02. Decembar. 2020.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 

 

S A Z I V A M 

 

16. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 2.12.2020. godine u 10 sati. 

 

Za 16. redovnu sjednicu predlažem sljedeći 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa, predlagač: Klub zastupnika SDPBiH – hitni postupak, 
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak, 
 3. Prijedlog Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, 
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama poljoprivrednim savjetodavnim službama, 
 5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, 
 6. Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, 
 7. Nacrt Zakona o plinovodu „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“, 
 8. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu, Izvještaj Upravnog odbora  o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu  rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2019.-godinu, 
 9. Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2019. godinu, uključujući i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH za 2019.  godinu, te Informaciju o subjektima bankarskog sistema Federacije BiH sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, 
 10. a. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01.-30.06.2020. godine,  b. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar-juni 2020. godine, 
 11. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi realizacije Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, broj 01-02-292/20, 01-04-1511/19 od 26.06.2020., 
 12. Informacija o stupnju realiziranja zaduženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike po Zaključcima Predstavničkog doma Paralmenta Federacije BIH  od 04.12.2019., 
 13. Informacija Vlade Federacije BiH vezano za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa – covid – 19 na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pojedinih grana privrede stanja zaposlenih te stanja u zdravstvu Federacije BIH, 
 14. Strategija upravljanja dugom 2019.-2021. god., 
 15. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period juli-decembar 2019., 
 16. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2020. godine 
 17. Izbori i imenovanja.  

 

  

O mjestu i načinu održavanja sjednice bićete blagovremeno obaviješteni. 

 

 

S poštovanjem,  

 

                                                                                     PREDSJEDAVAJUĆI 

 

                                                                                       Mirsad Zaimović