Sjednica je počela u 10.13.  u Hotelu Terme na Ilidži.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

            Odsustvo sa sjednice opravdali su: Mile Atlagić, Josip Martić, Zeid Mujić i Enver Jukanović.

            Na početku sjednice, u ime Mandatno-imunitetne komisije, Domu se obratio Asim Kamber, i dao obrazloženje vezano za verifikaciju mandata Matei Cakalin, Bajri Makiću i Salemu Mariću.

            U raspravi niko nije učestvovao, te je sa 66 glasova za, usvojen Izvještaj Mandatno-imunitetne komisije i time verificirani mandati novoizabranim zastupnicima  Matei Cakalin, Bajri Makiću i Salemu Mariću. Novoizabrani zastupnici dali su svečanu izjavu.

Zapisnik 14. redovne sjednice usvojen je bez primjedbi.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnog reda učestvovali su: Amela Kuskunović i Alma Kratina.

Prijedlog Irfana Čengića da se u dnevni red uvrsti tačka - Informacija o odluci Ustavnog suda BiH u predmetu AP3683/20, nije usvojen (32 glasa za,  bez glasova protiv i 42 uzdržana glasa).

Prijedlog Vlade FBiH da se Prijedlog Budžeta Federacije BiH razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 50 glasova za, pet glasova protiv i 12 uzdržanih glasova.

Prijedlog Vlade FBiH da se Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 53 glasa za, 11 glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova.

Prijedlog Vlade FBiH da se Prijedlog Zakona o budžetima  u Federaciji BiH razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 50 glasova za, 10 glasova protiv i uz 9 uzdržanih glasova.

Prijedlog zatupnika Hasana Muratovića da se Prijedlog Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima  u konvertibilne marke razmatra po hitnom postupku nije usvojen (26 glasova za, bez glasova protiv i 34 uzdržana glasa), te će se razmatrati u formi nacrta.

Sa 54 glasa za, sedam glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu – hitni postupak,

2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu – hitni postupak,

3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH – hitni postupak,

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za

    zapošljavanje za 2021. godinu i procjenu plana za 2022. i 2023.godinu i Odluku o

    izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu,

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja

 i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i   reosiguranja FBiH za 2021. godinu,

6. Prijedlog Finansijskog plana Budžeta FERK-a za 2021. godinu,

7. Nacrt Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarsim francima (CHF) u

    konvertibilne marke (KM) – predlagač: Hasan Muratović,

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan održavanja zaštite i

    rekonstrukcije izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnigh cesta za period

    2020.-2023. godine,

9. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke

    za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo Dio 3,

10. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva” Budžeta FBiH za 2019.

     godinu,

11. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2019. godinu,

12. Izbori i  imenovanja.

 

1. Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu – hitni postupak,

 

Prijedlog Budžeta za 2021. godinu dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Budžeta razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade dodatno obrazloženje dao je premijer Fadil Novalić.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi su učestvovali: Alma Kratina, Damir Mašić, Sabina Ćudić, Irfan Čengić, Husein Rošić, Ahmed Džubur, Meliha Bijedić, Albin Muslić, Sanela Klarić, Nasiha Pozder, Mirsad Čamdžić, Miomirka Melank, Amela Kuskunović, Amer Obradović, Dževad Adžem, Suad Kaknjo, Mara Đukić, Jasmina Zubić, Nihad Čolpa, Mario Mikulić, Hamdija Adbić, Nedžad Šećić, Mira Grgić, Kenela Zuko, Sabina Ćudić, Hajrudin Žilić i Jelka Milićević.

 

Nakon raprave prešlo se na rad po tački 2. dnevnog reda.

 

2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu

   – hitni postupak

 

Prijedlog Zakona dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Mira Grgić i Mirsad Čamdžić.

 

Nakon raprave, prešlo se na tačku 3. dnevnog reda.

 

3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH

 – hitni postupak,

 

Prijedlog Zakona dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Na Prijedlog Zakona amandman je podnijela Lana Prlić, te dala obrazloženje.

U raspravi su učestvovali: Irfan Čengić, Zijad Mušić, Salem Marić i Lana Prlić.

