Online sjednica je počela u 11.13.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Prije nego se počelo sa radom, predsjedavajući je kazao da je potrebno izvršiti verifikaciju mandata novoizabranom zastupniku Zijatu Mušiću. Ispred Mandatno-imunitetne komisije informirala je Jasmina Zubić, te između ostalog kazala da je Salko Bukvarević podnio ostavku na mandat zastupnika u Predstavničkom domu. Izvještaj Mandatno-imunitetne komisije usvojen je sa 53 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova. Time je verificiran mandat novoizabranom zastupniku Zijatu Mušiću. Zijat Mušić dao je svečanu izjavu.

Zbog tehničkih problema data je pauza od pet minuta.

Nakon pauze, o načinu rada diskutovali su: Damir Mašić, Nermin Muzur, v.d sekretara Stela Ibrović, Alma Kratina, Sabina Ćudić, Osman Ćatić, Irfan Durić, Marijan Klaić, Mladen Bošković i Salko Zildžić.

Predsjedavajući je dao pauzu deset minuta i pozvao članove Kolegija na konsultacije.

Nakon pauze, predsjedavajući je kazao da su članovi Kolegija konstatirali da je na ovakav način teško raditi, te da će se zasjedanje nastaviti u  ponedjeljak, 01.06.2020. godine, i  da će se ispitati sve mogućnosti pornalaska objekta koji je adekvatan za prisustvo svih zastupnika sjednici.

Predsjedavajući je prekinuo sjednicu u 12.50.

 

* * *

 

 

NASTAVAK 10. VANREDNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 01.06.2020. godine

 

Sjednica je počela u 10.09. u Hotelu Hills.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je dao nekoliko uvodnoh napomena: obavijestio je zastupnike da je Predstavnički dom tražio da od Parlamentarne skupštine Veliku salu za zasjedanje ali da je odgovor bio negativan.  Zbog toga se moralo odlučiti da se sjednica održi u sali Hotela Hills.

Obavjestio je zastupnike da se za diskusiju javljaju dizanjem ruku.

Zastupnička pitanja

Elvir Karajbić  četiri pitanja uputio je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove – ko je naredio mobilizaciju inspektora koji nisu medicinske struke da rade kao sanitarni inspektori na graničnim prijelazima i vrše sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku, te da izdaju rješenja o izolaciji ili karantinu? Kojim zakonom, propisom, naredbom ili odlukom je regulisano da federalni inspektori koji nisu medicinske struke mogu vršiti sanitarne preglede i izdavati rješenja licima koja ulaze u BiH za izolaciju ili karantin? Koliko su iznosili stvarni troškovi jednog izdatog rješenja za izolaciju, uključujući putne troškove, smještaj u hotelima, dnevnice i prekovremeni rad inspektora? Da li je Federalna uprava za inspekcijske poslove dobila posebna novčana sredstva na svoj račun u vrijeme krize i za potrebe vlastite nabavke medicinskog ili drugog materijala za svoje potrebe i ako jeste u šta su potrošili?

Miomirka Melank pitanje je postavila vezano za lokalitet Hotela Hills, koji je dio zaštićenog područja. Između ostalog, kazala je da je Vlada FBiH dužna osigurati sredstava za izradu i sorovođenje potrebne tehničke dokumenacije za zaštitu Nacionalnog spomenika. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu  i postavljane informacione ploče, sa osnovnim podacima o spomeniku i Odluci o proglašenju dobara Nacionalnim spomenikom. Vlasnici Hotela bili su dužni nakon proglašenja ove Odluke učestvovati u finansiranju označavanja arheološkog lokaliteta a po tom pitanju a ništa do sada nije učinjeno.

