Sjednica je počela u 10.16.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Meliha Bijedić, Elmedin Voloder, Sanela Klarić, Mira Grgić, Adin Huremović, Amor Mašović i Elzina Pirić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Povodom smrti zastupnika Mirveta Beganovića predsjedavajući je održao kratki govor i minutom šutnje i učenjem Fatihe odata je počast zastupniku Beganoviću.

 

            Vlada Federacije dopisom je povukla Prijedlog Zakona o turizmu i Prijedlog Zakona o boravišnoj taksi.Također, Vlada je zatražila da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima i Prijedlog Zakona  o Fondu za zaštitu okoliša  i energetsku efikasnost Federacije BiH koja su predložena po hitnom postupku tretiraju u redovnoj proceduri.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH razmatra po hitnom postupku, usvojen je pojedinačnim izjašnjavanjem sa 60 glasova za, 16 glasova protiv i uz tri uzdržana glasa.

 

Sa 67 glasova za, jednim glasom protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH / po Odluci Ustavnog suda  BiH broj U-5/16 od 01.06.2017. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/17) – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu,
 4. Prijedlog Zakona o hemikalijama,
 5. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša,
 6. Nacrt Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima,
 7. Nacrt Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije BiH,
 8. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu,
 9. Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata,
 10. Nacrt Zakona o posredovanju u prometu nekretnina,
 11. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima,
 12. Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH,
 13. Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH (2018.-2021.) i Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH  (2018.-2021.)
 14. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BIH,
 15. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta  “Energetska efikasnost – dodatno finansiranje”,
 16. Izvještaj  o izvršenju Budžeta Federacije BiH  za 2018. godinu,
 17. Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu,
 18. Izvještaj o  izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2018. godinu,
 19. Informacija o Odluci o poskupljenju plina,
 20. Informacija o stanju deponije Uborak Mostar (materijal dostavio Klub zastupnika DF-GS),
 21. Izbori i imenovanja.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH / po Odluci Ustavnog suda  BiH broj U-5/16 od 01.06.2017. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/17) – hitni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predstavnik Federalnog ministarstva pravde Sanin Pačariz dao je dodatno obrazloženje.

U ime Zakonodavno-pravne komisije obrazlagao je Albin Muslić.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 60 glasova za, pet glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH / po Odluci Ustavnog suda  BiH broj U-5/16 od 01.06.2017. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/17).

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

            U ime Komisije za ljudska prava i slobode obrazlagao je Mirsad Čamdžić.

 Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne da li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 65 glasova za, sedam glasova protiv i uz tri uzdržana glasa usvojeno.

U raspravi su učestvovali: Mirsad Ćamdžić i Hajrudin Žilić.

Sa 75 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

 

 1. Prijedlog Zakona o zaštiti na radu,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

            Na Prijedlog ovog Zakona amandmane su podnijeli: Irfan Čengić (šest), Safer Demirović (dva), Klub zastupnika DF-GS (jedan).

U raspravi su učestvovali: Safer Demirović, Nasiha Pozder, Mujo Hasić, Miomirka Melank, Mustafa Hrvić, Albin Muslić, Irfan Čengić, Osman Ćatić.

U ime Vlade Federacije BiH obrazlagao je ministar Drljača, te kazao da amandmani  nisu prihvaćeni. Irfan Čengić prihvatio je izjašnjenje Vlade Federacije BiH. Safer Demirović prihvatio je izjašnjenje Vlade Federacije BiH. Klub zastupnika DF-GS prihvatio je izjašnjenje Vlade Federacije BiH.

Sa 60 glasova za, sedam glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o zaštiti na radu.

 

 1. Prijedlog Zakona o hemikalijama,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Na Prijedlog ovog Zakona dva amandmana podnijela je Mara Đukić, koje Vlada Federacije BiH nije prihvatila. Mara Đukić prihvatila je izjašnjenje Vlade Federacije BiH.

            Sa 75 glasova za, jednim glasom protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je Prijedlog Zakona o hemikalijama.

 

 1. Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

            U ime Odbora za prostorno uređnje zaštitu okoliša, ekologiju, stambeno komunalnu politiku i turizam obrazlagala je Nasiha Pozder.

            Na Prijedlog Zakona amandmane su podnijeli: Klub samostalnih zastupnika (pet), Klub zastupnika DF-GS (pet), Sanela Klarić (10), Irfan Čengić (19), Elzina Pirić i Safer Demirović (pet) i Tahir Nuhić (dva). Vlada je prihvatila amandmane Kluba zastupnika DF-GS, amandmane od I. do V.:

Amandman I. U članu 25. stav (2) broj „16“ mijenja se brojem „18“.

