02. Decembar. 2020.

Danas, 02.12.2020. godine, na 16. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojen je:

 

 

D N E V N I  R E D 

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama poljoprivrednim savjetodavnim službama,
 3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH,
 4. Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH,
 5. Nacrt Zakona o plinovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“,
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa, predlagač: Klub zastupnika SDPBiH 
 7. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2019. godinu, uključujući i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH za 2019.  godinu, te Informaciju o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2019. godine,
 8. a. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01.-30.06.2020. godine,                                                                                                            b. Informacija o stanju kriminaliteta - sigurnosti na području Federacije BiH za period januar-juni 2020. godine,
 9. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi realizacije Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, broj 01-02-292/20, 01-04-1511/19 od 29.06.2020., 
 10. Informacija o stupnju realiziranja zaduženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike po Zaključcima Predstavničkog doma Paralmenta Federacije BIH  od 04.12.2019., 
 11. Informacija Vlade Federacije BiH vezano za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa – covid – 19 na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pojedinih grana privrede stanja zaposlenih te stanja u zdravstvu Federacije BIH, 
 12. Strategija upravljanja dugom 2019.-2021. god., 
 13. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli-decembar 2019., 
 14. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2020. godine 
 15. Izjašnjenje o zaključcima Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju
 16. Izbori i imenovanja.
 

 

S poštovanjem,  

 

                                                                                     PREDSJEDAVAJUĆI 

 

                                                                                       Mirsad Zaimović