16. Mart. 2021.

20. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 30. marta 2021. godine u 10 sati,  putem Cisco Webex platforme.

 

Za 20. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Federacije BiH, predlagač Goran Akšamija – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o matičnim knjigama – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Programa rada Vlade FBiH za 2021. godinu,
 7. Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2020. godinu,
 8. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BIH za 2021. godinu,
 9. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2020. godine,
 10. a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda   za   transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2020. godinu,

b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu  Federacije BiH za 2021. godinu,

 1. a) Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu,

b) Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i  Hercegovine za 2020. godinu,

 1. Preporuka ombudsmena za ljudska prava BiH,
 1. Godišnji plan zaduživanja za 2021. godinu,
 2. Strategija upravljanja dugom 2021.-2023. godina,
 3. Izbori i imenovanja.

 

 

 

 

                                                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI

 

                                                                                                           Mirsad Zaimović