U članu 25. stav (2) alineja g) mijenja se i glasi:

„g) dva predstavnika udruženja za zaštitu okoliša koje imenuje mreža Aarhus centara u BiH, na osnovu pisane saglasnosti najmanje pet udruženja građana koja promovišu zaštitu okoliša registrovanih na području Federacije BiH.“

Amandman II. U članu 89. iza stava (4) dodaje se novi stav:

„(5) Sve mjere iz stava (2) ovog člana obavezno sadrže rokove za realizaciju.“

Amandman III. U članu 93. stav (5) mijenja se i glasi:

„(5) Nakon analize svih prikupljenih informacija iz st. (3) i (4) ovog člana i informacija iz izvještaja iz st. (3) i (5) člana 91. ovog Zakona, nadležno ministarstvo

 1. u roku od 60 dana izdaje okolinsku dozvolu, ili
 2. odbija zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.“

Amandman IV. U članu 100. iza stava (4) dodaje se novi stav:

„(5) Za djelatnosti za koje nisu definirane najbolje raspoložive tehnike u skladu sa stavom (2) ovog člana, primjenjuju se najbolje raspoložive tehnike EU.“

Dosadašnji stav (5) postaje stav (6).

Amandman V.(1)U članu 141. stav (1), iznos od 50.000,00 KM mijenja se iznosom od 200.000,00 KM.

(2) U članu 141. stav (2), alineja a) se prebacuje u stav (1) kao alineja m), a alineje b – e u stavu (2) postaju alineje a – d.

(3) U članu 141. stav (3) iznos od 10.000,00 KM mijenja se iznosom od 20.000,00 KM.

(4) U članu 141. stav (4) iznos od 1.500,00 KM mijenja se iznosom od 10.000,00 KM.

  Vlada je prihvatila amandmane od I do V. Sanele Klarić:

Amandman I. (1) u članu 25 stav (2) broj 16. mijenja se i gasi:

(2)Savjetodavno vijeće ima konsultativnu i savjetodavnu ulogu, a čine ga sljedećih 18 članova vodeći računa o  ravnopravnoj zastupljenosti  spolova.

(2) U članu 25. stav (2) alineja g) mijenja se i glasi:

„g) dva predstavnika udruženja za zaštitu okoliša koje imenuje mreža Aarhus centara u BiH, na osnovu pisane saglasnosti najmanje pet udruženja građana koja promovišu zaštitu okoliša registrovanih na području Federacije BiH.“

Amandman II. U članu 89. iza stava (2) dodaje se novi stav: „(3) Sve mjere iz stava (2) ovog člana obavezno sadrže rokove za realizaciju.“ Stav (3) postaje stav (4) a stav (4) postaje stav (5). 

Amandman III. U članu 93. stav (5) mijenja se i glasi: „(5) Nakon analize svih prikupljenih informacija iz st. (3) i (4) ovog člana i informacija iz izvještaja iz st. (3) i (5) člana 91. ovog Zakona, nadležno ministarstvo:

a)u roku od 60 dana izdaje okolinsku dozvolu, ili

b)odbija zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.“ 

Amandmman IV.  U članu 100. iza stava (4) dodaje se novi stav:

„(5) Za djelatnosti za koje nisu definirane najbolje raspoložive tehnike u skladu sa stavom (2) ovog člana, primjenjuju se najbolje raspoložive tehnike EU.“ Dosadašnji stav (5) postaje stav (6).

Amandman V. (1) U članu 141. stav (1), iznos od 50.000,00 KM mijenja se iznosom od  200.000,00 KM.

(2) U članu 141. stav (2), alineja a) se prebacuje u stav (1) kao alineja m), a alineje b – e u stavu (2) postaju alineje a – d.

(3) U članu 141. stav (3) iznos od 10.000,00 KM mijenja se iznosom od 20.000,00 KM.

(4) U članu 141. stav (4) iznos od 1.500,00 KM mijenja se iznosom od 10.000,00 KM.

