28. Oktobar. 2020.

U Tuzli je, 28.10.2020. godine Nezavisni odbor Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održao 28. sjednicu kojom prilikom je posjetio Terenski ured Tuzla za područje Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona Federalne uprave policije, kako bi se konkretnije upoznali sa aktivnostima, planovima i rezultatima rada ove organizacione jedinice.

Navedenu organizacionu jedinicu predstavio je zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman i v.d. načelnik Terenskog ureda, Smajil Klempić u pogledu materijalno tehničke opremljenosti, popunjenosti kadrovima, kao i problematike sa kojom se svakodnevno susreću istražitelji u svom radu, sa posebnim akcentom na okončane istrage.

Pored navedenog na sjednici Nezavisnog odbora razmatran je Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period januar – septembar 2020. godine, odnosno Izvještaj o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije, Ensada Korman za III kvartal 2020. godine.

Na temelju iznesenih rezultata i drugih pokazatelja Federalne uprave policije evidentan je napredak u radu, naročito u pogledu dokumentovanja i procesuiranja krivičnih djela iz nadležnosti Uprave policije, a što potkrepljuju podaci da je u periodu januar – septembar 2020. godine, podneseno nadležnim tužilaštvima 333 službena izvještaja o počinjenom krivičnom djelu kojim je obuhvaćeno 751 krivično djelo protiv 498 lica. Poredeći sa rezultatima rada za isti period 2019. godine vidljivo je da je broj podnesenih izvještaja o počinjenom krivičnom djelu veći za 35,4 %, broj otkrivenih krivičnih djela je veći za 36,1 %, a broj prijavljenih lica veći za 44,8%.

Posebno je istaknuta činjenica da je u izvještajnom periodu provedeno više složenijih istraga koje su rezultirale uspješnom realizacijom operativno taktičkih akcija, čiji je krajnji ishod dokumentovanje organizovanih kriminalnih grupa, odnosno 60 krivičnih djela „Organizovani kriminal“ iz člana 342. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Takođe je dat osvrt i na koruptivna krivična djela, gdje je Federalna uprava policije sprovela veći broj istraga u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, a koje su rezultirale dokumentovanjem 108 krivičnih djela protiv 93 lica.

Kada je u pitanju institucionalni razvoj Uprave policije u pogledu kadrovskog jačanja u izvještajnom periodu su pokrenute aktivnosti na prijemu policijskih službenika, državnih službenika i namještenika.

Nezavisni odbor je na ovoj sjednici prihvatio Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period januar – septembar 2020. godine, kao i Izvještaje o radu Zamjenika direktora, Ensada Korman za III kvartal 2020. godine. U konačnici članovi Odbora su pohvalili rad Zamjenika direktora, te mu dali punu podršku u budućem radu.

 

Izvor: Nezavisni odbor