 

Prešlo se na rad po tački 4.  dnevnog reda.

 

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za

    zapošljavanje za 2021. godinu i procjenu plana za 2022. i 2023.godinu i Odluku o

    izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu

 

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavnje dao je dodatno obrazloženje.

Sa 50 glasova za, sedam glasova protiv i uz 11 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i procjenu plana za 2022. i 2023.godinu i Odluku izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu.

 

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog

   Osiguranja i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

   Federacije BiH za 2021. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana

   Zavoda zdravstvenog osiguranja i  reosiguranja FBiH za 2021. godinu

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Eldar Čomor, Amela Kuskunović, Senaid Begić, te predstavnik Zavoda.

Sa 53 glasa za, sedam glasova protiv i uz 10 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog Osiguranja i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2021. godinu.

 

6. Prijedlog Finansijskog plana Budžeta FERK-a za 2021. godinu,

 

Prijedlog Finansijskog plana dostavio je FERK.

Prijedlog su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 61 glasom za, bez glasova protiv i uz 14 uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Finansijskog plana Budžeta FERK-a za 2021. godinu.

 

Data je pauza do 18.00

Nakon pauze, nastavilo se sa radom po tački 1. dnevnog reda.

 

1.Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu – hitni postupak

 

Vlada FBiH dostavila je izjašnjenje o predloženim amandmanima.

Ispred Kluba zastupnika DF, odustali su nakon izjašnjenja ministrice od predloženog amandmana. Zastupnica Elma Đogić nije bila prisutna u sali, te se o njenom amandmanu nije izjašnjavalo. Amandaman Albina Muslića nije usvojen (32 za, jedan protiv i 34 uzdržana glasa). Amandaman I. Sanele Klarić nije usvojen, (23 za, dva protiv i 37 uzdržanih glasova). Amandaman II. Sanele Klarić nije usvojen, (21 za, osam protiv i 29 uzdržanih glasova). Amandaman III. Sanele Klarić nije usvojen, (22 za, sedam protiv i 34 uzdržanih glasova). Amandaman IV. Sanele Klarić nije usvojen, (21 za, sedam protiv i 29 uzdržanih glasova). Amandaman  I. zastupnika: Nasihe Pozder, Lane Prlić i Amera Obradovića nije usvojen, (28 za, jedan protiv i 35 uzdržanih glasova). Amandaman  II. zastupnika: Nasihe Pozder, Lane Prlić i Amera Obradovića nije usvojen, (22 za, jedan protiv i 34 uzdržana glasa).

Amandaman  III. zastupnika: Nasihe Pozder, Lane Prlić i Amera Obradovića nije usvojen, (15 za, jedan protiv i 33 uzdržana glasa). Amandman I. Kluba zastupnika Naša stranka, na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (20 za, 15 protiv i 33 uzdržana glasa). Vlada FBiH nije prihvatila ni amandine II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., te ispred Kluba, Sabina Ćudić nije tražila izjašnjavanje zastupnika. Amanadman X. Kluba zastpnika Naša stanka nije usvojen, (18 za, četiri protiv i 41 uzdržani glas).Vlada FBiH nije prihvatila ni amandmane: XI.,XII.,XIII.,XIV.,XV.,XVI.,XVII.,XVIII., te ispred Kluba, Sabina Ćudić nije tražila izjašnjavanje zastupnika. O amandmanu XIX., ispred Kluba, Sabina Ćudić tražila je izjašnjenje. Amandman XIX Kluba zastupnika Naša stranka nije usvojen, (27 za, dva protiv i 40 uzdržanih glasova). Amandman XX., Kluba zastupnika Naša stranka nije usvojen, (20 za, tri protiv i 36 uzdržanih glasova). Vlada FBiH nije prihvatla ni amandmane: XXI.,XXII.,XXIII.,XXIV.,XXV.,XXVI. i XXVII., te ispred Kluba Sabina Ćudić nije tražila izjašnjavanje zastupnika. Meliha Bijedić predložila je tri amandmana, koja Vlada FBiH nije prihvatila. Zastunipica Bijedić nije bila u sali pa se o njenim amandmanima nije izjašnjavalo. Amandman Kluba zastupnika SDP nije usvojen (21 za, jedan protiv i 38 uzdržanih glasova). Nihad Čolpa predložio je pet amandmana, koje Vlada FBiH nije prihvatila, a zastupnik Čolpa prihvatio je izjašnjenje Vlade FBiH. Amandman grupe zastupnika Vlada nije prihvatila. Ispred grupe zastupnika Miomirka Melank tražila je izjašnjenje zastupnika, te amandman nije prihvaćen (24 za, jedan protiv i 31 uzdržani glas). Nedžad Šećić predložio je amandman kojeg Vlada FBiH nije prihvatila. Zastupnik Šećić nije bio prisutan u sali, pa se o njegovom amandmanu nije izjašnjavalo. Zastupnik Amer Obradović predložio je osam amandmana, koje Vlada nije priihvatila. Amer Obradović tražio je izjašnjenje o amadnmanima IV., V. i VIII. Amandaman IV. Amera Obradovića nije usvojen, (22 za, jedan protiv i 33 uzdržana glasa). Amandamn V. Amera Obradovića nije usvojen, (26 za, jedan protiv i 30 uzdržanih glasova). Amandamn VIII. Amera Obradovića nije usvojen, (28 za, jedan protiv i 32 uzdržana glasa).

