BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
PREDSTAVNIČKI DOM

 

 

 


PROGRAM RADA
PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

 

 


Sarajevo, maj 2016. g.


Predstavnički dom donosi program rada koji čine pitanja iz djelokruga Predstavničkog doma koja će se razmatrati na sjednici Predstavničkog doma.
Program rada sadrži zadatke Predstavničkog doma koji proizilaze iz: Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, planskih dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i prijedloge ovlaštenih predlagača, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za narode i građane u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Programom rada utrvrđeni su poslovi i zadaci Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao i način njihovog izvršavanja, uz napomenu da se ovaj program rada donosi kada su već prošla tri mjeseca tekuće godine.
U radnom planu nisu naznačeni rokovi i predlagači razmatranja zakona i drugih akata  pa će svi materijali biti razmatrani nakon dostavljanja u parlamentarnu proceduru u skladu sa rokovima propisanim Poslovnikom Predstavničkog doma.

Osnovni pravci djelovanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini bit će usmjereni na:
- reforme društveno-ekonomskog sektora u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine,
- reforme u radnom i socijalnom sektoru,
- jačanje društvene stabilnosti Federacije Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na jačanje demokratskih odnosa, vladavine prava, građanskih i vjerskih sloboda, osiguranje socijalnih prava i dr.,
- iniciranje i provođenje reformi iz usvojene reformske agende usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu evro-atlanskih integracija.

 

 


Program rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sadrži više tačaka koje će biti smjernice za rad na sljedeći način:

1. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2016. godine razmotrit će zakone i druge akte utvrđene u Programu rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu uključujući i one zakone i druge akte predložene od klubova zastupnika i radnih tijela u Predstavničkom domu koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila i preuzela obavezu da bude predlagač.

2. Predstanički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2016. godine razmatrat će zakone i druge akte čiji predlagači budu radna tijela Predstavničkog doma.

3. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2016. godine razmatrat će zakone i druge akte čiji predlagači budu zastupnici, klubovi zastupnika i Kolegij Predstavničkog doma.

4. Održavanje tematskih sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će planirano prema potrebama.

Predstavnički dom će u 2016. godini održavati tematske sjednice  Predstavničkog doma prema rasporedu koji utvrdi Kolegij doma radi analiziranja aktuelnih privrednih i društvenih oblasti u Federcaciji Bosne i Hercegovine s ciljem ostvarivanja povoljnijeg pravnog, ekonomskog, socijalnog i političkog okruženja.

5. Međuparlamentarna saradnja i saradnja sa nevladinim sektorom i građanima

Predstavnički dom nastavit će održavati regionalnu međuparlamentarnu saradnju, kao i potpunu otvorenost i transparentnost djelovanja Predstavničkog doma i koordinaciju u vezi sa inicijativama nevladinog sektora i građana.

6. Održavanje tematskih radionica radnih tijela

Radna tijela Predstavničkog doma u saradnji sa ministarstvima i drugim nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine održavat će tematske radionice u cilju obrađivanja aktuelnih tema i procjene stanja iz svojih oblasti u smislu postojanja i usklađenosti zakonskih i podzakonskih akata, te  saradnjom sa privrednim i neprivrednim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te nevladinim sektorom steći saznanja o problemima sa kojima se susreću pravna i fizička lica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radno tijelo bi na bazi praktičnih rasprava sagledalo problematiku i svoje prijedloge uputilo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine koja bi, prema njihovoj ocjeni, mogla predložiti odgovarajuće promjene i donošenje novih zakonskih propisa.

 

1. ZAKONODAVNA AKTIVNOST

I. PRIJEDLOZI I NACRTI ZAKONA KOJI SU USVOJENI ILI SE NALAZE U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI
   U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE
1. Zakon o izvršnom postupku
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju
3. Zakon o porezu na dobit
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi FBiH
6. Zakon o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubovima u FBiH
7. Zakon o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH
9. Zakon o hemikalijama
10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
11. Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH
12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH
13. Zakon o zabrani negiranja, osporavanja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti
14. Zakon o posebnim mjerama za sprečavanje vršenja krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prema maloljetnim osobama u FBiH
15. Zakon o Trezoru u FBiH
16. Zakon o tehničkoj kulturi
17. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu
18. Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima
19. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti
20. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u FBiH
21. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite
22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u FBiH

*  *

*

 

II. PRIJEDLOZI ZAKONA IZ PROGRAMA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavljen je u februaru 2016. godine Predstavničkom domu i upućen zastupnicima. Planom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine definirani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijeli implementaciji zacrtanih strateških ciljeva. Plan rada federalnih ministarstava predviđa:

- strateške ciljeve po pojedinim oblastima,

- operativne ciljeve i aktivnosti po strateškim ciljevima,

- plan izrade zakona, podzakonskih akata i drugih dokumenata i pojedinih resora.

