28. Oktobar. 2019.

Dana 28.10.2019. godine održana je 5. sjednica Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH ( u daljem tekstu: Komisija). Sjednici je prisustvovalo 6 (šest) članova Komisije, pa je po tom osnovu Komisija mogla meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Komisija je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrala sljedeću tačku dnevnog reda:

 

  1. Inicijativa za Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH (Nova vizija mjesnih zajednica).

 

Na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 67. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

  1. Inicijativa za Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH (Nova vizija mjesnih zajednica)

 

Uvodno izlaganje dala je Mersiha Ćurčić, predstavnica UNDP u BiH i veoma  detaljno upoznala prisutne članove Komisije sa Inicijativom za Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH sa posebnim naglaskom na novu viziju mjesnih zajednica. Također, prisutnim članovima Komisije obratili su se i Šukrija Bakšić i Enver Išerić u svojstvu članova Komisije za realizaciju projekta Statusi mjesnih zajednica u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine – nivo Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon uvodnog izlaganja, Komisiji se obratila i Selma Fišek ispred Saveza općina i gradova Federacije BiH i iznijela zaključak Predsjedništva Saveza kojim se jednoglasno podržavaju izmjene Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH u cjelini odnosno Inicijativa za izmjene Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH u okviru cjelovitih promjena ovog Zakona.

  kojim se podržava ova Inicijativa. čega je uslijedila diskusija u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Komisije nakon čega su jednoglasno usvojeni sljedeći zaključci:

Za izvjestioca Komisije na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji će razmatrati ovaj materijal, određen je Irfan Čengić, predsjednik Komisije za lokalnu samoupravu.

 

                                                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                 Irfan Čengić