 

Sa 60 glasova za, 10 glasova protiv i pet uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2021.

 

Data je pauza od pet minuta, kako bi se izvršile konsultacije vezane za predložene zaključke.

 

Klub zastupnika SDA pedložio je zaključak u vezi ove tačke dnevnog reda a koji nije usvojen (37 za, bez glasova protiv i 14 uzdržanih glasova).

Klub zastupnika SDA predložio je još jedan zaključak. Sa 50 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sjedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo prostornog uređenja da kroz unutrašnju preraspodjelu u okviru Budžeta FBiH u ministarstvo osigura neophodna sredstva kao i druge preduslove za nastavak aktivnosti na izradi Regulacionog plana Sarajevska čaršija i Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar.

 

Klub zastupnika SDA predložio je još jedan zaključak. Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojen je sjedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Obavezuje se Vlada FBiH da tokom raspodjele sredstava iz člana 23. Zakona o izvršenju Budžeta, shodno mogućnostima osigura neophodna finansijska sredstva za hitnu implementaciju Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom FBiH.

 

Klub zastupnika SDP predložio je zaključak u vezi ove tačke dnevnog reda koji pojedinačnim izjašnjavanjem nije usvojen (23 za, četiri protiv i 43 uzdržana glasa).

Zastupnik Nihad Čolpa predložio je zaključak, koji na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (28 za, 15 protiv i 32 uzdržana glasa).

 

Zastupnica Jasmina Zubić predložila je zaključak. Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH nalaže Vladi FBiH da do izrade rebalansa Budžeta za 2021. godinu iznađe zakonske pretpostavke i sredstva za poboljšanje statusa RVI paraplegičara 100% prve grupe.

 

Klub zastupnika SBB predložio je zaključak. Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:


                                                              Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada FBiH da Parlamentu FBiH dostavi analitički izvještaj o svim transferima nižim nivioma vlasti (posebno kantonima) uz dodatnu informaciju o omjeru sredstava datih kantonima i onoga što su kantoni putem javnih poziva dodijelili privrednim subjektima, te obustavi nove transfere kantonima, općinama i gradovima koji ne opravdaju dodjeljena budžetska sredstva iz 2020. godine do marta 2021. godine.

 

Dževad Adžem predložio je zaključak. Sa 70 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

 

Obavezuje se Vlada FBiH da sa koda Transferi drugim nivioma vlasti i fondovi - sredstva iz aranžmana sa MMF-om raspodijeli prema jedinstevnom kriteriju sa ponderom 1. Za sve kantone Federacije BiH, izuzimajući  BPK i Posavski kanton kojima će sredstva transferirati po ponderu 2.. Na taj način osigurati će se neophodna finansijska pomoć kantonima koji imaju problema da održe finansijsku stabilnost.