Amandmani Irfana Čengića koje je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman I. tekst člana 3. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodati novi stav koji glasi:“Subjekti koji osiguravaju zaštitu okoliša su Federacija Bosne i Hercegovine, kantoni i jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.“

Amandman II. U tekstu člana 4. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodati izmijeniti definiciju „postojeći pogoni i postrojenja“ koja sada glasi:“Pogon i postrojenje koje je u radu, uključujući i probni rad, ili je bilo u radu, a ima mogućnost ponovnog pokretanja rada, i koje je izgrađeno na osnovu odobrenja za građenje.“

Amamdnan III. U tekstu člana 21. u stavu 1. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza teksta „radijacije svih vrsta“ se briše tekst i dodaje novi tekst koji glasi: „u skladu sa zakonima i drugim propisima.“

Amandman IV. U tekstu člana 21. u stavu 4. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša mijenja se tekst ovog stava i sada glasi: „Nadležno federalno ministarstvo podzakonskim aktima reguliše mjere zaštite od svjetlosnog zagađenja koje proizilazi iz ovog člana.“

Amandman V. U tekstu člana 24. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša se iza tačke g) dodaje nova tačka koja glasi:

„h) Uspostavlja i provodi sistem zabrane kretanja motornih vozila određenih eko kategorija kada se procijeni da je to nužna mjera u zaštiti okoliša.“

Tačka h) postaje tačka i)

Amandman VI. Briše se stav 6. u članu 25. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša.

Amandman VII. U tekstu člana 32. stav 5. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša umjesto teksta „udruženja građana“ dodaje se tekst: „pravnih lica“.

Amandman VIII. U tekstu člana 32. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Subjekti koji osiguravaju zaštitu okoliša će u skladu sa mogućnostima u svojim budžetima osigurati sredstva za obrazovanje i promociju o zaštiti okoliša.“

Amandman IX. U tekstu člana 35. stav 1. i 2. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza teksta „federalno ministarstvo“ dodaje se tekst koji glasi: „kantonalna ministarstva“.

Amandman X. U tekstu člana 38. stav 1. i 2. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza teksta „federalno ministarstvo“ dodaje se tekst „kantonalna ministarstva“.

Amandman XI. U tekstu člana 40. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se novi stav koji glasi: „8) Javna rasprava će se održati i za pogone i postrojenja iz kantonalne nadležnosti, ukoliko su u pitanju djelatnosti opasne po okoliš u skladu sa članom 116. ovog Zakona, ili kada se djelatnost obavlja na osjetljivoj lokaciji.“

Amandman XII. U  članu 47. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se novi stav (8) koji glasi:„Ciljevi spriječavanja zagađenja okoliša i ograničavanja posljedica zagađenja uzimaju se u obzir pri izradi prostornih planova i pri donošenju odluka u skladu sa propisom kojim se uređuje prostorno uređenje, posebno prilikom određivanja lokacija za nova postrojenja, utvrđivanja promjena nastalih na postojećim postrojenjima i planiranja novih građevina kao što su saobraćajnice, javne površine i stambena naselja.“

Amandman XIII. U tekstu člana 53. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se novi stav koji glasi:„(3) Iznimno od stavova (1) i (2) ovog člana, postupak provedbe strateške procjene, te postupak informiranja i sudjelovanja javnosti koji se provodi tokom izrade dokumenata prostornog uređenja, provodi se u ranoj fazi izrade tog plana u skladu sa posebnim propisom.“ Amandman XIV. U tekstu člana 83. stav 3. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša briše se tekst „ali ne ispod pragova utvrđenim legislativom Evropske unije“.

Amandman XV. U tekstu člana 86. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se novi stav koji glasi:

„(5) Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole izrađuje pravno lice registrirano za tu djelatnost:“

Amandman XVI: U tekstu člana 90. u stavu 2. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša umjesto teksta „Opštinskom organu uprave“ dodaje se tekst: „Organu jedinice lokalne samouprave, zainteresovanim organima i zainteresovanoj javnosti koja je učestvovala u postupku.“ Amandman XVII. U tekstu člana 92. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„(2) Nadležno ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje okolinske dozvole ukoliko isti nije u skladu sa pravnim, okolinskim i zdravstvenim standardima.“

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3., dok dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

 Amandman XVIII. Mijenja se član 98. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša i sada glasi:

„Član 98. (Postojeći pogoni i postrojenja)

Postojeći pogoni i postrojenja, koji nemaju okolinsku dozvolu iako su obveznici pribavljanja iste, prilikom izdavanja okolinske dozvole tretiraće se kao nova postrojenja i morat će ispuniti sve zakonom propisane zahtjeve i biti usklađeni sa najboljim raspoloživim tehnikama.“ Amandman XIX. U tekstu člana 126. stav 1. prijedloga Zakona o zaštiti okoliša dodaje se nova tačka koja glasi: „h) Međuentitetsko tijelo razmatra i pitanja inicirana od strane kantona u vezi sa pograničnim negativnim uticajem pogona i postrojenja.“

Amandmani Kluba samostalnih zastupnika koje je Vlada FBiH prihvatila:

Amandman I. U članu 25. stav (2) broj „16“ mijenja se brojem „18“.

