27. Februar. 2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

PARLAMENT FEDERACIJE

Zajednička služba

 

Broj: 01/c, 02/c-30-610/21

Sarajevo, 23.2.2021. godine

 

Na osnovu čl. 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i člana 21. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Parlamenta FBIH, tajnik  Zastupničkog doma i sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuju

                                                                       JAVNI OGLAS
                              za popunu radnih mjesta namještenika u  Zajedničkoj službi 
                                          Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Računovodstvo

01.Viši samostalni referent-kontrolor obrade i utroška sredstava-1(jedan) izvršitelj

Odsjek za radne odnose

02.Viši referent za administrativne poslove-1(jedan) izvršitelj

Pisarnica

03.Viši referent za kancelarijsko poslovanje - 1(jedan) izvršitelj

04.Viši referent za otpremu poziva i materijala -1(jedan) izvršitelj

 

Za poziciju 01.

Opis poslova: priprema i analizira podatke i dokumente potrebne za izradu budžeta; zaprima, uvodi i raspoređuje prispjele račune, provjerava ispravnost i valjanost dokumenata, kompletira dokumentaciju za plaćanje, pravi preglede utrošenih sredstava i učestvuje u sastavljanju odgovarajućih izvještaja po nalogu rukovoditelja, vrši kontrolu i odobrava unesene fakture u trezorsko poslovanje, vodi kontrolu i usuglašava knjigovodstvenu evidenciju za sve vrste uplata kao i naknade i druga primanja, vrši obračun putnih troškova zastupnika i delegata, vodi materijalno knjigovodstvo cjelokupne imovine, kapitalnih sredstava i sitnog inventara, potrošnog materijala i prati kretanje tih sredstava i obračunava amortizaciju kapitalnih sredstava, te obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

Za poziciju 02.

Opis poslova: obavlja administrativno – tehničke poslove prilikom izrade rješenja i drugih akata u vezi sa radnim odnosima, obavlja poslove iz oblasti penzijskog i socijalnog osiguranja (prijave, odjave), surađuje sa službom Računovodstva i dostavlja podatke za godišnje odmore, radni staž, te obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.

Za pozicju 03.

Opis poslova:  obavlja sve poslove oko prijema akata (službena pošta) i njihovog zavođenja u djelovodnik, dostavlja akte u rad putem internih knjiga, vodi i održava ažurnu evidenciju o kretanju i stanju predmeta, blagovremeno ukazuje šefu službe na nepravilnosti u primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju, vodi skraćeni djelovodnik povjerljive i strogo povjerljive pošte, obavlja i druge poslove iz oblasti kancelarijskog poslovanja, kao i druge poslove koje mu odredi šef službe, a koji se odnose na zadatke iz njegovog opisa posla

Za poziciju 04.

Opis poslova: obavlja poslove raspoređivanja i otpreme poziva i drugih materijala za potrebe Parlamenta Federacije BIH, otprema izlaganja zastupnika i delegata izgovorenih na sjednicama domova radi autorizacije za fonografske bilješke, vodi i ažurira bazu podataka za potrebe zastupnika – delegata, slaže, pakuje i adresira materijale za otpremu zastupnicima i delegatima i drugim korisnicima, dijeli povjerljive i strogo povjerljive materijale zastupnicima i delegatima kao i druge poslove koje mu odredi šef službe, a koji se odnose na zadatke iz njegovog opisa posla.

 

Odredbom člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine propisani su opći uvjeti za radno mjesto namještenika, a posebni su uvjeti utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i to:

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji,
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Za poziciju 01. posebni uvjeti:

 1. VŠS – Komercijalna škola ili Ekonomski fakultet -VI stepen
 2. certificirani računovodstveni tehničar
 3. najmanje jedna godina radnog staža
 4. poznavanje rada na računaru
 5. položen stručni ispit

Za poziciju 02. posebni uvjeti:

 1. SSS – gimnazija ili  birotehnička ili ekonomska škola
 2. najmanje 10 mjeseci radnog staža
 3. položen stručni ispit
 4. poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03. posebni uvjeti:

 1. SSS –  gimnazija ili ekonomska škola
 2. najmanje 10 mjeseci radnog staža
 3. položen stručni ispit
 4. poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04. posebni uvjeti:

 1. SSS – gimnazija ili ekonomska škola
 2. najmanje 10 mjeseci radnog staža
 3. položen stručni ispit
 4. poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na Javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene fotokopije):

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6(šest) mjeseci od dana izdavanja)
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. diploma o završenoj stručnoj spremi,
 4. dokaz za certificiranog računovodstvenog tehničara - za poziciju 01.
 5. dokaz o radnom stažu,
 6. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 7. dokaz o položenom stručnom ispitu,
 8. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u BiH,
 9. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Svaki kandidat dužan je dostaviti svojeručno potpisanu izjavu kojom daje izričitu saglasnost Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije BiH za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanih u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas,  u svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugih propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. Radni odnos  zasniva se na neodređeno vrijeme.

Napomena: u skladu s članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati koji nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni stručni ispit položiti, najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Prijave sa kratkom biografijom i traženim dokumentima  dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama (“Dnevni avaz”, “Oslobođenje” i “Nezavisne novine”) putem pošte, preporučeno na adresu:

                                             Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

                                                             Zajednička služba

                                                  Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3

                                                              71000 Sarajevo

                                                                sa naznakom za

«Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u Zajedničkoj  službi Parlamenta Federacije BiH»

            Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

            TAJNIK                                                                                                          SEKRETAR

ZASTUPNIČKOG DOMA                                                                                      DOMA NARODA

             

    Ivan Miličević, v.r.                                                                                        mr.sci.Izmir Hadžiavdić, s.r.