Sjednica je počela u 10.26.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Zeid Mujić, Suad Kaknjo, Tahir Nuhić, Mirvet Beganović i Mujo Hasić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

Zastupnik Samer Rešidat pokrenuo je inicijativu.

Sa 57 glasova za, pet glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova, usvojena je sljedeća:

I N I C I J A T I V A

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH obavezuje Vladu Federacije BiH  da iz budžeta Federalnog ministarstva kulture i sporta izdvoji 100.000 KM i iste transferira prema Rukometnom savezu u svrhu nagrade rukometašima i stručnom timu koji su ostvarili plasman na Evropsko prvenstvo.

Ukoliko Federalno ministarstvo kulture i sporta nema mogućnost da osigura sredstva, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH obavezuje Vladu Federacije BiH da sa koda budžetske rezerve osigura sredstva u navedenom iznosu.

 

Zastupnica Lana Prlić predložila je zaključak vezan za sanaciju deponije Uborak Mostar a koja pojedinačnim izjašnjavanjem nije usvojena (41 glas za, tri glasa protiv i uz 40 uzdržanih glasova)

Zastupnička pitanja

Mustafa Hrvić pitanje je uputio Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalnom zavodu PIO, a vezano za ostvarivanje prava na porodičnu penziju supruga poginulih boraca – da li su nadležna tijela izvršila svoje obaveze prema Uredbi sa zakonskom snagom o plaćama pripadnika Armije RBiH i Policije RBiH odnosno zašto pripadnicima Armije RBiH i Policije RBiH nisu uplaćeni doprinosi za PIO, zašto se pripadnicima Armije RBiH i Policije RBiH u postupcima za ostvarivanje prava na porodičnu penziju ne uzima u obzir navedena Uredba sa zakonskom snagom?

Ivica Pavković, u ime Kluba zastupnika HDZBiH-HNS, upućuje inicijativu prema Vladi Federacije BiH – U skladu sa dosadašnjom politikom veće zaposlenosti, stvaranja i čuvanja svakog radnog mjesta daje se puna podrška u zaštiti prava svih uposlenika Aluminija d.d. Mostar. U periodu finansijske konsolidacije iskoristiti sve mogućnosti restrukturiranja dokapitalizacije i unapređenja poslovanja Aluminija d.d. Mostar, uz potpunu podršku svih institucija u Federaciji BiH. Tražimo od svih nadležnih institucija u Federaciji BiH, države, poduzimanje svih potrebnih mjera i aktivnosti kako bi se isplatile i utvrdile odgovornosti za eventualne nezakonite propuste koje su dovele do stanja u kojem se Aluminij d.d. Mostar nalazi.

Albin Muslić  kazao je da na sedam pitanja nije dobio odgovore.

Pitanje je uputio vezano za magistralni put M5 koji prolazi kroz Grad Bihać, konkretno Jablanska ulica – da li će doći na red rekonstrukcija te magistralne ceste koja prolazi kroz Grad Bihać a koja ujedno predstavlja i obilaznicu Bihaća. Da li Vlada Federacije BiH planira pomoći gradu Bihaću kada je u pitanju dovršetak izgradnje ovog magistralnog puta M5?

Amer Obradović pitanje je uputio JP Ceste Federacije BiH, kojim traži da mu JP Ceste Federacije BiH dostave detaljne informacije o svim tenderima, nabavkama i potpisanim ugovorima koje je JP Ceste Federacije BiH sklopilo sa firmama i kompanijama za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i nadzor magistralnih cesta, mostova, tunela i svih saobraćajnica koje su u nadležnosti JP Ceste Federacije BiH za period 01.01.-2015.-01.07.2019. godine. Također,  traži spisak svih realiziranih ugovora i tendera, te informaciju o aneksima ugovora kao i informaciju da li su ugovori realizirani u rokovima i informaciju o svim ugovorima koji nisu završeni prema zadanim rokovima, gdje su rokovi za završetak radova probijeni i koliko su probijeni. Ovo se odnosi na sve ugovore za koje Ceste Federacije BiH Zakonom o javnim nabavkama nisu bile dužne raspisati javni poziv i tender.

Alma Kratina u ime Kluba zastupnika DF – GS pokrenula je dvije inicijative. Prvom inicijativom traži hitnu zajedničku sjednicu Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Hrvatske  a vezano za propast još jednog bosanskohercegovačkog giganta Aluminij d.d. Mostar. Druga inicijativa upućena je prema Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova a odnosi se na istraže radnje koje se trebaju provesti nakon ozbiljnih insinuacija, vezano za kriminal u Aluminiju  d.d. Mostar, i sve procedure koje se odnose na Tužilaštvo i procesuiranje odgovornih za ovakvo katastrofalno stanje u Aluminiju d.d. Mostar.