U članu 25. stav (2) alineja g) mijenja se i glasi:

„g) dva predstavnika udruženja za zaštitu okoliša koje imenuje mreža Aarhus centara u BiH, na osnovu pisane saglasnosti najmanje pet udruženja građana koja promovišu zaštitu okoliša registrovanih na području Federacije BiH.“

Amandman II. U članu 89. iza stava (4) dodaje se novi stav:

„(5) Sve mjere iz stava (2) ovog člana obavezno sadrže rokove za realizaciju.“

Amandman III. U članu 93. stav (5) mijenja se i glasi:

„(5) Nakon analize svih prikupljenih informacija iz st. (3) i (4) ovog člana i informacija iz izvještaja iz st. (3) i (5) člana 91. ovog Zakona, nadležno ministarstvo:

 1. u roku od 60 dana izdaje okolinsku dozvolu, ili
 2. odbija zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.“

 Amandman IV: U članu 100. iza stava (4) dodaje se novi stav:

„(5) Za djelatnosti za koje nisu definirane najbolje raspoložive tehnike u skladu sa stavom (2) ovog člana, primjenjuju se najbolje raspoložive tehnike EU.“

Dosadašnji stav (5) postaje stav (6).

Amandman V. (1)U članu 141. stav (1), iznos od 50.000,00 KM mijenja se iznosom od 200.000,00 KM.

(2) U članu 141. stav (2), alineja a) se prebacuje u stav (1) kao alineja m), a alineje b – e u stavu (2) postaju alineje a – d.

(3) U članu 141. stav (3) iznos od 10.000,00 KM mijenja se iznosom od 20.000,00 KM.

(4) U članu 141. stav (4) iznos od 1.500,00 KM mijenja se iznosom od 10.000,00 KM.

 

 

 

 

 

 

Amandmani Elzine Pirić i Safera Demirovića koje je Vlada FBiH privatila:

Amandman I. Član 20. mijenja se i glasi: (Zaštita od buke i vibracija)

„(1) Zaštita od buke i vibracija u okolišu obuhvata zaštitu od svih vrsta vještački proizvedenih emisija koje izazivaju opterećenje nepoželjnom, neprijatnom bukom i vibracijama, koje mogu ugroziti zdravlje ili na njega štetno uticati.

(2) Radi zaštite od buke i vibracija potrebno je primjenjivati tehničke i organizacijske metode koje potiču:

a) smanjivanje stvaranja emisija buke i vibracija, odnosno izvora koji stvaraju buku i vibracije;

b) smanjivanje opterećenja, odnosno spriječavanje povećanja opterećenja bukom i vibracijama;

c) naknadnu zaštitu u onim sredinama koje su pod stalnim opterećenjem iznad utvrđenih standarda.

 (3) Zaštita od buke i vibracija definirana je ovim Zakonom i posebnim propisima o zaštiti od buke i vibracija u Federaciji BiH.“

Amandman II. Član 34. mijenja se i glasi: (Registar o zagađivačima, zagađenjima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari)

Stav (1) mijenja se i glasi:

„Federalno ministarstvo vodi elektronske registre o zagađivačima, zagađenjima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari koji predstavljaju osnov za izvještavanje u skladu sa zakonskim obavezama i međunarodnim ugovorima, uključujući one koji proizilaze iz Kijevskog protokola i Arhuske konvencije o pristupu informacijama.

Stav (5) mijenja se i glasi:

„Elektronski registri o zagađivačima, zagađenjima i postrojenjima u kojima su prisutne opasne tvari dostupni su javnosti putem internet stranice Federalnog ministarstva.“

Amandman III. Vlada FBiH nije prihvatila.

Amandman IV. Član 73. mijenja se i glasi: (Nosioci izrade Studije i elektronski registar)

Novi stav (3) glasi:

„Federalno ministarstvo vodi elektronski registar nosioca izrade Studije kojima je izdato ovlaštenje iz stava (2) alineja (a) ovog člana, a koji je javnosti dostupan putem internet stranice.

Postojeći stav (3) prelazi u stav (4).

Amandmani Tahira Nuhića nisu prihvaćeni.

U raspravi su učestvovali: Safer Demirović, Nijaz Helez, Nasiha Pozder, Alma Kratina, Tahir Nuhić, Mujo Hasić, Senaid Begić i Ahmed Džubur.

 

Sa 69 glasova za, dva glasa protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je

Prijedlog Zakona o zaštiti okoliša.

