11. Mart. 2020.

Sarajevo, 11.03.2020. godine

Broj:01/26-02-549/20

 

Dana 11.03.2020. godine u 12:30 sati održana je 3. sjednica Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (u daljem tekstu: Komisija).

     

Sjednici je prisustvovalo trinaest članova Komisije, i to:

 

 1. Mirsad Zaimović - predsjednik Komisije
 2. Mladen Bošković - zamjenik predsjednika Komisije
 3. Marijan Klaić - član
 4. Alma Kratina - član
 5. Azra Hadžić-Bećirspahić - član
 6. Elzina Pirić - član
 7. Nermin Muzur - član
 8. Irfan Durić - član
 9. Eldin Vrače - član
 10. Hasan Muratović - član
 11. Mira Grgić - prisustvovala u ime Damira Mašića
 12. Nasiha Pozder - prisustvovala u ime Sabine Ćudić
 13. Adnan Efendić - prisustvovao u ime Osmana Ćatića

 

Prisustvom dovoljnog broja članova na sjednici Komisije ispunjeni su uslovi za punovažan rad u pogledu kvoruma i odlučivanja.

 

Predsjednik Komisije je predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen, a koji glasi:

 

DNEVNI RED

 

1. Upoznavanje ključnih postignuća prethodnih tvining projekata EU i prezentacija glavnih ciljeva i elemenata tekućeg projekta - izvjestilac dr. Zoltán Horváth, voditelj tvining projekta u BiH, voditelj tima za tehničku pomoć Narodne skupštine Mađarske

 

2. Uloga i zadaće parlamenata i članova parlamenata u podizanju svijesti javnosti o EU integraciji - isticanje iskustava i nekih od najboljih praksi Narodne skupštine Mađarske tokom procesa pristupanja Mađarske EU - izvjestilac dr. Péter Sárdi, državni sekretar, direktor Direkcije za vanjske odnose Narodne skupštine Mađarske

 

3. Kako ured za EU može učinkovito podržati rad zastupnika u ispunjavanju njihovih zadataka vezanih za integraciju u EU - uloga i odgovornosti ureda za EU u parlamentarnoj administraciji - dr. Krisztián Kovács, voditelj Odjela za EU Narodne skupštine Mađarske

 

Na osnovu člana 59. tačka 3.a. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 69/07), Komisija podnosi sljedeći:

 

 

 

 

I Z V J E Š T A J

 

Nakon što je predsjednik Komisije Mirsad Zaimović otvorio sastanak i predstavio dnevni red, isti je jednoglasno usvojen. Po usvajanju dnevnog reda, predsjednik Komisije Zaimović je predstavio i zaželio dobrodošlicu gostima iz Narodne skupštine Mađarske (NSM), dr. Péteru Sárdiju, državnom sekretaru i direktoru Ureda za vanjske odnose NSM, dr. Zoltánu Horváthu, voditelju twinning projekta u BiH / voditelju tima za tehničku pomoć NSM i dr. Krisztiánu Kovácsu, voditelju Odjela za EU NSM.

 

Prvu prezentaciju je održao gdin. Sárdi o temi „Informacijski i komunikacijski zadaci parlamenata u procesu pristupanja EU“ gdje je naveo primjere iz Mađarske kada je riječ o njihovim iskustvima. Govoreći o zadacima parlamenta u procesu pristupanja, posebno su istaknuti zadaci transponiranja zakonodavstva, ustavni zadaci, zadaci političkog praćenja aktivnosti Vlade vezanih za EU, međuparlamentarni zadaci i informiranje i angažiranje šire javnosti. Naglašeno je jačanje otvorenosti i transparentnosti aktivnosti parlamenta u smislu dijeljenja informacija sa širom javnosti i podizanje svijesti o posljedicama članstva u EU i angažiranje civilnog društva u zakonodavni proces. Kao primjere NSM-a, gdin. Sárdi je govorio o nekoliko alata i metoda poput: raspravama, diskusijama, okruglim stolovima, publikacijama, biltenima o EU te raznim komunikacijskim kampanjama koje je NSM provodila.

 

U drugoj kratkoj prezentaciji gdina Horvátha u vezi „Podrške EU parlamentima u BiH u poslovima evropskih integracija“, posebno su istaknuti Twinning projekti EU usmjereni na parlamente u BiH i višeslojna podrška procesu evropskih integracija, kao i ključna pitanja za Kolegij i Komisiju za evropske integracije, te kratak pregled faze u kojoj se BiH nalazi u procesu evropskih integracija. Gdin. Horváth je govorio o osnovnim postignućima u prva dva projekta (2014-2017), posebno kada je riječ o akcionim planovima, mehanizmu saradnje i administrativnoj podršci u smislu jedinica za EU.

 

U posljednjoj prezentaciji koju je predstavio gdin. Kovács, dat je kratak sveobuhvatan pregled faze u kojoj se nalazi BiH, zadacima parlamenata u procesu evropskih inetgracija i njihovom značaju za Komisiju za evropske integracije, te pružanju podrške Komisiji u okviru Ureda za EU.

 

Nakon prezentiranja ovih informacija, uslijedila je kratka diskusija sa članovima Komisije i razmijenjena su mišljenja o predstavljenim informacijama.