 

Klub zastupnika DF predložio je zaključak. Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 57 glasova za, pet glasova protiv i uz 12 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vada FBiH da zajedno sa Odborom za zadravstvo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH krene u pregovore za iznalaženje načina za nabavku dodatnih količina vakcina protiv COVID 19. Rok za realizciju ovog zaključka je 30 dana. O provedbenim aktivnostima izvjestiti Parlament FBiH najkasnije na narednoj jednici.

 

Prešlo se na izjašnjavanje o tački 2. dnevnog reda.

 

2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu

    – hitni postupak

 

Vlada FBiH nije prihvatila amandman Mirsada Čamdžića, te su se o njemu izjašvali zastupnici, i amandman nije usvojen (24 za, dva protiv i 36 uzdržanih glasova). Amandman zastupnica Mire Grgić, Jasmine Zubić i Lane Prlić Vlada FBiH nije prihvatila, te su zastupnice prihvatile obrazloženje Vlade.

 

Sa 56 glasova za, osam glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu.

 

Zastupnici Petar Galić i Ante Baković predložili su zaključke u vezi ove tačke dnevnog reda,  a koji nisu usvojeni, (18 glasova za, bez glasova protiv i uz 45 uzdržanih glasova).

 

Prešlo se na tačku 3. dnevnog reda.

 

3. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH

    – hitni postupak,

 

Amandman na ovaj Prijedlog Zakona podnijela je Lana Prlić, a Vlada FBiH ga nije prihvatila.

Zastupnica Prlić nije prihvatila obrazloženje Vlade FBiH, te se o amandmanu glasalo.

Sa 50 glasova za 12 glasova protiv i uz šest uzdržanh glasova, usvojen je amandman: “Član 2. briše se.”

Sa 65 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

 

Komisija za informiranje pripremila je saopćene Predstavničkog doma u vezi potresa koji je zadesio Republiku Hrvatsku: Predstavnički dom Parlamenta FBiH izražava duboko  žaljenje i saosjećanje zbog novog potresa u Republici Hrvatskoj. Saosjećamo i izražavamo najdublje saučešće zbog gubitka života i svih povrijeđenih u ovoj velikoj tragediji. U mislima smo sa žrtvama i njihovim porodicama, želimo im brz oporavak i spremni smo pružiti svaku vrstu pomoći.

Sjednica je prekinula sa radom u 21.13.

 

* * *

NASTAVAK 17. REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARALMENTA FEDERACIJE BIH, održane 19.01.2021. godine

 

Online sjednica je počela u 10.06.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Mirsad Zaimović.

Odsustvo sa sjednice opravdao je Albin Muslić.

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da minutom šutnje odaju počast tragično nastradalim mladim ljudima u Posušju.

U ime Mandatno-imunitetne komisije Domu se obratio Asim Kamber, i dao obrazloženje vezano za verifikaciju mandata Mirsadu Pindži.  U raspravi niko nije učestvovao. Sa 69 glasova za, bez glasova protiv i jednim uzdržanim glasom, usvojen je Izvještaj Mandatno-imunitetne komisije te je verificiran mandat novoizabranom zastupniku Mirsadu Pindži. Novoizabrani zastupnik Pindžo dao je svečanu izjavu.

Zastipnička pitanja

Damir Mašić pitanje je uputio premijeru Novaliću i ministru Lasiću, a vezano za otvaranje Zeničke zaobilaznice koja je koštala 225 miliona eura – zašto je 11 kilometara te autoceste bilo otvoreno samo četiri dana, ko je odgovoran i ko će snositi sankcije za to?

Nijaz Helez kazao je da je postavio pitanje 13. 10.2020.godine, nije dobio odgovor, pa traži na pitanje koje je upućeno Ministarstvu šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Srednjo-bosnanskog kantona– koliki je broj izgrađenih malih hidroelektrana na području Srednjo-bosnaskog kantona, ko su nosioci koncesije, koje firme i ko su vlasnici istih?

Naredno pitanje uputio je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova – da li je lovačkim karabinima sa spremnikom od pet metaka dozvoljen lov?

Sljedeće ptanje postavio je Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu zdravstva i Kriznom štabu – da li su planom imunizacije protiv Covida – 19 izostavljeni sa prioritetne liste ljekari iz privatnih zdravstevnih ustanova Srednjo-bosanskog kantona, te ako je tako, traži  da se hitno uvrste na prioritetnu skupinu zdravstevnih radnika predviđenih za cijepljenje.