 

 1. Nacrt Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Komisije za sigurnost obrazloženje je dao Damir Mašić.

 

Sa 63 glasa za, jednim glasom protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Komisija za sigurnost  predložila je zaključak, o kojem su se zastupnici izjašnjavali.

Sa 64 glasa za, jednim glasom protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Poziva se Vlada Federacije BiH da u što kraćem roku u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o policijskim službenicima Federacije BiH a koji je već dvije godine u proceduri u Vladi Federacije BiH.

 

 1. Nacrt Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije BiH ,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

            U ime Odbora za prostorno uređenje obrazlagala je Nasiha Pozder.

U raspravi su učestvovali: Alma Kratina, Marijan Klajić, Jasmina Zubić, Senaid Begić, Nasiha Pozder, Nijaz Helez, Azra Hadžić-Bećirspahić i Sanela Prašović-Gadžo.

 

Sa 63 glasa za, bez glasova protiv i uz bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o  Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije BiH, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Samer Rešidat, Salmir Kaplan, Nasiha Pozder, Nermin Muzur, Irfan Čengić, Sanela Prašović-Gadžo, Eldar Čomor i Dževad Adžem.

 

Sa 58 glasova za, bez glasova protiv i uz bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o ugostiteljstvu, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona  o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Vesko Drljača.

U raspravi su učestvovali: Alma Kratina i Amela Kuskunović.

 

Sa 52 glasa za, četiri glasa protiv i uz sedam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona  o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

       Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

       Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

       prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili

       će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1.  Nacrt Zakona o posredovanju u prometu nekretnina,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Albin Muslić,Samer Rešidat i Eldin Vrače.

 

Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

       Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

       Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

       prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili

       će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Dodatno obrazloženje dala je Medina Dudo pomoćnica ministra finansija.

U ime Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi je učestvovala Jasmina Zubić.

 

Sa 70 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sisitemima, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

       Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

       Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

       prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili

       će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 

 

 1. Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

            Ispred Federalnog ministarstva finansija obrazlagao je Besim Pašalić.

            U raspravi niko nije učestvovao.

 

Sa 70 glasova za, jednim glasom protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH, te smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona;

       Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

       Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve

       prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi, kao i one koje su dostavljene ili

       će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Predsjedavajući je prekinuo rad sjednice u 15.15.

 

* * *

 

NASTAVAK 5.REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 09.10.2019. godine

 

Sjednica je počela u 10.15.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdao je Nermin Muzur.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije početka rada po dnevnom redu, predsjedavajući je kazao da je potrebno izvršiti verifikaciju mandata novoizabranom zastupniku Enveru Jukanoviću.

U ime Mandatno imunitetne komisije dodatno obrazloženje dao je Asim Kamber. Kazao je da je dosadašnjem zastupniku Denijalu Tulumoviću prestao mandat zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, zbog preuzimanja nove dužnosti, a Centralna izborna komisija  dodijelila je mandat Enveru Jukanoviću.

Sa 52 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Izvještaj Mandatno-imunitetne komisije i time verificiran mandat Enveru Jukanoviću. Novoizabrani zastupnik Jukanović  dao je svečanu izjavu.

Zapisnici 3. redovne, 4. i 5. vanredne sjednice usvojeni su bez primjedbi.

 

Zastupnička pitanja

Mira Grgić pitanje je uputila Vladi Federacije BiH, odnosno Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – dokle se stiglo sa uvezivanjem entitetskih registara kako bi se građanima Bosne i Hercegovine olakšalo vađenje rodnih listova, uvjerenja o državljanstvu, vjenčanih listova i smtrnih listova, te ostalih podataka koji se nalaze u matičnom registru, bez obrzira u kojem dijelu Bosne i Hercegovine žive.

Damir Mašić  kazao je da će postaviti pitanje koje se može tretirati i kao inicijativa,  a odnosi se na  Sud BiH i Tužilaštvo BiH . Kada je u pitanju Sud BiH odnosi se na Odjel 1. - za ratne zločine i Tužilaštvo BiH Odjel 1. – posebni odjel za ratne zločine. Traži od nadležnih sudskih i tužiteljskih organa da objave spisak svih presuđenih ratnih zločinaca za presude kako u ratu tako i iz poratnog perioda, uključujući i Međunarodni sud u Hagu kao i svih osoba protiv kojih se vode procesi u vezi sa ratnim zločinom.

Drugo pitanje uputio je predsjedavajućem Doma naroda- u prošlom mandatu postavljao je pitanje vezano za zakone koji se nalaze u proceduri Doma naroda. Pita – koliko se zakona trenutno nalazi u Domu naroda koji su poršli parlamentarnu proceduru u Predstavničkom domu i kada ih predsjedavajući planira pustiti u proceduru?

