28. Januar. 2020.

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH održao je svoju 11. sjednicu 28.01.2020. godine. Sjednici je prisustvovalo 10 (deset) članova Odbora, pa je po tom osnovu Odbor mogao meritorno i punopravno da radi i odlučuje.

Odbor je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrao sljedeće tačke dnevnog reda:

 

  1. Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH – hitni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH – skraćeni postupak,
  4. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,
  5. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2,
  6. Tekuća pitanja.

 

Na osnovu člana 44. a u vezi sa članom 69. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Odbor  podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

Ad – 1 Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate – hitni postupak

 

Sjednici Odbora je prisustvovao ovlašteni   predstavnik predlagača ispred Federalnog ministarstva finansija Jasmin Rustemi  i upoznao članove Odbora sa Prijedlogom Zakona o visini stope zatezne kamate po hitnom postupku, nakon čega je uslijedila diskusija gdje su pojedini članovi Odbora iznijeli svoje mišljenje i dali punu podršku za usvajanje ovog Prijedloga Zakona.

Na koncu diskusije predsjednik Odbora je predložio i stavio na glasanje zaključak koji je jednoglasno podržan od strane Odbora, a koji glasi:

Zaključak

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma  podržava Prijedlog Zakona o visini stope zatezne kamate po hitnom postupku.

 

Ad – 2 Prijedlog Zakona o izmjeni  Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH  - hitni postupak

 

Prisutnim članovima Odbora se obratio predstavnik predlagača ispred Federalnog ministarstva finansija Samir Bakić i veoma detaljno upoznao članove Odbora sa Prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH po hitnom postupku. Nakon što su saslušali predstavnika Federalnog ministarstva finansija, Odbor je pristupio glasanju i jednoglasno podržao sljedeći

Zaključak

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku podržava Prijedlog Zakona o izmjeni   Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH po hitnom postupku.

 

Ad -3 Prijedlog Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH – skraćeni postupak

 

Sjednici Odbora prisustvovala je ovlaštena  predstavnica  predlagača ispred Federalnog ministarstva finansija Medina Dudo u svojstvu  pomoćnika federalne ministrice  za finansije i upoznala prisutne članove Odbora sa Prijedlogom Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH po skraćenom postupku, nakon čega je Odbor pristupio glasanju i sa 8 (osam) glasova za i 2 (dva) suzdržana glasa podržan je sljedeći

Zaključak

Odbor podržava Prijedlog Zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH po skraćenom postupku.

 

Ad – 4 Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 

Odbro za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je blagovremeno dobio i razmotrio radni materijal u formi Nacrta Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i jednoglasno podržao sljedeći

Zaključak

Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku podržava Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i smatra da može poslužiti  kao dobra osnova za izradu Prijedloga Programa rada , te konstatuje  da će i Odbor do same izrade Prijedloga Programa rada  pripremiti i svoj Prijedlog Programa rada za 2020. godinu ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

 

Ad – 5 Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2

 

Uvodno izlaganje dala je prisutna predstavnica  predlagača ispred Federalnog ministarstva finansija Tonka Kozarić i ukratko obrazložila i upoznala Odbor sa Prijedlogom Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2, nakon čega je Odbor pristupio glasanju i jednoglasno usvojio sljedeći

Zaključak

Odbor podržava Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2.

 

Ad – 6 Tekuća pitanja

 

Predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Husein Rošić pod ovom tačkom dnevnog reda je upoznao prisutne članove Odbora sa pristiglom Inicijativom za pokretanje procedure donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, a koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Tuzla na redovnoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 19.12.2019. godine. Inicijativu je dostavio Odboru predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mirsad Zaimović radi davanja mišljenja odnosno izjašnjenja o istoj u roku od 30 dana kako je to i predviđeno na osnovu člana 160. stav 1. i 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

U diskusiji koja je uslijedila zamjenik predsjednika Odbora Senaid Begić je, također, iznio svoje prijedloge i sugestije i upoznao prisutne članove Odbora da su ove inicijative i ranije bile upućene u Parlament FBiH iz drugih kantona, a odnose se na donošenje istih izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Istakao je da se ovdje radi o veoma ozbiljnim inicijativama koje je neophodno objediniti i razmotriti ih zajedno, te u konačnici napraviti dobre i korisne izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH,  a koje bi bile od općeg dobra, te u konačnici diskusije predložio da kao zamjenik predsjednika Odbora ponovno zatraži ovu izvornu Inicijativu od Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i dostavi svim članovima Odbora kako bi se Predstavnički dom očitovao o ovoj Inicijativi koja je vrlo ozbiljna i značajna.

Nakon obavljene diskusije, predsjednik Odbora Husein Rošić je predložio i stavio na glasanje sljedeći

Zaključak

Zadužuje se Stručna služba Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da pripremi kompletan materijal koji je vezan za ovu Inicijativu kao i sve prethodne inicijative koje se odnose na pokretanje procedure donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH  kao i Inicijative koje se odnose na  davanje autentičnog tumačenja pojedinih zakonskih odredaba, te da sve tražene  materijale dostave svim članovima Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma  kako bi mogli detaljno razmotriti dostavljeni materijal i kao Odbor dati  izjašnjenje i mišljenje o ovim inicijativama.    

 

Za izvjestioca Odbora na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji će razmatrati ove materijale, određen je Husein Rošić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku.

 

                                                                                             PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                  Husein Rošić