 

Iz zakonodavne aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Predstavnički dom preuzeo je predložene zakone i druga akta.
Vlada je definirala planirane rokove po tromjesečjima za pripremu prijedloga zakona.
Iz praktičnih razloga nisu naznačeni rokovi u kojima će ih razmatrati Predstavnički dom.
Svi prijedlozi zakona bit će razmatrani kada stignu u parlamentarnu proceduru u skladu sa Poslovnikom i mogućnostima pravovremenog koordiniranja svih aktivnosti Kolegija, a vezano kako uz pripremu sjednica tako i uz pokretanje određenih pitanja za raspravu u radnim tijelima Predstavničkog doma.

Navedeni su prijedlozi zakona iz Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu kako sljedi:
1. Zakon o prijevozu opasnih materija
2. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
3. Zakon o ličnom imenu
4. Zakon o policijskim službenicima FBiH
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima
8. Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH
9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima javne uprave
10. Zakon o izmjenama Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH
11. Zakon o izmjenama Zakona o inspekcijama u FBiH
12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu
13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH
14. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH
15. Zakon o stečaju
16. Zakon o registraciji privrednih subjekata u FBiH
17. Zakon o notarima
18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima
20. Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu
21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vještacima
22. Zakon o sudskoj policiji
23. Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH
24. Budžet za 2017. godinu
25. Zakon o izvršenju Budžeta za 2017. godinu
26. DOP za 2017.-2019. godinu
27. Zakon o porezu na dohodak
28. Zakon o poreznoj upravi
29. Zakon o poreznim procedurama
30. Izmjene i dopune Zakona o visini stope zatezne kamate
31. Zakon o izmjenama Zakona o fiskalnim sistemima
32. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH
33. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji
34. Zakon o Agenciji za bankarstvo
35. Zakon o osiguranju
36. Zakon o bankama
37. Zakon o mikrokreditnim organizacijama
38. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga
39. Zakon o računovodstvu i reviziji
40. Zakon o finansijskom poslovanju
41. Zakon o energiji
42. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu u FBiH
43. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima u FBiH
44. Zakon o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009.-2015. godina
45. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH
46. Zakon o Privrednoj komori FBiH
47. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u FBiH
48. Zakon o proizvodnji, razvoju i prometu NVO
49. Zakon o izmjeni Zakona o cestama FBiH
50. Zakon o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
51. Zakon o jedinstvenim principima i okviru materijalne pomoći za osobe sa invaliditetom
52. Zakon o jedinstvenom registru korisnika naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi
53. Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
54. Zakon o štrajku
55. Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova
56. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
57. Zakon o osnovama socijalne zaštite
58. Zakon o hraniteljstvu
59. Zakon o djelatnosti socijalnog rada
60. Zakon o socijalnim uslugama
61. Zakon o zaštiti porodice sa djecom
62. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica
63. Zakon o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica
64. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica
65. Zakon o organizatorima otpora
66. Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja odbrambeno-oslobodilačkog rata
67. Zakon o boračkim organizacijama/udruženjima od posebnog društvenog interesa za FBiH
68. Zakon o biocidima
69. Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih proizvoda
70. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
71. Zakon o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u FBiH
72. Zakon o udžbenicima
73. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama
74. Zakon o nedopuštenom oglašavanju
75. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH
76. Zakon o koncesijama
77. Zakon o energetskoj efikasnosti
78. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
79. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
80. Zakon o slatkovodnom ribarstvu
81. Zakon o organskoj proizvodnji
82. Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju
83. Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima
84. Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju
85. Zakon o hrani
86. Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
87. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama uz transpoziciju zahtjeva EU direktive o upravljanju poplavnim rizicima
88. Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima
89. Zakon o veterinarstvu
90. Zakon o šumama
91. Zakon o lovstvu
92. Zakon o poticaju razvoja male privrede
93. Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima
94. Zakon o zaštiti okoliša
95. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost
96. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
97. Zakon o turističkim zajednicama FBiH
98. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o turističkoj djelatnosti FBiH
99. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