Albin Muslić – pitanje je uputio Vladi Federacije BiH, a tiče se obaveze predlagača materijala da se donese Zakon o općim i javnim dobrima u Federaciji BiH, koji je veoma bitan propis za jedinice lokalne samouprave pa i kantone u smislu stavljanja u funkciju brojnih trenutno prostorno i pravno blokiranih imovinskih dobara, budući da nemamo jasne granice, obuhvat i upis općih javnih dobara u javne registre.

Senaid Begić – pokrenuo je inicijativu, a odnosi se na pokretanje postupka zabrane naplate nelegalne poštarine javnih poštanskih emitera u Federaciji BiH. Poziva Vladu Federacije BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da hitno i bez odlaganja nalože javnim poštanskim emiterima u Federaciji BiH prekid naplate nelegalne duple poštarine građanima Federacije BiH, te da postupe u skladu sa svojim obavezama.

Nijaz Helez prvo pitanje uputio je Ministarstvu prostornog uređenja i Vladi Federacije BiH a odnosi se na Prostorni plan Federacije BiH. Između ostalog kazao je da je Prostorni plan strateški dokument koji reguliše razvoj društva općenito. Temelj je planiranja ekonomije a neusvajanje Prostornog plana predstavlja veliki problem za izgradnju autoputeva, iskorištavanje  hidrocentrala, te drugih objekata privredne infrastrukture, te pita -  koja komisjia, koji sastav to  reguliše, budući da nemamo Prostornog plana Federacije BiH?

Drugo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije a odnosi se na remontni zavod Travnik, pa pita koliko je radnika još na čekanju da ostvari svoja prava i kada će biti riješeno njihovo pitanje, te koliko radnika potražuje određena sredstva. Da li su izvršene uplate za PIO i za zdravstveno osiguranje?

Pitanje je uputio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma  - kada će i na koji način Ministarstvo u saradnji sa kantonalnim ministarstvom Srednjo-bosanskog kantona početi rješavanje odlaganja otpada u Srednjo-bosanskom kantonu?

Samer Rešidat pitanje je uputio Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja – iz kojeg razloga je prilikom formiranja liste lijekova skinut lijek Prograf? Kada će se ovaj lijek vratiti na listu?

Alma Kratina pita – da li su validne veterinarske licence koje je u prethodnom periodu izdavalo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Veterinarska komora? Da li je na snazi član 100. tačka 4. Zakona o veterinarstvu, koji propisuje da do izdavanja veterinarskih licenci iz člana 58. ovog Zakona doktori veterinarske medicine, diplomirani veterinari mogu sa položenim stručnim ispitom obavljati veterinarske dužnosti  i upravne zadatke u skladu sa dosadašnjim ovlaštenjima, a s obzirom da još nije izvršena harmonizacija sa državnim zakonom. Na koji način doktori veterinarske medicine, diplomirani veterinari sa položenim stručnim ispitom ili oni kojima je istekla licenca mogu obavljati redovne poslove i zadatke bez izdate licence od strane nedležnog organa?

Elvir Karajbić pitanje je uputio BH Telekomu i Autocestama – kada će Tunel Prvi mart  koji se nalazi na autoputu Zenica – Sarajevo biti pokriven signalom mobilne mreže i da li BH Telecom i Autoceste išta rade po tom pitanju?

Mujo Hasić pitanje je uputio FERK-u - hoće li i kada dozvoliti pravnim licima prijenos angažovane radne snage sa jednog na drugo mjesto u oviru istog distributivnog područja?

Jasmina Zubić prvo pitanje uputila je Federalnom ministarstvu finansija i predsjedavajućem Predstavničkog doma – kada će se na dnevnom redu naći Prijedlog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, jer je Nacrt Zakona o usvojen 20.04.2018. godine, rok od 90 dana za javnu raspravu je odavno istekao.

Naredno pitanje uputila je svim kantonalnim ministarstvima za rad i socijalnu politiku, jer postoje saznanja da zaposlene porodilje koje su prema odredbama zakona ostvarile pravo na nakandu, to pravo gube ukoliko im za vrijeme porodiljskog odsustva i primanja naknade prestane Ugovor o radu. Zamolila je da se ovo ispita, da se ova diskriminacija otkloni. Traži da se ovo pitanje uputi i Instituciji ombudsmena.

Naredno pitanje – šta Vlada poduzima po pitanju stare devizne štednje, te podsjetila na zahtjev Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH da se problemi štednje stave na dnevni red sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Kazala je da je i prije aktuelizirala ovo pitanje i tražila tematsku sjednicu a do danas po ovom pitanju ništa nije urađeno.

