05. Oktobar. 2020.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH počela je sa održavanjem javnih saslušanja u vidu obavljanja rasprava sa revidiranim subjektima i korisnicima Budžeta Federacije BiH.

 

Javna saslušanja se obavljaju u  periodu od 05.10. do 08.10. 2020. godine, a čija aktivnost je usmjerena na praćenje realizacije preporuka Ureda za reviziju Federacije BiH iz 2019. godine,  kao i ukazivanje revidiranim subjektima na spremnost Komisije da se upozna sa procesima realizacije ranijih preporuka i zaključaka.

 

Također, cilj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju jeste da se dođe do novih zakonskih rješenja kako bi se olakšao rad revidiranim budžetskim korisnicima i samom Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH, a sve u cilju unaprijeđenja finansijskog poslovanja i jačanja povjerenja u rad institucija kao i ostvarivanja dobre saradnje i otvorenog dijaloga sa revidiranim budžetskim korisnicima.

 

Javnim saslušanjima, pored članova svih radnih grupa Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, prisustvuju i predstavnici Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, predstavnici revidiranih budžetskih korisnika kao i predstavnik Centra civilnih inicijativa.