*  *
*

III. PRIJEDLOZI I INICIJATIVE STIGLE OD ZASTUPNIKA U PREDSTAVNIČKOM DOMU
1. Izmjene i dopune Zakona o Radio-televiziji FBiH
2. Izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH
3. Izmjene i dopune Zakona o izvršnom postupku FBiH
4. Izmjene i dopune Zakona o rudarstvu FBiH
5. Zakon o premjeru i katastru nekretnina FBiH
6. Usklađivanje Zakona o građevinskom zemljištu sa Zakonom o stvarnim pravima
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana
8. Izmjene i dopune Zakona o stvarnim pravima FBiH
9. Zakon o šumama FBiH
10. Izmjene i dopune Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja FBiH


PRILOG PRIJEDLOGA ZAKONSKIH I DRUGIH AKATA KOJI SU SASTAVNI DIO PROGRAMA RADA PREDSTAVNIČKOG DOMA ZA 2016. GODINU, NAKON PROVEDENE RASPRAVE O NACRTU PROGRAMA RADA ZA 2016. GODINU DATIH OD ZASTUPNIKA U PREDSTAVNIČKOM DOMU, PREDSJEDNIKA RADNIH TIJELA, PREDSJEDNIKA KLUBOVA I DRUGIH UČESNIKA U RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA RADA ZA 2016. GODINU

 

I. PRIJEDLOG ZAKONSKIH AKATA 
Nakon provedene rasprave o Nacrtu Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2016. godinu predloženo je da sljedeći zakoni budu sastavni dio Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2016. godinu i to:
1. Zakon o pasivnom podbilansu u FBiH
2. Zakon o koncesijama u FBiH
3. Zakon o plaćama i drugim naknadama u FBiH
4. Zakon o volontiranju u FBiH
5. Zakon o vještačkoj oplodnji u FBiH
6. Zakon o igrama na sreću u FBiH
7. Zakon o ministarstvima i drugim organima u FBiH
8. Zakon o šumama FBiH
9. Zakon o mladima u FBiH
10. Zakon o zaposlenicima jedinica lokalne samouprave
11. Zakon o ministarstvima i drugim tijelim javne uprave
12. Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju
13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dohotku
14. Strategija mladih u FBiH 2016.-2020. god.
Rokovi za razmatranje navedenih zakonskih projekata bit će naknadno utvrđeni na osnovu plana nadležnog radnog tijela kao ovlaštenog predlagača za predlaganje navedenih zakona u dogvoru sa resornim ministarstvima i Vladom FBiH.

II. Nakon provedene rasprave o Nacrtu Programa rada Predstavničkog doma za 2016. godinu Radna grupa je evidentirala i pitanja koja će biti sadržana u Programu rada Predstavničkog doma za 2016. godinu a odnose se na:
1. organiziranje TEMATSKIH SJEDNICA o aktuelnim pitanjima u FBiH pojedinačno iz nadležnosti radnih tijela koja trebaju biti nosioci pripreme kompletnog materijala skupa sa resornim ministarstvima u Vladi FBiH i drugim institucijama kao i predlagači nacrta zaključaka o toj tematskoj sjednici;
2. izmjene Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na osnovu pripremljenih inicijativa i prijedloga datih od zastupnika u Predstavničkom domu, radnih tijela ili prihvaćenih inicijativa nevladinog sektora i drugih organizacija o promjeni poslovnika koje prihvate ovlašteni predlagači u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH;
3. autentično tumačenje zakona i sačinjavanje prečišćenih tekstova izmjena i dopuna donesenih zakona kao i pitanje prečišćenog teksta Ustava FBiH;
4. web stranica Predstavničkog doma i oblast informiranja i saradnje sa sredstvima informiranja u FBiH u ostvarivanju kvalitetne saradnje i principa javnosti rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.  

III. Nakon provedenih javnih rasprava sa predsjednicima radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predsjednicima klubova u Predstavničkom domu i drugim učesnicima donesen je zaključak da se nakon provedene rasprave o Nacrtu Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2016. godinu postojeći program dopuni sa datim prijedlozima i inicijativama.
IV.
Ovaj program rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2016. godine OSTAJE OTVOREN I ZA SVE DRUGE INICIJATIVE I PRIJEDLOGE u toku ove kalendarske godine da pojedini zakoni i drugi materijali budu razmatrani na sjednici Predstavničkog doma zavisno od hitnosit, potrebe i aktuelnosti ukupne situacije u FBiH.  

 

Sarajevo, 18. maj 2016. g. 
Broj: 01-02-4-655/16    

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
Edin Mušić