Amer Obradović pokrenuo je inicijativu za donošenje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave, te dao obrazloženje.

Mirsad Čamdžić pokrenuo je inicijativu,  kojom traži da se osiguraju budžetska sredstva  iz Budžeta za 2021. godinu za potrebe izgranje male zgrade Doma zdravlja Bihać.

Goran Akšamija pitanje je uputio Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva – da li raspolažu sa tačnim inforamcijama o količini, vremenu prolaska vakcine protiv Covid-19 u sklopu Covax mehanizma u narednom periodu, a ne samo o prvim dozama, da li postoji tačan plan sprovođenja imunizacije kod ciljanih grupa po broju planiranih primatelja i da li će se pristupiti neophodnoj interventnoj, odnosno komercijalnoj nabavci ovih vakcina za druge kategorije stanovništva, u cilju izbjegavanja diskriminacije koja će na ovaj način biti napravljena?

Adis Arapović pitanje je uputio Agenciji za identifikacijske dokumente (IDEEA) – koliki je iznos nenaplaćenih budžetskih prihoda, odnosno primitaka po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izrečenih na osnovu Zakona o prekršajima FBiH za period 2016.-2020. godina za svaku budžetsku godinu pojedinačno.

Naredna pitanja upućuje Finansijsko informatičkoj agenciji Federacije BiH – traži da mu se dostavi lista uposlenika imenom i prezimenom, koji su zaposleni u ovoj Agenciji tokom 2016., 2017.,2018. i 2019. godine, uz precizno navođenje podataka za svakog zaposlenika s liste, da li su zaposleni  putem javnog konkursa ili na neki drugi način. S kojim kompanijama je Finansijsko informatička agencija Federacije BiH ugovarala uvođenje ISO standarda i izdavanje ISO certifikata Finansijsko informatičkoj agenciji Federacije BiH u periodu 2016.-2020. godina, te koja je pojedinačna vrijednost ovih ugovora za svaki od pojedinih certifikata koje je FIA platila? Koliko Finansijsko informatička agencija Federacije BiH plaća godišnje ili dvogodišnje održavanje odnosno obnavljanje certifikata i koliki je iznos do sada plaćen za ove namjene i kojim kompanijama? Zašto je ugašena sindikalna oragnizacija u Finansijsko informatičkoj agenciji Federacije BiH i da  li su osnovani navodi Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe sudske vlasti i javnim ustanovma u FBiH, te citira:“direktor Esad Mahmutović narušava prava propisana kolektivnim ugovorom da nezakonito djeluje, zastrašuje i ucjenjuje članove Sindikata da se brojni zaposlenici FIA-e suočavaju sa ograničavanjem prava kao što je mobing, diskriminacija, uznemiravanje na radnom mjestu.“

Naredno pitanje uputio je Vladi FBiH, traži kao član  Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju očitovanje Vlade FBiH o zaključku broj: 04/1-02-1965/20-2 od 08.12.2020. godine koji je usvojen na nastavku 16. redovne sjednice Predstavničkog doma.

Kazao je da je na 16. redovnoj sjednici pokrenuo inicijativu, kojom se zadužuje Vlada FBiH da u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o informacionoj sigurnosti. Budući da se Vlada još uvijek nije očitovala, traži da se uputi urgencija Vladi za očitovanje.

Sanela Klarić kazala je da je Vlada FBiH Uredbom o interventnim mjerama za pomoć ugroženim sektorima dala određena sredstva, međutim postoje indicije da to nije urađeno transparentno, da nisu jasni kriteriji, te da postoje određene prijave vezane za ova sredstva, te je postavila pitanje - na koji način su ova sredstva dodjeljena kako sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije tako i sektoru turizma. Pokrenula je inicijativu da u oba doma Parlamenta FBiH, Vlada FBiH dostavi sve zaprimljene prijave od nezadovljnih registriranih privrednih subjekata, te da Vlada FBiH dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima. Postavila je pitanje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva a vezano za izradu strategija, jedna je Strategija poljoprivrede, a druga je Strategija ruralnog razvoja za 2021.-2027. godinu i bitno je da se ove dvije strategije odvojeno prave, te je bitno da u proceduru dođe Zakono šumama. Pokenula je inicijativu vezano za Federalnu upravu civilne zaštite i Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH 2018.-2025. godina. Pitanje je postavila i Federalnom ministarstvu turizma,