Jasmina Zubić prvo pitanje uputila je kantonalnim službama za zapošljavanje – koliko je novoprijavljenih na birou za zapošljavanje od dana proglašenja prirodne nesreće? Drugo pitanje uputila je Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu Civilne zaštite – zašto je iz Federalnog štaba civilne zaštite 25.03.2020. godine izbačen predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva, doktor medicine, specijalista anesteziliog, te cijelo vrijeme pandemije  Kantonalni štab civilne zaštite nema predstavnika Federalnog ministarstava zdravstva? Treće pitanje ponovo postavlja – kada će se na Domu naroda naći Prijedlog Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

Pokrenula je inicijativu prema Federalnom zavodu za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje da omogući dokup staža osiguranicima koji imaju ostavren ali neuplaćen staž od strane poslodavca do tri godine čime bi stekli uslove za starosnu penziju u skladu sa propisima o penzionom osiguranju.

Damir Mašić uputio je pitanje generalnoj direktorici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebiji Izetbegović a vezano za odbijanje liječenja trinaestogodišnje djevojčice Nadin Smajlović, budući da je nalog za liječenje van BiH potpisao Klinički centar Univerziteta Tuzla. Također, urgirao je da se održi Tematska sjednica po pitanju stanja u zdravstvu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Nijaz Helez pitanje uputio u pisanoj formi a tiče se preduzeća iz Srednjo-bosanskog kantona, Binas Bugojno, BNT Novi Travnik, i Vitezit Vitez, te tužbi radnika protiv Vlade FBiH.

Irfan Čengić postavio je pitanje Vladi FBiH - da li je tačno da Vlada održava telefonske sjednice viber grupama i da tamo pišu  ko je za, protiv i suzdržan i ako je tačno, da li je to uređeno Poslovnikom o radu Vlade FBiH?

Mario Mikulić prvo pitanje uputio je Ministarstvu vanjskih poslova BiH – koji su razlozi spuštanja zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja na zgradi Veleposlanstva u Češkoj Republici, obzirom da institucije Bosne i Hercegovine nisu proglasile dan žalosti? Je li to uvođenje neke nove prakse u rad diplomatsko-konzularnih predstvništava Bosne i Hercegovine, obzirom  da Zakon o zastavi u članu 5. stav 3. jasno propisuje kako se zastava Bosne i Hercegovine ističe na diplomatsko-konzularnim predstvništvima. Šta se planira poduzeti po tom pitanju, obzirom da je čin učinjen samoinicijativno? Obzirom da je potrebno da se javnosti obrazloži zašto je veleposlanica Bosne i Hercegovine koja je prošla obuku diplomatskog  ponašanja koju prolaze svi veleposlanici Bosne i Hercegovine svjesno  kršila zakonske odredbe zemlje koju predstavlja, što je sama javno priznala. Kazao je da je važno utvrditi je li veleposlanica Bosne i Hercegovine u Češkoj Republilci uopće spremna i sposobna obzirom  na formalne uvjete koje je potrebno ispuniti za mjesto veleposlanice Bosne i Hercegovine a uzimajući u obzir školsku spremu i kvalifikacije koje posjeduje predstavljati Bosnu i Hercegovinu?

Drugo pitanje uputio je Kantonalnom MUP-u u Sarajevu a vezano za održavanje tzv. antifašističkog protesta u Sarajevu. Ko je odobrio skup od više hiljada ljudi u središtu Sarajeva, jesu li protiv organizatora javnog skupa podnesene krivične ili prekršajne prijave? Koliko je ljudi legitimirano i prekršajno gonjeno s obzirom na to da je bilo vidljivo nepoštivanje epidemioloških mjera  propisanih od Federalnog štaba civilne zaštite, te kako je moguće da se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine održi političko okupljanje tolikog broja ljudi, kada su zabranama nadležnih organa brojni građani Bosne i Hercegovine onemogućeni da obavljaju privrednu djelatnost i materijalnu sigurnost za sebe i svoju porodicu? Kako je moguće da policijski službenici u određenim slučajevima postupaju krajnje profesionalno, dok u drugim slučajevima takva profesionalnost izostaje?

Adis Arapović dva pitanja postavio je rukovodstvu Doma – kada će konačno biti formirana Komisija za reviziju kao zajedničko tijelo oba doma Parlamenta Federacije BiH?

Drugo pitanje – obzirom da je nekoliko novih zastpnika od početka 2020. godine dobilo mandate u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kada će biti okončan proces njihovog imenovanja u radna tijela Predstavničkog doma. Poziva rukovodstvo da okonča ovaj proces, vezan za radana tijela.

