PROGRAM RADA
PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE
    ZA 2020. GODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarajevo, mart 2020. godine

 

UVOD

 

           U skladu sa članom 87. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (u daljem tekstu: Predstavnički dom) Predstavnički dom donosi Program rada Predstavničkog doma za 2020. godinu.

 

Program rada sadrži značajna pitanja Predstavničkog doma koja proizlaze iz Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustav Federacije), zakona, planskih dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine, Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlade Federacije), prijedloga ovlaštenih predlagača, kao i druge obaveze i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. 

 

Programom rada utvrđuju se ciljevi i pravci djelovanja Predstavničkog doma, te njihov osnovni sadržaj. Predstavnički dom vršit će svoju zakonodavnu funkciju u skladu sa Ustavom Federacije kao osnovnim pravnim aktom u Federaciji i zakonima radi osiguranja razvoja Federacije Bosne i Hercegovine. Radna tijela Predstavničkog doma pri utvrđivanju svojih zadataka imaju obavezu pridržavati se Programa rada kojim se definiše obaveza donošenja godišnjih planova rada i izvještaja o radu.

 

U cilju efikasnije realizacije Programa rada u 2020. godini, Predstavnički dom poticat će saradnju sa Vladom Federacije, Domom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Dom naroda), predsjednikom i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalnim skupštinama, Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, a prema potrebi i zakonodavnim tijelima Republike Srpske i Brčko Distrikta.

 

Predstavnički dom će podupirati sve federalne organe i institucije u procesima realizacije kvalitetnog uređenja oblasti društvenog života u Federaciji BiH, kao što su područja koja se prije svega odnose na: fiskalnu politiku, ekonomske odnose sa inozemstvom, robnu razmjenu, ino-ulaganja, servisiranje unutrašnjeg i vanjskog duga, energetiku, rudarstvo, industriju, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, prostorno uređenje i okoliš, promet i komunikacije, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, kulturu i sport, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, zaštitu boraca, povratak izbjeglih i druge ovlasti iz nadležnosti Federacije, a koje nisu spomenute.

 

Predstavnički dom će, prema potrebi, razmatrati ostvarivanje Programa rada za 2020. godinu, te poduzimati odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.

 

CILJEVI DJELOVANJA

 

Osnovni ciljevi djelovanja Predstavničkog doma u 2020. godini bit će usmjereni na:

 • reforme u sektoru pravosuđa i javne uprave;
 • reforme društveno - ekonomskog sektora u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine;
 • reforme u radnom, socijalnom i zdravstvenom sektoru, jačanje društvene pravednosti i stabilnosti Federacije Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na jačanje demokratskih odnosa i vladavine prava;
 • iniciranje i provođenje reformi iz usvojene reformske agende usklađenih sa potrebama Federacije Bosne i Hercegovine na putu evroatlanskih integracija, usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU po prioritetima iz BH Akcionog plana mjera za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja i Mišljenja EU iz 2019. godine po zahtjevu BiH za kandidatski status;
 • povećanje uključenosti Predstavničkog doma u pitanja okoliša;
 • jačanje saradnje sa regionalnim i međunarodnim partnerima;
 • reformu i  izmjene u unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Predstavničkog doma

 

SMJERNICE DJELOVANJA

Program rada Predstavničkog doma za 2020. godinu sadrži smjernice za rad na sljedeći način:

 1. U skladu s članom 96. Poslovnika Predstavničkog doma, sjednice Predstavničkog doma održavaju se u pravilu jednom mjesečno i to u posljednjoj sedmici mjeseca.
 2. Tematske sjednice Predstavničkog doma će analizirati najznačajnija pitanja i aktuelne teme po potrebi i zahtjevu s ciljem ostvarivanja povoljnijeg pravnog, ekonomskog, socijalnog i političkog okruženja, i održavat će se najmanje jedna kvartalno.
 3. Predstavnički dom će u 2020. godini razmatrati nacrte i prijedloge zakona koje Vlada Federacije uputi u parlamentarnu proceduru, a u skladu sa Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.
 4. Razmatrat će se prijedlozi pristigli od predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, komisija i odbora Predstavničkog doma, kantonalnih i gradskih skupština.
 5. Razmatrat će sve prijedloge/nacrte zakona koji budu dostavljeni u parlamentarnu proceduru u skladu sa Poslovnikom i mogućnostima pravovremenog koordiniranja svih aktivnosti Kolegija vezano uz pripremu sjednica i pokretanje određenih pitanja za raspravu na klubovima u Predstavničkom domu, komisijama i odborima Predstavničkom doma.
 6. Predstavnički dom u toku 2020. godine pristupit će izmjenama i dopunama Poslovnika o radu.
 7. Predstavnički dom u toku 2020. godine pristupit će izmjenama i dopunama svih akata kojima su uređena pitanja unutrašnjeg uređenja Stručne službe Predstavničkog doma radi ostvarivanja efikasnijeg i profesionalnijeg rada službi.
 8. Predstavnički dom nastavit će održavati regionalnu međuparlamentarnu saradnju, kao i potpunu otvorenost i transparentnost djelovanja i koordinaciju u vezi sa inicijativama Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, nevladinog sektora i građana.
 9. Predstavnički dom nastavit će održavati saradnju sa međunarodnim partnerima i delegacijom EU u Bosni i Hercegovini putem Twinning projekta i drugih projekata koji će osnažiti i unaprijediti zakonodavne procese u Predstavničkom domu.
 10. Radna tijela Predstavničkog doma na osnovu Programa rada utvrđuju svoje godišnje programe rada i planove održavanja sjednica radnih tijela, te godišnje izvještaje o radu. Radna tijela Predstavničkog doma u saradnji sa ministarstvima i drugim nadležnim organima Federacije održavat će tematske radionice radi obrađivanja aktuelnih tema i procjene stanja iz svojih oblasti u smislu postojanja i usklađenosti zakonskih i podzakonskih akata, te saradnjom sa privrednim i neprivrednim subjektima u Federaciji, te nevladinim sektorom steći saznanja o problemima sa kojima se susreću pravna i fizička lica u Federaciji. Radno tijelo bi na bazi praktičnih rasprava sagledalo problematiku i svoje prijedloge uputilo Vladi Federacije koja bi, prema njihovoj ocjeni, mogla predložiti odgovarajuće promjene i donošenje novih zakonskih propisa.
 11. Predstavnički dom će razmatrati informacije i izvještaje o radu uprava, privrednih društava, tijela i institucija, te sve one akte koji budu dostavljeni u parlamentarnu proceduru, a koji su u nadležnosti Predstavničkog doma.
 12. Predstavnički dom će, pored zakonodavne aktivnosti, učestvovati u obilježavanjima značajnih datuma i događaja te dati svoj doprinos značajnim manifestacija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

ZAKONODAVNA AKTIVNOST

 

PREGLED NACRTA I PRIJEDLOGA KOJI SE NALAZE U PARLAMETANOJ PROCEDURI:

 

R.B

NAZIV AKTA

Podnosilac akta

PARLAMENTARNA PROCEDURA

vrsta akta

vrsta postupka

1.

Prijedlog Zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH

Vlada FBIH

prijedlog

hitni postupak

2.

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH

Vlada FBiH

prijedlog

skraćeni postupak

3.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

Vlada FBiH

prijedlog

redovni postupak

4.

Prijedlog Zakona o šumama

Vlada FBiH

prijedlog

redovni postupak

5.

Prijedlog Zakona o Registru finansijskih izvještaja

Vlada FBiH

prijedlog

redovni postupak

6.

Prijedlog Zakona o  računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH

Vlada FBiH

prijedlog

redovni postupak

7.

Prijedlog Zakona o doprinosima

Vlada FBiH

prijedlog

redovni postupak

8.

Prijedlog Zakona o porezu na dohodak

Vlada FBiH

prijedlog

redovni postupak

9.

Prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje

Vlada FBiH

prijedlog

redovni postupak

10.

Prijedlog Zakona  o izmjenama Zakona o advokaturi Federacije BiH

Vlada FBiH

prijedlog

skraćeni

postupak

11.

Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH

Vlada FBiH

prijedlog

skraćeni

postupak

12.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o sudovima u Federaciji BiH

Petar Galić

Ante Baković

zastupnici

prijedlog

skraćeni

postupak

13.

Prijedlog Zakona o izmejanam i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Federaciji BiH

Amela Kuskunović

zastupnica

prijedlog

skraćeni

postupak

14.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o inspekcijama Federacije BiH

Vlada FBiH

prijedlog

skraćeni

postupak

15.

Prjedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu

Vlada FBiH

prijedlog

skraćeni

postupak

16.

Prijedlog Zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH

Damir Mašić, zastupnik

Aner Žuljević, delegat

prijedlog

hitni postupak

17.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Azra Hadžić Berćirspahić

zastupnica

prijedlog

skraćeni postupak

18.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije BiH

Lana Prlić

Alma Kratina

prijedlog

skraćeni postupak

19.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prijevozu u Federaciji BiH

Irfan Čengić

zastupnik

prijedlog

skraćeni postupak

20.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH

Hamdija Abdić

prijedlog

skraćeni postupak

21.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH

Zlatko Ercegović

Alma Kratina

zastupnici

prijedlog

skraćeni postupak

22.

Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BiH

Senaid Begić

Zaltko Ercegović

zastupnici

prijedlog

skraćeni postupak

23.

Prijedlog Zakona o minimalnoj plaći u Federaciji BiH

Klub zastupnika SDP

prijedlog

skraćeni postupak

24.

Prijedlog Zakona o studentskom radu u Federaciji BIH

Lana Prlić

zastupnica

prijedlog

skraćeni postupak

25.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima u FBiH

Salko Bukvarević

Salko Zildžić

zastupnici

prijedlog

skraćeni postupak

26.

Nacrt Zakona o provođenju odluka sudova

Vlada FBiH

nacrt

razmatranje i prihvatanje

27.

Nacrt Zakona o mikrokreditnim organizacijama

Vlada FBiH

nacrt

razmatranje i prihvatanje

28.

Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaja za period deset godina od dana usvajanja

Vlada FBiH

nacrt

razmatranje i prihvatanje

29.

Nacrt Zakona o likvidacionom postupku

Vlada FBiH

nacrt

razmatranje i prihvatanje

30.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Vlada FBiH

nacrt

razmatranje i prihvatanje

31.

Nacrt Zakona o sportskim klubovima u Federaciji BiH

Irfan Čengić,

zastupnik

nacrt

redovni postupak

32.

Nacrt Zakona o izboru općinskih načelnika i gradonačelnika u Federaciji BiH

Amer Obradović,

zastupnik

nacrt

redovni postupak

33.

Nacrt Zakona o finansiranju sportskih reprezentacija

Irfan Čengić,

zastupnik

nacrt

redovni postupak

34.

Nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača u Federaciji BiH

Sabina Čudić,

zastupnica

nacrt

redovni postupak

35.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2019. godine

Vlada FBiH

prijedlog

razmatranje i donošenje

36.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta gradskih saobraćajnica Sarajevo

Vlada FBiH

prijedlog

razmatranje i donošenje

 

 

PREGLED IZVJEŠTAJA I INFORMACIJE KOJI SE NALAZE U PARLAMETANOJ PROCEDURI U PERIODU OD 2018. GODINE:

 

R.B.

 

NAZIV AKTA

Podnosilac akta

 

vrsta akta

vrsta postupka

1.

Izvještaj o odboravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu za period 01.01.- 30.06.2018.

Vlada FBiH

izvještaj

razmatranje

2.

Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH za 2018. godinu

Vlada FBiH

Izvještaj

razmatranje i davanje saglasnosti

3.

Program razvoja, zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH od 2018.-2025. godine

Vlada FBiH

program

razmatranje

4.

