Sjednica je počela u 17.45.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Samira Begić, Boro Krišto i Nedžad Šećić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

            Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 56  glasova za,  osam glasova protiv i uz devet uzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usložnjavanje sigurnosne situacije u oblasti unutrašnje sigurnosti a u vezi sa aktivnostima na uspostavi rezervnog policijaskog sastava entiteta Republika Srpska

 

 

Uime Kluba zastupnika DF-GS obrazlagala je Alma Kratina.

Prezentaciju  na ovu temu imao je zastupnik Hajrudin Žilić.

Domu se obratio ministar Aljoša Čampara.

Predsjedavajući je prekinuo rad sjednice  u 18.58.

 

* * *

 

NASTAVAK 3. VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 14.05.2019.

 

Sjednica je počela u 11.22.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Boro Krišto, Samra Begić i Nedžad Šećić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

      U ime Komisije za sigurnost obrazlagao je Damir Mašić.

      U raspravi su učestvovali: Alma Kratina, Damir Mašić, Hajrudin Žilić, Osman Ćatić, Mladen Bošković, Hasan Muratović, Sabina Ćudić, Ahmed Džubur, Salmir Kaplan, Husein Topčagić, Nermin Muzur, Husein Rošić, Salko Zildžić, Sanela Prašović, Eldar Čomor, Hajrudin Žilić, Munib Jusufović, Hamdija Abdić, Irfan Čengić, Elzina Pirić, Nihad Čolpa, Dževad Adžem, Eldin Vrače, Ivan Musa i Ismet Osmanović.

 

Data je pauza do 14,45.

 

Nakon pauze, predsjedavajući je kazao da  su nakon kratkih konsultacija usaglašeni određeni zaključci.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

ZAKLJUČCI

 

1. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od predstavnika međunarodne

    zajednice u Bosni i Hercegovini, a prije svega OHR-a koji ima izvršni mandat definisan

    Dejtonskim mirovnim sporazumom, da zbog narušavanja sigurnosti i uznemirenosti građana

    u BiH odmah i neodložno zaustavi antidejtonske aktivnosti na donošenju Zakona o

     izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a.

2. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od nadležnih državnih institucija

    procjenu sigurnosno-političke situacije u zemlji nakon usvajanja nacrta spomenutog zakona.

3. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH poziva Vladu FBiH i preporučuje kantonalnim

   vladama, radi sveukupnog sigurnosnog ambijenta na području Federacije BiH, da popuni

   aktivni policijski sastav u skladu sa pravilnicima o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta

   policijskih službenika kao i njihovo adekvatno opremanje.

4. Ukoliko aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i

    unutrašnjim poslovima RS-a ne budu obustavljene ili zaustavljene Federacija BiH će

    preduzeti adekvatne mjere na zaštiti sigurnosti svih građana.

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 3. Vanredne sjednice u 15.10.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                       PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                           PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                              mr.sci.  Elvir Karajbić

 

 


 

Zapisnici sa sjednica