Amer Obradović ponavlja pitanje Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH, kojim je tražio da mu se dostavi detaljna informacija o tenderima, nabavkama  i potpisanim ugovorima sa firmama za izgradnju i rekonstrukciju modernizaciju i nadzor magistralnih cesta, te traži odgovor na ovo pitanje.

Drugo pitanje uputio je Federalnom pravobranilaštvu, kojim traži da se provjere informacije i navodi iz medija da je Elektroprivreda HZHB namjestila tendere da fudbalski klubovi Zrinjski i Široki Brijeg dobiju po 200.000 KM.

Miralem Galijašević prvo pitanje postavio je Federalnom ministarstvu zdravstva – kada će izvršili raspodjelu i doznaku sredstava u iznosu od 21 milion KM prema Odluci  Vlade Federacije BiH? Budući da su kantonalne, opće bonice i ostale zdravstevne ustanove u toku pandemije potrošile značajna sredstva a što ugrožava redovno poslovanje istih, potrebno je što hitnije izvršiti raspodjelu i doznaku ovih  sredstava?

Drugo pitanje ponavlja – kada će Vlada Fedearcije BIH sačiniti i predložiti novi Zakon o raspodjeli javnih prihoda?

Elzina Pirić upućeno je Vrhovnom sudu Federacije BiH i Ministarstvu pravde, kojim traži podatak koliki je postupak provedbe presuda Vrhovnog suda? Ko nadgleda provedbu istih? Kakva je sankcija za neprovođenje presuda  Vrhovnog suda?

Traži podršku i zaštitu Doma, na Komisiji za sigurnost prijavila je korupciju, nepoštivanje zakona u Rudniku mrkog uglja Banovići, te dok je na Komisiji diskutovala, smijenjena je sa svog radnog mjesta, kažnjena, razriješena i uklonjena iz kancelarije u kojoj je radila šest gdodina. Traži od Parlamenta Federacije BiH da zaštiti dignitet zastupnika i slobodu govora.

Samira Begić pokrenula je inicijativu, kojom zadužuje Vladu Federacije BiH da poduzme potrebne procedure da se 25. maj, dan kada se dogodio masakr na Tuzlanskoj kapiji proglasi danom žalosti na području Federacije BiH.

Suad Kaknjo pokrenuo je inicijativu da se u Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica briše stav 2. član 11. koji glasi: „ Obaveza usklađivanja penzija i vrijednost općeg boda invalidnina i drugih socijalnih davanja i plaća neće se vršiti do isteka 2020. godine.“

Pita Vladu Federacije BiH pojašnjenje o načinu i kriterijima raspodjele materijano-tehničke i finansijske pomoći nižim nivoima vlasti kantonima, gradovima i općinama za vrijeme trajanja krize izazvane pandemijom COVID-19, tj. od 16.03.2020. godine do 31.05.2020.

Belma Pojskić  postavila je pitanje, odnosno inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravlja i Zavodu zdravstvenog osiguranja a vezano za uređaje koji olakšavaju i spašavaju živote srčanih bolesnika, te da se ujednače prava pacijenata i omogućavanja dostupnosti ovih uređaja svim pacijentima u Federaciji BiH za 100%, refundiranjem svih troškova.

  Nermin Muzur pitanje  je uputio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Agenciji za vodno područje rijeke Save i Općini Ilidža – kada su zadnji put izvršili nadzor korita rijeke Željeznice ukoliko su to uradili, traži da mu se dostavi izvještaj šta su zatekli i šta su uradili po tom pitanju.

Pokrenuo je inicijativu prema navedenim institucijama da hitno reaguju i izađu na teren i da naprave zapisnik duž toka rijeke Željeznice u ovom dijelu Federacije, iz razloga što je prisutna eksploatacija građevinskog materijala, neovlaštena i nedozvoljena i ono što je još gore, na područje odakle se eksploatiše građevinski materijal dovozi se smetljište i pravi se deponija, te prema informacijama građana rupe se popunajavju medicinskim otpadom.

