15. Juli. 2020.

D N E V N I  R E D

13. REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FBIH

 1. Informacija vezana za posljedice djelovanja epidemije konrona virusa – COVID- 19 na privredu, sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pojedinih grana privrede, stanja zaposlenih te stanja u zdravstvu u Federaciji BiH,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predlagač: Azra Hadžić Bećirspahić – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH,
 4. Prijedlog Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), predlagač: Komisija za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima,
 5. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o Vijeću zaposlenika,
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
 7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH,
 8. Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije BiH,
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije,
 11. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc – središnji dio,
 12. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje,
 13. Informacija po inicijativi za nastavak rada i poslovanja pogona i postrojenja „Global Ispat Koksna industrija Lukavac“,
 14. Izvještaj o poslovanju JP BH Pošte za 2017. godinu,                                                                          b) Izvještaj o poslovanju JP BH Pošte za 2018. godinu
 15. a)Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za 2017. godinu,                                            b) Izvještaj o poslovanju JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za 2018. godinu,
 16. Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2018. godinu,
 17. Izvještaj o radu i poslovanju JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar za 2018. godinu,
 18. a)Izvještaj o poslovanju JP Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,                              b) Izvještaj o poslovanju JP Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,                         c)Izvještaj o poslovanju JP Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,
 19. a) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan  05.12.2018. godine,    b)Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (aukcija 24.09.2019. – 3Y-30 mil.),                                                                                                                                                c)Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (Aukcija 28.05.2019. -7Y-30 mil.),                                                                                                                                                d)Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (10Y) obveznica,                                    e)Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (7Y) obveznica na dan 12.05.2020. go       f)Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije  (15Y) obveznica na dan 09.06.2020. godine,                               g)Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y) obveznice na dan 23.06.2020. godine,
 1. Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o realizaciji Zaključaka V. Broj 1276/2018 (Instrukcije javnim preduzećima da izvrše uplatu sredstava iz akumulirane dobiti u Budžet Federacije BiH),
 2. a) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.12.2018. godine,
 1. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije  trezorskih zapisa (6M) na dan 19.05.2020. godine,

22. Izbori i imenovanja.