Prijedlog Odluke o potvrđivavnju imenovanja zamjenika federalnog pravobranioca - federalnog pravobranitelja

Vlada FBiH

prijedlog

donošenje

5.

Izvještaj o radu za 2016.,2017., 2018. godinu Sarajevoputevi d.d.

Sarajevoputevi d.d

izvještaj

razmatranje i usvajanje

6.

Izvještaj o poslovanju JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu

Vlada FBiH

izvještaj

razmatranje i usvajanje

7.

Izvještaj o radu i poslovanju  JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za 2018. godinu

Vlada FBiH

izvještaj

razmatranje i usvajanje

8.

Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 05.12.2018. godine

Vlada FBiH

izvještaj

radi informiranja

9.

Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o realizaciji Zaključka V. Broj 1276/2018 (Instrukcije javnim preduzećima da izvrše uplatu sredstava iz akumulirane dobiti u Budžet Federacije BiH)

Vlada FBiH

izvještaj

radi informiranja

10.

Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.12.2018.

Vlada FBiH

izvještaj

radi informiranja

11.

Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (aukcija 24.09.2019. – 3Y-30 mil.)

Vlada FBiH

izvještaj

radi informiranja

12.

Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, V. broj: 1350/2019, od 22.11.2019. goidne

Vlada FBiH

odluka

radi informiranja

13.

Strategija upravljanja dugom 2019.-2021. god.

Vlada FBiH

strategija

radi informiranja

14.

Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu

Vlada FBiH

plan

radi informiranja

15.

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2018. godine

Vlada FBiH

informacija

radi informiranja

16.

Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (Aukcija 28.05.2019. -7Y-30 mil.)

Vlada FBiH

izvještaj

radi informiranja

17.

Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (10Y) obveznica

Vlada FBiH

izvještaj

radi informiranja

18.

Inicijativa sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona (putna deblokada grada Tuzla i Tuzlanskog kantona- izgradnja magistralne ceste M-18 Šićki Brod-Kladanj- granica Tuzlanskog kantona) sa Zaključkom Vlade TK

Vlada FBiH

izvještaj

radi informiranja

19.

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Gradina“ privrednom društvu VE GRADINA d.o.o. Tomislavgrad

Vlada FBiH

informacija

razmatranje i donošenje zaključaka

20.

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE BALJCI privrednom društvu „TOMKUP“ d.o.o. Tomislavgrad

Vlada FBiH

informacija

razmatranje i donošenje zaključaka

21.

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE PAKLINE 2 privrednom društvu KAMEN –DENT d.o.o. Mostar

Vlada FBiH

informacija

razmatranje i donošenje zaključaka

22.

Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Vlade FBiH Budžeta FBIH za 2019. godinu, za period 01.01. do 31.12.2019.

Vlada FBiH

infromacija

razmatranje i usvajanje

23.

Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2019. godine

Vlada FBiH

informacija

razmatranje i usvajanje

24.

Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period 01.01.-31.12.2019. godine

Vlada FBiH

izvještaj

razmatranje i usvajanje

25.

Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar-decembar 2019. godine

FUP

infromacija

razmatranje i usvajanje

26.

Izvještaj/Izvješće o radu Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH za 2019. godinu

Privredna/

Gospodarska komora FBiH

izvještaj

razmatranje i usvajanje

27.

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Orlovača“ privrednog društva HB WIND d.o.o. Livno

Vlada FBiH

informacija

razmatranje i davanje sagaslanosti

28.

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Ivovik“ privrednog društva VE IVOVIK d.o.o. Sarajevo

Vlada FBiH

informacija

razmatranje i davanje sagaslanosti

 

 

INICIJATIVE I PRIJEDLOZI DOSTAVLJENJI OD OVLAŠTENIH PREDLAGAČA KOJI ĆE BITI UPUĆENI U PARLAMENTARNU PROCEDURU U 2020. GODINI

 

R.B.

 

NAZIV AKTA

 

 

Podnosilac prijedloga

1.

Tematska sjednica o stanju u obrazovanju u FBiH

 

Poslanički Klub DF-GS

2.

Tematska sjednica o izazovima i potrebama mladih u Federaciji BiH

 

Klub zastupnika SDA

3.

Izrada Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH

Faika Mujanović Glamočanin, zastupnica

4.

Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

Samira Begić,

Predsjednica Etičke komisije

5.

Prijedlog Zakona o zraku

 

Safer Demirović, zastupnik

6.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Federacije FBiH

Safer Demirović, zastupnik

7.

Izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju

 

Senaid Begić,

zastupnik

8.

Izrada Nacionalnih planova i programa preventivnih oboljena

 

Faika Mujanović Glamočanin, zastupnica

9.

Prijedlog Zakona o vodama

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11.

Nacrt Zakona o poljoprivredni, prehrani i ruralnom razvoju

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12.

Nacrt Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13.

Nacrt Zakona o hrani

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredom zemljištvu

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

16.

Prijedlog zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH

 

Federalno ministarstvo finansija

17.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

 

Federalno ministarstvo finansija

18.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima

 

Federalno ministarstvo finansija

19.

Prijedlog Zakona o federalnim administrativnim taksama

 

Federalno ministarstvo finansija

20.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o trezoru

 

Federalno ministarstvo finansija

21.

Izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

22.

Zakon o koncesijama

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

23.

Izmjene i dopune Zakona o građevinskim proizvodima

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

24.

Izmjene i dopune Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

25.

Regulacioni plan Blagaj

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

26.

Regulacioni plan Počitelj

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

27.

Regulacioni plan historijskog gradskog područja Mostar

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

28.

Izmjene i dopune Regulacionog plana Sarajevska čaršija

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

29.

Prednacrt zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

Federalno ministarstvo zdravstva

30.

Prednacrt zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Federalno ministarstvo zdravstva

 

Prijedlozi zakona proizašli iz zaključaka sa Tematske sjednice o Stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški, održane 04.12.2019.

 

1.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača

nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH 

 

2.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

 

3.

Nacrt Zakona o zaštiti mentalnog zdravlja

 

4.

Nacrt Zakon o socijalnim pravima i socijalnim uslugama u Federaciji BiH

 

5.

Nacrt Zakon o socijalnoj djelatnosti.

 

Izmjene zakona proizašle iz zaključaka tematske sjednice na temu: “Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – status implementacije u Federaciji BiH”, održane 14.01.2019.

 

1.

Prijedlog Zakona o izmjene i dopune Zakona o električnoj energiji Federacije BiH s ciljem usaglašavanja sa zakonom na BH nivou

 

2.

Usvajanje Zakona o gasu s ciljem usaglašavanja sa državnim Zakonom o regulatoru električne energije i gasa

3.

Prijedlog Zakona o izmjene i dopune Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije BiH

 

4.

Prijedlog Zakona o izmjene i dopune Zakona o energetskoj efikasnosti Federacije BiH

 

5.

Nacrt Zakona o južnoj gasnoj interkonekciji sa Republikom Hrvatskom

 

 

Izmjene zakona proizlašle iz zaključaka sa tematske sjednice održane na temu: “Stanje u poljoprivredi Federacije BiH”, održane 17.05. i 14.06.2017. godine

 

1.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

 

2.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

 

 

 

 

 

Program rada Predstavničkog doma za 2020. godinu je planski dokument koji u potpunosti ostaje otvoren za sve opravdane dopune i razmatranje svih zakonskih i drugih materijala za kojima se ukaže potreba i budu predloženi od Ustavom i zakonima ovlaštenih predlagača.

 

Predstavnički dom će razmatrati prijedloge i nacrte zakona koje Vlada Federacije uputi u parlamentarnu proceduru, u skladu sa Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koji je sastavio dio ovog Programa.

 

 

Broj:

Sarajevo,

 

 

 

                                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI PREDSTAVNIČKOG DOMA

                                                                                                       PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

                                                                                                                        Mirsad Zaimović