ljubuški općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja za Federaciju BiH.

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu daje pozitivno Mišljenje za usvajanje Prijedloga Zakona o gradu Čapljina, iako ova jedinica lokalne samouprave ne ispunjava uvjete iz člana 5.  Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH stav 1. i 2. ali Komisija smatra da je grad Ljubuški općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja za Federaciju BiH.

 

 1. Komisija za lokalnu samoupravu smatra da u pogledu budućih zahtjeva,  jedinice za lokalnu samoupravu moraju pribaviti i Mišljenje Sektora  za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu  pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta, kako ne bi došlo do zloupotrebe Instituta od  posebnog historijskog i kulturnog značaja.

 

Također, članovi Komisije su diskutovali i o neusaglašenosti Ustava Federacije BiH i Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH u pogledu dodjeljivanja statusa Grada jedinicama lokalne samouprave kao i o samom izboru budućih gradonačelnika. Komisija nije zauzimala zaključke po ovom pitanju već je usaglašeno da se šira diskusija otvori na narednim sjednicama o ovoj temi.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FBiH

IRFAN ČENGIĆ