Posljednje pitanje  uputila je Upravnom odboru Zavoda zdravstevnog osiguranja ZDK a vezano za odluku, kojom se stavlja van sange odluka o imenovanju Komisije pri Domu zdravlja Visoko za odobravanje liječenja van Zeničko-dobojskog kantona, te je potrebno preispitati zašto su ukinute ove odluke.

Adisa Kokić-Hinovć pitanje je uputila Federalnom ministarstvu zdravstva – koja prava i beneficije ostvaruju osobe oboljele od multipleskleroze u Federaciji sa pojedinačnim podacima po kantonima, koje su terapije dostupne u Federaciji, da li su dostupna određena istraživanja o broju, starosnoj dobi i tretiranju oboljelih od multipleskleroze u Federacij ili državi Bosni i Hercegovini, da li postoje podaci o oboljelima od autoimunih bolesti u Federaciji.

Pokrenula je inicijativu prema Vladi FBiH da osigura finansijsku pomoć  i podršku Općini Tešanj pri sanaciji poplava koje su pogodile veliki broj domaćinstava, poljoprivrednih gazdinstava i poslovnih subjekata u avgustu ove godine. Izdvojena sredstva biće usmjerena u adaptaciju infrastrukture, sanaciju klizišta te uređenja stambenih i poslovnih objekata.

Petar Galić kazao je da je postavljao pitanje Poreznoj upravi FBiH a nije dobio odgovor, te ponovo postavlja pitanje –s obzirom da je proteklih godina vršen porezni inspekcijski nadzor osnovnih i srednjih škola na području HBŽ, traži da mu se dostavi popis obavljenih poreznih inspekcijskih nadzora u zadnjih šest godina  u osnovnim i srednjim školama na području Federacije, posebno razvrstavnih po kantonima.

Eldar Čomor pitanja je postavio Federalnom ministarstvu obrazovanja, a vezano za to da određene visokoškolske institucije u Federaciji traže finansijsku nadoknadu za davanje traženih potvrda prilikom provjere podataka o diplomama. Pita koje o kojim institucijama se radi, koliki iznosi su traženi za izdavanje potvrda prilikom provjere diploma i na osnovu kojeg propisa visokoškolske ustanove traže plaćenje ove vrste naknada?

Goran Akšamija pitanje je uputio Federalnom ministarstvu pravde – koliki je broj i koje humanitarne organizacije su upisane u registar humanitarnih organizacija, ko odobrava i ko nadzire prikupljanje humanitarnih priloga i da li i kome se podnsi izvještaj o prikupljenim prilozima i njihovom utrošku?

Senad Mašetić pitanje je uputio JP Ceste Federacije – u čijoj nadležnosti je postavljanje saobraćajnih znakova sa imenima naseljenih mjesta?

Amer Obradović kazao je da je uptio Inicijativu prema Vladi FBiH i resornom ministarstvu za dodjelu sredstava iz budžeta za dva ženska rukometna kluba - Krivaja iz Zavidovića i Ženski rukometni klub Hadžići, jer ova dva kluba igraju evropske utakmice. Smatra da bi se  iz Budžeta trebalo izdvojiti po 10 hiljada KM za ova dva rukometna kluba i time im pružiti neophodnu podršku.

Kazao je da je u maju 2019. godine pokrenuo inicijativu da se nagrađivanje i rezultati vrhunskih sportista riješe na sistemski način, ali do danas nije dobio odgovor. Predložio je da se napravi kalendar sportskih događaja od važnosti za Federaciju BiH koji bi tretirao ovu oblast i nije dobio nikakav odgovor. Traži od Vlade FBiH i resornog ministarstva da poduzmu u zakonskom roku sve radnje kako bi se ove inicijative realizirale.

Miralem Galijašević postavio je pitanje – kada će Vlada FBiH izraditi i predložiti novi Nacrt Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Irfan Čengić pitanje je uputio ministru saobraćaja a vezano za Pravilnik o tehničkim pregledima  koji je usvojen 2017. godine a nije u skladu sa državnim zakonom – kada će se staviti van snage zakon na federalnom nivou i uskladiti sa državnim zakonom i kada će građani ponovo plaćati manje eko takse?

Ivan Boban pitanje je uputio Federalnom ministarstvu rada i socijane politike i Federalnom zavodu za zapošljavanje a odnosi se na Stretegiju zapošljavanja u Federaciji BiH te uspostavljanje internetske paltforme za traženje posla na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, koja je trebala biti dostupna krajem 2019. godine – pita da li je to ta platforma, koja se nalazi na stranici Zavoda pod nazivom Portal za traženje posla  i  ako nije u kojoj je fazi razvoj te aplikacije i da li će biti ispoštovan rok do kraja 2019. godine.