vezano za količinu i broj spalionica za animalni otpad i da li su one izrađene po standardima EU i usklađene sa Strategijom za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla na državnom nivou. Pitanje je postavila i Federalnm ministarstvu energetike, rudarstva i industrije vezano za Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je veoma bitan, a još nije razmatran u Parlamentu FBiH, te ako je ovaj Zakon spreman još od juna prošle godine, zašto ga Vlada FBiH nje uputila u parlamentarnu proceduru.

Suad Kaknjo pitanje je uputio rukovodstvu Doma i Vadi FBiH, a vezano je za zakone koji još nisu na dnevnom redu: Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak. Također postavio je pitanje, vezano za inicijativu koju je pokrenuo 01.06. na koju je dobio odgovor, a inicijativa se odnosila na ekonomske mjere vezane za kovid zakon.

Adisa Kokić Hinović pokrenula je inicijativu, kojom traži da Vlada FBiH donese Odluku o stručnom osposobljavanju najboljih studenata i studentica sa univerziteta u Federaciji BiH  u federalnim organima uprave, institucijama, agencijama, zavodima, fondovima i preduzećima te da isto planira u Program rada Vlade FBiH za 2021.godinu.

Jasmina Zubić postavila je pitanje – u kojoj fazi je realizacija inicijative članova Vijeća mladih FBiH,  kojom se traži formiranje Savjeta za mlade kao radnog tijela  Vlade FBiH  koje je prema Zakonu o mladim uspostavljeno još 2010. godine kao međuresorno tijelo?

Naredno pitanje uputila je Federalnom ministarstvu okoliša, a pitanje je postavljala i prije - na 5. redovnoj sjendici (24.09.2019.) usvojen je Nacrt Zakona o Fondu za zaštitu okoliša, te zašto još nije u formi prijedloga dostavljen u proceduru. Na istoj sjednici povučen je  Prijedlog Zakona o turizmu i Prijedlog Zakona o boravišnoj taksi pa postavlja pitanje, kada će se naći u parlamentarnoj proceduri. Također, po pitanju Zakona o šumama, da li će se urediti ova oblast i realizovati zaključci sa tematske sjednice o stanju drvoprerađivačke industrije koji su doneseni još prije tri godine.

Miomirka Melank pokrenula je inicijativu vezanu  za dopunu Zakona o jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak radi izrade obrazaca za prijavu doprinosa koje niži nivoi vlasti upućuju za osobe iz Registra samostalnih umjetnika.

Mira Grgić  traži odgovor od federalnog ministra rada i socijalne politike, premijera i zamjenice premijera da dostave odgovro zašto su omogućili da resorno ministarstvo, suprotno zakonu, predloži davanje prethodne saglasnosti za imenovanje Kenana Spahića pomoćnika ministra Drljače, u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na poziciju direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ignorirajući prijedlog Komisije koja je provela konkurs za izbor i imenovanja na prethodnu poziciju i zanemarujući prvorangiranog kandidata. Zašto je izbrisana informacija na stranici Vlade da je ovo pitanje bilo tačka dnevnog reda. Traži da joj se dostavi stenogram 251. sjednice Vlade FBiH. Traži da joj se pisanim putem potvrdi informacija o izjašnjenju Vlade po predmetnoj tački i dostavi informacija o razlozima za nezakonito postupanje pojedinaca uključenih u ovaj slučaj kao i stenogram sa 251 sjednice Vlade FBiH.

Adnan Efendić postavio je pitanje Vladi i Federalnom ministarstvu energije, rudarstava i industrije, a odnosi se na Komisiju za izradu Zakona o javno-privatnom partnerstvu, na čelu sa Jasminom Pašić, pa pita - u kojoj fazi je izrada navedenog Zakona i kada će biti u parlamentarnoj proceduri.