Pitanje je vezano za palijativnu njegu kada su u pitanju djeca kao pacijenti. Da li je pokrenuta ikakva inicijativa za formiranje hospicija koje bi bilo podržano sa federalnog nivoa? Da li postoji strategija za rješavanje ovog važnog pitanja?

Jasmina Zubić  prvo pitanje u putila je Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu za pitanja boraca – kada će Ministarstvo konačno udovoljiti zahtjevu Saveza RVI paraplegičara Federacije BiH. Naime, Savez RVI paraplegičara uputio je zahtjev da se svim ratnim invalidima 100% prve grupe povećaju naknade po osnovu tuđe njege i pomoći, a Predstavnički dom je zaključkom naložio Vladi Federacije BiH da iznađe u Rebalansu za 2016. godinu sredstva za poboljšanje statusa RVI paraplegičara.

Naredno pitanje  upućuje Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva – kada će donijeti Zakon o zdravstvenom osiguranju koji će pacijentima omogućiti  jednaka prava i dostupnost zdravstvenim ustanovama na području cijele Federacije BiH?

Pitanje je uputila i predsjedavajućem Doma – kada će se na dnevnom redu naći Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije?

Naredno pitanje vezano je za već ranije postavljeno pitanje, a tiče se zaključaka sa Tematske sjednice o drvoprerađivačkoj industriji. Jedan od zaključaka bio je i donošenje Zakona o šumama.  Kada će se na dnevnom redu konačno naći Zakon o šumama i kada ćemo urediti ovu oblast kada je drvoprerađivačka industrija u pitanju?

Nermin Muzur pitanje je uputio Federalnoj poreznoj upravi, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Federalnom ministarstvu turizma i okoliša, Federalnom ministarstvu finansija – da li turističke zajednice koje su osnovane po ovom Zakonu postoje, da li ubiru javne prihode i po kojem osnovu? Zamolio ih je da naredne sedmice izađu na teren da provjere ove činjenice i postupe u skladu sa presudom Ustavnog suda.

Pita Vladu Federacije BiH  - da li Vlada propisuje i donosi odluku o cijeni aerodromske takse? Također, traži da dobije izvještaj po kojem osnovu se onda ta sredstva dalje dodjeljuju.

Eldar Čomor dva pitanja uputio je Federalnom ministarstvu turizma i okoliša – koliko je do sada izdvojeno sredstava za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima slabijeg imovinskog stanja.

Drugo pitanje da li je Fond za zaštitu okoliša  do sada izdvajao sredstva za mjesta i prostore koji su proglašeni nacionalnim spomenicima i nacionalnim parkovima i ako jeste koliki je taj iznos?

 

 

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

Husein Rošić ,u ime Kluba zastupnika SDA, zatražio je pauzu 15 minuta.

Nakon pauze, Husein Rošić obrazložio je razloge pauze.

Budući da niko nije diskutovao o izmjenama i dopunama dnevnog reda, prešlo se na izjašnjavanje o hitnosti postupka.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 62 glasa za, tri glasa protiv i uz tri uzdržana glasa.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta za 2019. godinu razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 64 glasa za, pet glasova protiv i uz jedan uzdržani glas.

Prijedlog Vlade Federacije BiH da se Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 63 glasa za, jednim glasom protiv i uz dva uzdržana glasa.

Sa 65 glasova za, jednim glasom protiv i uz 12 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – hitni postupak.

 

 1. Izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
 1. Izbor potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
 2. Razrješenje predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,
 3. Izbor predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

 Klub zastupnika HDZBiH dostavio je Komisiji za izbor i imenovanje prijedlog kandidata za izbor potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Prijedlog za razrješenje predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  dostavili su klubovi zastupnika SDA, HDZBiH, DF-GS, SBB i Klub samostalnih zastupnika.

Klub zastupnika SDA dostavio je prijedlog kandidata za predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

U ime Komisije za izbor i imenovanje dodatno obrazloženje dao je Mladen Bošković.

Data je kratka pauza do 12.05. da se izvještaj Komisije za izbor i imenovanje podijeli zastupnicima.

Nakon pauze, u ime Komisije za izbor i imenovanje obrazlagao je Mladen Bošković.

U raspravi je učestvovao Damir Mašić.

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o Odluci o izboru Mladena Boškovića za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 57 glasova za, 32 glasa protiv i uz jedan uzdržani glas, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru Mladena Boškovića za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Predsjedavajući Karajbić kazao je, obzirom da prijedlog Kluba zastupnika DF-GS za potpredsjedavajuću Predstavničkog doma Maru Đukić nije dobio potrebnu većinu na Komsiji za izbor i imenovanje, o tom prijedlogu se Dom neće izjašnjavati.

