01. Decembar. 2020.

Na osnovu člana 49. stav 3, a u vezi sa članom 70. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, sazivam 14. sjednicu Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 01.12.2020. godine, sa početkom u 12,30 sati.

 

 Za sjednicu je predložen slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice  Odbora za  energetiku, rudarstvo i industriju;
  2. Nacrt Zakona o gasovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“;
  3. Inicijativa za autentično tumačenje Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u FBiH, koju je u parlamentarnu proceduru uputilo Udruženje proizvođača energije iz obnovljivih izvora APEOR BiH iz Sarajeva;
  4. Razmatranje inicijative poslanice u PD Parlamenta F BiH Edite Mazić;
  5. Razmatranje inicijative poslanika u PD Parlamenta F BiH Rahima Gadžića;
  6. Razno.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (sala Gradske uprave Grada Sarajeva, broj 320/III), u ulici Hamdije Kreševljakovića, broj 3. Sarajevo.

                                                                                                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK ODBORA

Safer Demirović, s.r.