Eldar Čomor postavio je pitanje – na osnovu kojeg pravilnika se vrši nagrađivanje sportskih klubova od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Dževad Adžem postavio je pitanje - da li je Vlada FBiH u planu vakcinacije u periodu koji će uslijediti u prioritetne grupe za vakcinisanje uvrstila vozače firmi koji se bave transportom roba.

Pokrenuo je inicijativu prema Vladi FBiH da u januaru 2021. godine prolongira primjenu provođenja politike u oblasti razvojnog planiranja i upravljanaj razvoja Federacije BiH, odnosno stavljanja na stand by izradu Strategije razvoja Federacije BiH, dokumenata okvirnih budžeta, Strategiju razvoja kantona i općina, akcionih planova, sektorskih strategija.

Također, pitanje upućuje Federalnom ministarstvu finansija, kojim traži spisak dugovanja i dužnika po pitanju direktnih poreza od 5.000,00 do 50.000,00 KM.

Husein Rošić pitanje je uputio premijeru Novaliću - u što su utrošena sredstva u iznosu od 23.980,000 KM koje je Vlada FBiH odlukama dodijelila nižim nivoima vlasti pa tako i Unsko-sanskom kantonu?

Drugo pitanje uputio je ministrici zdravstva Unsko-sanskog kantona – da li je Ministarsto zdravstva donijelo neke odluke vezane za alternativne smještaje dijelova Doma zdravlja Bihać.

Ibrahim Zukić pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva, da u skladu sa članom 145. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH omogući formiranje komisije za polaganje strunčog ispita zavrešnog medicinskog, stomatološkog i farmaceutskog fakulteta kao i Odsjeku zdravstsvneih studija, da se to polaganje omogući u Tuzli i Mostaru.

Nedžad Šećić osvrnuo  se na inicijativu vezanu za donošenje Zakona o Gradu Lukavac. Traži od  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da se izasni o sljedećem zaključku: Da se na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dnevni red uvrsti tačka – Donošenje zakona o proglašenju grada Lukavac, budući da je Općina Lukavac ispunila sve uvjete po ovom pitanju.

Pokrenuo je prema Vlade FBiH inicijativu za raspisivanje javnog poziva za utvrđivanje spiska pravnih i fizičkih lica ovlaštenih za posredovanje između bračnih partnera, prije pokretanja postupka razvoda braka u Federaciji BiH.

Alma Kratina pokrenula ja inicijativu prema Vladi FBiH, odnosno Federalnom ministarstvu rada i socijalne poltike, a koja se odnosi na iniciranje izrade Socijalne karte.

Tahir Nuhić kazao je da je Odbor za promet i komunikacije održao sjednicu, a budući da je osma tačka povučena sa dnevnog reda pokreće inicijativu – U cilju otklanjanja zastoja i ubrzanja izgranje preostalih dionica Koridora Vc, zadužuje se Vlada FBiH da pripremi i dostavi Parlamentu FBiH sveobuhvatan plan izgranje neizgrađenih dionica Koridora Vc sa jasnim vremenskim i finansijskim okvirom. Zadužuje se Vlada FBiH da u srednjoročne strateške dokumente u okviru izgradnje Koridora Vc u prioritet uvrsti i Ivan-Ovčari kako bi se pristupilo procesu projektovanja i osiguranja kreditnih i grant sredstava za izgradnju ove dionice. Također, planom obuhvatiti studije i projektovanje početak gradnje brze ceste Bihać-Velika Kladuša i autoceste A2 Orašje-Tuzla, Autoceste A3 Tuzla – Žepče i brza cesta Mostar- Široki Brijeg. Kako bi se osigurao efikasan nadzor i praćenje izgradnje preostalih dionica Koridora Vc, Parlament FBiH zadužuje Vladu FBiH da u koordinaciji sa kreditorima i delegacijom EU i BiH u skladu sa primjerima dobre prakse uspostavi upravljački odbor za praćenje Koridora Vc. Zadužuje se Vlada FBiH da upravljački odbor za praćenje i izgradnju Koridora Vc predvidi dva predstavnika Oodbora za promet i komunikacije. Zadužuje se Vlada FBiH da ove zaključke dostavi kreiditorima, osnosno EBRD-u i EIB-u, te delegaciji EU u BiH. Zadužuje se Vlada FBiH da za preostale dionice Koridora Vc,  osim slučaj izgradnje tunela Prenj ne primjenjuje model ugovaranja projektu i izgradnji, te da se za preostale dionice  primjenjuje model ugovaranja građevinskih radova prema glavnim projektima koje osigurava naručilac. Zadužuje se Vlada FBiH da Parlamentu FBiH dostavi predmet ugovorenih vrijednosti svih izgrađenih dionica Koridora Vc, uključujući i one čija je izgradnja u toku. U odnosu na stvarne troškove istih kao i pregled ugovorenih u odnosu na stvarni rok izgradnje izgrađenih dionica te pregled stvarnog u odnosu na planirane troškove po kilometru autoceste sa pratećom analizom i obrazloženjem. Zadužuje se Vlada FBiH da osigura da Strategija razvoja magistralnih cesta koju donosi Parlament FBiH, na osnovu prijedloga Vlade FBiH bude usklađen sa članovima 22. i 24. Zakona o cestama Federacije BiH, Programom javnog preduzeća cesta, koji je temelj za prijedlog Vlade FBiH, ne predstavlja razvojni program za magistralne ceste u Federaciji BiH. Zadužuje se Vlada FBiH da osigura cjelokupni srednjoročni program za magistralne ceste, kada bude obrađen, na način predviđen  u Zakonu o cestama Federacije BiH na čan 22. i 24. jer on predstavlja bazu za godišnje planove, a predati dokument ne služi predviđenoj svrsi.