Mladen Bošković, potpredsjedavajući Doma nastavio je voditi sjednicu.

Potpredsjedavajući Bošković pozvao je zastupnike da se izjasne o Odluci o razrješenju Elvira Karajbića sa mjesta predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 53 glasa za, 31 glasom protiv i uz šest uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o razrješenju Elvira Karajbića sa mjesta predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Prešlo se na izjašnjavanje o izboru predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Na onovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 53 glasa, 29 glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o izboru Mirsada Zaimovića za predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

 

Data je pauza 15 minuta.

 

Nakon pauze, predsjedavajući Zaimović obratio se Domu. Dosadašnji predsjedavajući Elvir Karajbić također se kratko obratio Domu.

Predsjedavajući Zaimović je predložio, a što je sa 60 glasova za, dva glasa protiv i uz dva uzdržana glasa usvojeno, da se tačke koje se tiču Budžeta Federacije BiH razmatraju zajedno a da se glasanje obavi o svakoj tački pojedinačno.

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BIiH za 2019. godinu – hitni postupak

 

U ime Vlade Federacije BiH, premijer Novalić dao je dodatno obrazloženje.

U ime nadležnog radnog tijela kratko se obratio Albin Muslić.

U raspravi su učestvovali: Albin Muslić, Lana Prlić, Jasmina Zubić, Alma Kratina, Miomirka Melank, Ahmed Džubur, Dževad Adžem, Nasiha Pozder, Irfan Čengić, Sabina Ćudić, Salmir Kaplan, Husein Topčagić,  Elvir Karajbić, te premijer Fadil Novalić.

 

Prešlo se na tačku 4. dnevnog reda.

           

 1. Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – hitni postupak.

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada Federacije BiH.

U ime Vlade Federacije BiH dodatno obrazloženje dao je ministar Salko Bukvarević.

U ime nadležnog radnog tijela diskutovao je obratio Albin Muslić.

U raspravi su učestvovali: Elzina Pirić, Sabahudin Ramić ispred Koordinacije boračkih udruženja, Irfan Čengić, Ivan Boban, Alma Kratina, Mirsad Čamdžić, Husein Topčagić, Elvir Karajbić, Senaid Begić, Hasan Muratović, Dževad Adžem, Hamdija Abdić, predsjednik  Udruženja Zaboravljeni branitelji Drago Grbavac, te ministar Salko Bukvarević.

 

Predsjedavajući je dao pauzu do 18.30., u kojoj bi se Vlada Federacije BiH trebala izjasniti o amandnima.

Pauza

Nako pauze, prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima po tačkama dnevnog reda.

 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019.    godinu – hitni postupak

 

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o amandmanima na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu. Budući da Sanela Klarić nije bila prisutna, o njenim amandmanima se nije izjašnjavalo. Amandman Nasihe Pozder nije usvojen (21 glas za, 38 glasova protiv i uz 13 uzdržanih glasova). Amandman Amele Kuskunović nije usvojen (24 glasa za, 40 glasova protiv i uz 13 uzdržanih ). Amandman Lane Prlić nije usvojen (24 glasa za, 36 glasova protivi uz 12 uzdržanih glasova).

Sa 55 glasova za, 17 glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu.

 

Klub zastupnika DF-GS predložio je zaključak.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 52 glasa za, sedam glasova protiv i uz 22 uzdržana glasa, usvojen je sljedeći: 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE sredstva u visini od 3.000.000.00 usmjeri općinama za poticaje biljne proizvodnje.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu – hitni postupak

 

Sa 60 glasova za, 15 glasova protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu.

 1. Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – hitni postupak.

 

Prešlo se na izjašnjavanje o predloženim amandmanima.

Irfan Čengić predložio je 10 amandmana koji nisu usvojeni (25 glasova za, 25 glasova protivi uz 23 uzdržana glasa).

U ime Kluba zastupnika PDA, Elzina Pirić tražila je izjašnjavanje o amandmanima koji se odnose na član 19. i član 20., a koji pojedinačnim izjašnjavanjem nisu usvojeni (38 glasova za, 13 glasova protiv i 31 uzdržani glas).

Klub zastupnika SDPBiH predložio je dva amandmana i traži da se o njima ne izjašnjava u paketu. Amandman I. (član 2.) nije usvojen (26 glasova za, 38 glasova protiv i uz 13 uzdržanih glasova). Amandman II. (član 51. stav 2.) nije usvojen (22 glasa za, 43 glasa protiv i uz 10 uzdržanih glasova).

Sa 73 glasa za, tri glasa protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je  Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

 

Predsjedavajući je zaključio rad 4. vanredne sjednice u 19.24.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                      PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                           PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

              

                       Stela Ibrović                                                                                  Mirsad Zaimović

  

 

 


 


 

Zapisnici sa sjednica