12. Oktobar. 2020.

Sarajevo, 13.10.2020. godine

Broj:01/26-02-1783/20

 

Dana 12.10.2020. godine u 13:00 sati održana je 4. sjednica Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (u daljem tekstu: Komisija).

     

Sjednici je prisustvovalo pet članova Komisije, i to:

 

  1. Osman Ćatić - član (vodio sjednicu u ime predsjednika Mirsada Zaimovića)
  2. Alma Kratina - član
  3. Sabina Ćudić - član
  4. Nermin Muzur - član
  5. Irfan Durić - član

 

S obzirom na nedovoljan broj članova na sjednici Komisije nisu ispunjeni uslovi za punovažan rad u pogledu kvoruma i odlučivanja, ali je sjednica ipak održana zbog prezentacije koju su pripremili predstavnici Ureda Vlade Federacije za evropske integracije.

 

Gospodin Ćatić je predložio dnevni red, a koji glasi:

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje izvještaja sa 1. 2. i 3. sjednice Komisije za evropske integracije PD PF BiH
  2. Predstavljanje informacija o prioritetima iz Analitičkog izvještaja i realizaciji mjera iz Akcionog plana - izvjestioci: predstavnici Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije i Direkcije za evropske integracije BiH
  3. Održavanje 11. sjednice Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH
  4. Ostala pitanja

 

Na osnovu člana 59. tačka 3.a. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 69/07), Komisija podnosi sljedeći:

 

I Z V J E Š T A J

 

Nakon što je član Komisije Osman Ćatić otvorio sastanak i predstavio dnevni red, konstatirao je da nema dovoljan broj prisutnih, tako da se prva tačka nije ni razmatrala niti stavljala na usvajanje.

 

Gospodin Ćatić je upoznao prisutne o drugoj tački dnevnog reda, te predstavio predstavnike iz Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije koji su imali za cilj da predstave informacije o prioritetima iz Analitičkog izvještaja i realizaciji mjera iz Akcionog plana. Prezentaciju je održao Adnan Tatar, šef Odsjeka, u kojoj je posebno istakao da je Direkcija za evropske integracije u saradnji sa Uredom Vlade FBiH za evropske integracije, zatražila od koordinatora za evropske integracije na federalnom nivou da u roku od 15 dana analiziraju prioritete iz Analitičkog izvještaja, te da u skladu sa svojim nadležnostima predlože mjere i rokove za njihovu realizaciju. Inače, 29. maja 2019. godine, Evropska komisija objavila je Mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u EU, čiji je sastavni dio Analitički izvještaj, u kojem je navedeno 115 prioriteta u okviru političkog, ekonomskog kriterijuma i 33 pregovaračka poglavlja. Kada je riječ o Akcionom planu, koji sadrži 691 planiranu mjeru za realizaciju 115 prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, ukupno 187 mjera je na Federaciji BiH, od čega je realizovano njih 65 (35%), dok 122 (65%) mjera nije. Na nivou Federacije BiH uključene su 32 institucije, a struktura planiranih mjera koje se odnose na Federaciju BiH iz Akcionog plana uključuje: 36 zakona, 23 podzakonskih akata, 36 strateških, programskih i planskih dokumenata, 16 mjera na jačanje administrativnih kapaciteta (reorganizacija i uspostavljanje novih organizacionih jedinica, zapošljavanje, obuke i sl.) i 76 ostalih mjera (unapređenje koordinacije, IT rješenja, međunarodni sporazumi, memorandumi o saradnji, operativne aktivnosti i sl.). Nakon prezentacije, uslijedila je kratka diskusija sa članovima Komisije, gdje su članovi iskazali svoju spremnost i podršku da poboljšaju trenutnu situaciju u Federaciji BiH i izričito tražili da se predstavnici Vlade tačno izjasne na koji način Komisija to može učiniti.

 

Pod tačkom 3. gospodin Ćatić je izvjestio prisutne o ulozi Parlamentarnog foruma za evropske integracije BiH i namjeri Foruma da kroz svoja tromjesečna zasjedanja raspravlja o određenim temama vezanim za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Upoznao je članove Komisije da će naredni 11. sastanak Foruma biti održan u idući ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 12:00 sati u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci.

 

Pod ostalim pitanjima Ćatić je obavijestio da je predsjedavajući Predstavničkog doma u julu potpisao Memorandum o razumijevanju, stručnoj saradnji i uzajamnoj podršci u istraživanjima iz oblasti političkih institucija i parlamentarizma sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, s ciljem unapređenja i istraživanja parlamentarizma i funkcionisanja parlamentarnih institucija u Federaciji. Isto tako, upoznao je članove o odgođenoj konferenciji predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih četiri parlamenta u Bosni i Hercegovini koja je trebala biti organizovana u okviru tvining projekta, međutim zbog dolaska evropskog komesara za proširenje Olivera Verheljija, konferencija je pomjerena za novembar.

 

Na kraju, članovima Komisije je uručeno 3. izdanje Biltena o evropskim integracijama parlamenata u BiH za 2019. godinu za čiji kompletan sadržaj i izradu bio odgovoran i zadužen Parlament Federacije.