Budući da je zastupniku Nuhiću isteklo vrijeme za postavljanje pitanja, kazao je da će ostatak pitanje pisanim putem dostaviti Domu.

 

Prešlo se na rad po tačkama dnevnog reda.

 

7. Nacrt Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzuolm u švicarsim francima (CHF)

    u  konvertibilne marke (KM) – predlagač: Hasan Muratović,

 

Nacrt Zakona utvrdio je zastupnik Hasan Muratović.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Vlada FBiH dostavila je negativno mišljenje na ovaj Nacrt Zakona.

Zastupnik Muratović dao je dodatno obrazloženje.

Ispred Udruženja Švicarac Kemal Duraković obratio se Domu.

Direktorica Addiko banke Sanela Pašić također se obratila zastupnicima.

Sa 42 glasa za, jednim glasom protiv i uz 24 uzdržana glasa usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzuolm u švicarsim francima (CHF) u  konvertibilne marke (KM) i smatra da može poslužiti kao osnov za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve primjedbe, prijedloge i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanoj formi.

 

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan održavanja zaštite i

    rekonstrukcije izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnigh cesta za

    period 2020.-2023. godine,

 

Predsjedavadjući je kazao da je prije sjednice Vlada FBiH dostavila akt, u kojem traži da se ova tačka skine sa dnevnog reda sjednice, jer je dostavljeno više amandmana o kojima se mora izjasniti, te da se ovaj Prijedlog Odluke uvrsti na narednu sjenicu.

 

9. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između BiH i Evropske

  banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo Dio 3,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 67 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo Dio 3,

 

10. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva” Budžeta FBiH za 2019.  godinu,

 

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 57 glasova za, 12 glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva” Budžeta FBiH za 2019.  godinu.

 

11. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2019. godinu

 

Analitički izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Jasmina Zubić, Nijaz Helez i ispred Nadzornog odbora Alija Aljović.

Nakon glasanja i dodatne prozivke predsjedavajućeg, nije usvojen Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2019. godinu (46 za, 28 protiv i osam uzdržanih glasova).

 

12. Izbori i imenovanja

 

Komisija za izbor i imenovanja na svojoj sjednici razmatrala je Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Dodatno obrazloženje dao je Mladen Bošković.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 73 glasa za jednim glasom protiv i uz dva uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

 

Predsjedavajući Mirsad Zaimović zaključio je rad 17. redovne sjednice u 12.44.

 

            Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

                         SEKRETAR                                                                       PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                               PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                   PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Ivan Miličević                                                                           Mirsad Zaimović

 


 

Zapisnici sa sjednica