 

Prešlo se na rad po tačkama dnevnog reda.

 

 1. Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH (2018.-2021.) i Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH  (2018.-2021.)

 

Strategiju zapošljavanja dostavila je Vlada Federacije BiH.

Strategiju su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Vesko Drljača.

U raspravi su učestvovali: Albin Muslić, Lana Prlić, Mirsad Čamdžić, Ivan Boban, Irfan Čengić, Adisa Kokić – Hinović, Dževad Adžem, Nijaz Helez i ministar Vesko Drljača.

Na osnovu rezultata glasanja, nije usvojena Strategija zapošljavanja u Federaciji BiH  (2018.-2021.) i Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji BiH  (2018.-2021.)  (47 glasova za, 37 glasova protiv i uz dva uzdržana glasa).

 

 1. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BIH,

 

Program je dostavila Vlada Federacije BiH.

Program su  razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Vlade Federacije BiH sekretar ministarstva Stipo Buljan privremeno je povukao ovu tačku dnevnog reda

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju  Projekta  “Energetska efikasnost – dodatno finansiranje”,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada Federacije BiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 67 glasova za, jednim glasom protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj  (IBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju  Projekta  “Energetska efikasnost – dodatno finansiranje”.

 

 1. Izvještaj  o izvršenju Budžeta Federacije BiH  za 2018. godinu,

 

Izvještaj je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predstavnik Vlade Federacije BiH dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 55 glasova za, 20 glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je  Izvještaj  o izvršenju Budžeta Federacije BiH  za 2018. godinu.

 

 1. Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu

 

Izvještaj je dostavila Vlada Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

       U raspravi su učestvovali: Irfan Čengić, Sabina Ćudić, Amer Obradović, Jasmina Zubić, Miomirka Melank, Dževad Adžem,  ministrica Jelka Milićević i premijer Fadil Novalić.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 61 glasom za, 18 glasova protiv i uz dva uzdržana glasa usvojen je  Izvještaj  o radu Vlade Federacije BiH za 2018. godinu.

 

Pauza do 14.00.

Nakon pauze, prešlo se na rad po tački 18. dnevnog reda.

 

 1. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2018. godinu,

 

Izvještaj je dostavljen Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U ime Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju obrazlagao je Ivica Pavković.

Sa 53 glasa za, tri glasa protiv i uz tri uzdržana glasa,  usvojen je  Izvještaj o izvršenju  Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2018. godinu.

 

 1. Informacija o Odluci o poskupljenju plina,

 

Informaciju je dostavila Vlada Federacije BiH.

Predstavnik Vlade dao je dodatno obrazloženje.

U ime Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju obrazlagao je Mujo Hasić.

U raspravi su učestvovali: Nasiha Pozder, Sanela Klarić, Azra Hadžić- Bećirspahić, Damir Mašić, Dževad Adžem, Senaid Begić, Eldin Vrače i iz BH Gasa Almir Bećarević.

Predstavnički dom primio je k znanju  Informaciju o Odluci o poskupljenju plina.

 

 1. Informacija o stanju deponije Uborak Mostar (materijal dostavio Klub zastupnika DF-GS),

 

Informaciju je dostavio Klub zastupnika DF-GS.

Informaciju su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Dodatno obrazložnje dao je Ahmed Džubur.

Domu su se obratili: ministrica Edita Đapo, direktor Deponije uborak Abdurahman Bećirović i predstavnik nevladine organizacije Nijaz Hodžić, ispred Gradske uprave Grada Mostara Radmila Komadina, ispred Agropedološkog zavoda  direktor Esad Bukalo.

U raspravi su učestvovali: Ahmed Džubur, Lana Prlić, Salmir Kaplan, Munib Jusufović,  Sanela Klarić, Irfan Čengić, Hasan Muratović, Adnan Efendić, Senad Mašetić, Mara Đukić, Sanela Prašović-Gadžo, Samer Rašidat, Nasiha Pozder, Jelka Milićević, ministrica Edita Đapo.

 

 Nakon diskusija, Predstavnički dom primio je k znanju  Informaciju o stanju deponije Uborak Mostar.

 

 1. Izbori i imenovanja

 

Predsjedavajući je kazao da nije bilo  materijala za razmatranje.

 

Predsjedavajući je zaključio rad 5. redovne sjednice u 17.59.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                                PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                             PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                                 PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                        Mirsad Zaimović

 

 

 


 

Zapisnici sa sjednica