04. Februar. 2021.

Na osnovu člana 59. tačka 3.a. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 69/07), sazivam 5. sjednicu Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja će biti održana u ponedjeljak, 08.02.2021. godine sa početkom u 12:00 sati. Nakon završetka sastanka Komisije za evropske integracije, bit će održana sjednica Kolegija.
 
Sjednica će biti održana u sali 320 na III spratu u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu, ul. Hamdije Kreševljakovića br.3.
 
Za 5. sjednicu predlažem slijedeći:
 
DNEVNI RED
 
1. Usvajanje zapisnika sa 1. 2. 3. i 4. sjednice Komisije za evropske integracije PD PF BiH
 
2. Predstavljanje usvojenih zaključaka sa Konferencije predsjedavajućih parlamenata u BiH
                        - Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija
                        - Zajednička izjava članova Kolegija parlamenata u BiH
 
3. Ostala pitanja
 
 
Molim Vas da Vaš eventualni izostanak sa sjednice Komisije pravovremeno najavite sekretaru Komisije za evropske integracije, gđi Elviri Haboti na broj telefona: 033 263-585/586 / mob: 061/212-284 ili mail adresu: elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba
 
 
 
                                                                                                                               PREDSJEDNIK KOMISIJE
 
                                                                                                                                     Mirsad Zaimović s.r.