Sjednica je počela u 12.53

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

 

Prije nego se počelo sa radom,  u ime  Mandatno-imunitetne komisije Asim Kamber dao je dodatno obrazloženje, vezano za  verifikaciju mandata novoizabranom zastupniku  Taši Daciću. Jednoglasno je prihvaćen izvještaj Mandatno-imunitetne komisije i time verificiran mandat Taši Daciću. Novoizabrani zastupnik dao je svečanu izjavu.

 

Jednoglasno je prihvaćen sljedeći:
 

D N E V N I  R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH – hitni postupak

 

Predsjedavajući je kazao  da je cilj na ovoj sjednici usvojiti izmjene Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kako bi mogli raditi putem video konferencije obzirom na novonastalu situaciju izazvanu korona virusom.

Predsjedavajući je dao kratko obrazloženje i između ostalog kazao da predlaže još jednu izmjenu – da se član 2. Prijedloga Odluke dopuni, tako da se dodaju riječi:“ u vezi rada saziva i održavanja sjednica Predstavničkog doma, kolegija, klubova zastupnika i radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH“. Ovaj amandman postaje sastavni dio Prijedloga odluke.

U raspravi su učestvovali Damir Mašić, Mirsad Zaimović i Sabina Ćudić.

Klub zastupnika SDP podnio je dva amandmana koja glasanjem nisu usvojena.

Predsjedavajući  je pozvao zastupnike da se izjasne o Prijedlogu Odluke o izmjenama Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH a koja je glasanjem usvojena.

 

Predsjedavajući je zaključio rad 8. vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u 13.17.

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                      PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                        PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                   Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica