09. Septembar. 2019.

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma održao je svoju 5. sjednicu 09.09.2019. godine. Sjednici je prisustvovalo 8 (osam) članova Odbora, pa je po tom osnovu Odbor mogao meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Odbor je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrao sljedeće tačke dnevnog reda:

 

  1. Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu,
  2. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2018. godine,

- Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2017. godine,

- Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2017, godine,

- Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2018. godine

  1. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu za period 01.01.-31.12.2018. godine,
  2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I),
  3. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu, sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i lzvještaj o radu ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH,
  4. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu,
  5. Ostala pitanja.

 

Na osnovu člana 44. a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor  podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

Ad – 1 Program rada vlade Federacije BiH za 2019. godinu

Sjednici Odbora je prisustvovao ovlašteni  predstavnik predlagača Bećo Sarajlija – sekretar Federalnog zavoda za programiranje razvoja i upoznao članove Odbora sa Programom rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu.  Nakon što su saslušali ovlaštenog predstavnika predlagača za ovu tačku dnevnog reda, predsjednik Odbora je predložio i stavio na glasanje sljedeći

 

Zaključak

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku je primio k znanju Program rada Vlade Federacije BiH za 2019. godinu i predlaže da ide dalje u parlamentarnu proceduru na razmatranje.

Za ovaj zaključak članovi Odbora su se izjasnili i to: ZA 8 (osam) glasova, bez glasova PROTIV  i bez   SUZDRŽANIH glasova.

 

Ad – 2 Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne  agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2018. godine,

- Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2017. godine,

- Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2017, godine,

- Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01.-30.06.2018. godine

 

Prisutnim članovima Odbora se obratio Kenan Kapo direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, nakon čega je obavljena diskusija i na koncu usvojen sljedeći

 

Zaključak

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku prihvaća ove Izvještaje i predlaže da isti idu u parlamentarnu proceduru na razmatranje.

Za ovaj zaključak glasalo je 7 članova ZA, 1 SUZDRŽAN i bez glasova PROTIV.

 

Ad -3 Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu za period 01.01. – 31.12.2018. godine

 

Uvodno izlaganje dala je Maida Šahinpašić – predstavnica Federalnog ministarstva finansija nakon čega je uslijedila diskusija o ovoj tački dnevnog reda i glasanje o predloženom zaključku:

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma je razmotrio i prihvatio dostavljeni Izvještaj i isti prosljeđuje u parlamentarnu proceduru na razmatranje.

Za ovaj zaključak glasalo je 7 članova ZA, bez SUZDRŽANIH glasova i bez glasova PROTIV.

 

Ad – 4 Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I)

 

Uvodno obrazloženje dao je Kenan Kurtović -  predstavnik Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, te je nakon provedene rasprave  Odbor  prihvatio sljedeći

 

Zaključak

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku prihvaća Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I) i isti proslijeđuje u daljnju parlamentarnu proceduru na razmatranje.

Za ovaj zaključak glasalo je 7 članova ZA, bez SUZDRŽANIH glasova i bez glasova PROTIV.

 

Ad-5  Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i lzvještaj o radu ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH

 

Sjednici Odbora prisustvovao je Jasmin Mahmuzić – direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH i veoma detaljno podnio Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu. Nakon uvodnog izlaganja uslijedila je diskusija u kojoj su učestvovali prisutni članovi Odbora i koji su nakon obavljene diskusije usvojili predloženi

 

Zaključak

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku prihvaća Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2018. godinu, sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i lzvještaj o radu ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH i isti proslijeđuje u daljnju parlamentarnu proceduru na razmatranje.

 Za ovaj zaključak glasalo je 7 članova ZA, bez SUZDRŽANIH glasova i bez glasova PROTIV.

 

Ad – 6 Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za   

           2018. godinu

 

Sjednici Odbora je prisustvovao ovlašteni predstavnik predlagača Alija Aljović ispred Federalnog ministarstva finansija.

Predsjednik Odbora je po ovoj tački dnevnog reda predložio sljedeći

 

Zaključak

 

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku prihvaća Analitički  izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu i predlaže da isti ide u parlamentarnu procedure na razmatranje.

Za ovaj zaključak glasalo je 7 članova ZA, bez SUZDRŽANIH glasova i bez glasova PROTIV.

 

Ad – 7 Ostala pitanja

 

Pod ovom tačkom dnevnog reda predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Husein Rošić iznio je nekoliko stvari koje je potrebno  promijeniti u budućoj praksi prilikom zasjedanja samog Odbora.

Neophodno je da se Poziv za održavanje sjednica u budućem radu dostavlja na vrijeme i blagovremeno kao što je to i propisano Poslovnikom o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH uz obaveznu dostavu poziva za medije kako bi se omogućilo praćenje rada ovog veoma važnog Odbora za širu javnost, te je potrebno  obaviti razgovor sa predsjedavajućim Predstavničkog doma u vezi ovog pitanja i pokušati iznaći način da se  obezbijede  bolje i adekvatnije sale za rad Odbora, a sve u cilju da se poradi na značaju i važnosti Odbora kao i samog Parlamenta Federacije BiH sa čim su se jednoglasno složili svi prisutni članovi Odbora.

 

Za izvjestioca Odbora na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji će razmatrati ove materijale, određen je Husein Rošić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku.

 

                                                                                             PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                Husein Rošić