Pridružio se pitanju zastupnika Obradovića a uputio ga je prema Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Elektroprivredi HZHB, da dostavi informaciju da li je tačno da je izvršena dodjela sredstava nogometnom klubu Zrinjski i Široki Brijeg. Traži provjeru ovih navoda i ukoliko je tačno da se takva odluka poništi jer je to diskriminacija prema ostalim klubovima.

Albin Muslić  prvo pitanje uputio je Vladi Federacije BiH a tiče se određenih aktivnosti koji provode vlasti Republike Hrvatske u graničnom području Bosne i Hercegovine, konkretno na potezu bivšeg vojnog aerodroma Željava, gdje je od strane vlasti Republike Hrvatske i njihovin nadležnih institucija započet jedan projekat krčenja šume u pograničnom području Bosne i Hercegovine, a postoje i određene informacije da se navedene aktivnosti vrše i na teritoriji Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, traži od Vlade Federacije BiH i nadležnih institucija da se uključe u rješavanje ovog problema, da budu servis vlastima USK kako bi se spriječila bilo kakva aktivnost na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Drugo pitanje odnosi se na izgradnju brze ceste od Lašve prema Nević Polju i taj projekat podržavaju stanovnici Unsko-sanskog kantona, te da se konačno krene sa izgradnjom brze ceste prema Unsko-sanskom kantonu. U medijima je rečeno da će se brza cesta kroz poslovnu zonu Vitez svesti na nivo magistralne ceste - da li će se tako stvoriti određeni saobraćajni čepovi na tom lokalitetu.

Sabina Ćudić intervenirala je po pitanju prijenosa sjednice, da li se radi o grešci ili o planiranom ili neplaniranom prenošenju današnje sjednice.

Lana Prlić kazala  je da v.d. direktora podružnice BH Telekom Mostar, javnim istupima na svojoj facebook starnici na nacionalnoj, političkoj i ličnoj osnovi vrijeđa zastupnika Ivana Bobana i nju osobno, kao i ostale pripadnike hrvatske nacionalnosti, te širi govor mržnje. Da li je ovo zvanična politika BH Telekoma, pita generalnog direktora.

Nedžad Šećić  u ime Kluba pokrenuo je inicijativu izbora dopredsjedavajućeg iz reda srpskog naroda, te iz Kluba nezavisnih zastupnika  za dopredsjedavajućeg predlažu Milu Atlagića.

Druga inicijativa, u ime Kluba, prema Vladi Federacije BiH da se pod hitno pomogne Kantonalnoj bolnici Zenica i zdravstvenoj ustanovi na području Zeničko-dobojskog kantona sa 5 miliona KM za neophodnu opremu i sredstva za rad, a sve u cilju suzbijanja pandemije, te kako bi što kvalitetnije pružili zdravstvenu zaštitu u ovom kantonu.

Treća inicijativa, kojom traže se do kraja godine ukinu tranferi neprofitnim organizacijama odnosno za finansiranje političkih stranaka i koalicija iz Budžeta Federacije BiH.

Sanela Klarić kazala je da je slala inicijativu prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nikada nije dobila odgovor, također poslala je preko 40 zastupničkih pitanja. Mjere i pitanja spremala je sa stručnjacima, građanima koji su pomagali. Pitanja koja je uputila Ministarstvu se odnose na prehrambenu industriju, jer većina proizvođača iako su povećali proizvodnju imaju problem sa sirovinama i ne mogu ih nigdje plasirati. Pitanje je postavila Ministarstvu - da li se povećanjem Budžeta razmišljalo i o prehrambenoj industriji, o robnim rezervama, o sadnicama i sjemenima jer je problem da se uvozi 92 % hrane i prehrambenih proizvida a samo 8% se proizvodi u BiH i a imamo najavu drugog vala epidemije, pita ministarstvo - na koji način će se boriti u budućnosti?

Naglasila je problem vezan za radna tijela. Postavila je pitanje predsjedniku Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu  i šumarstvo, jer se kako je kazala desilo  da ne samo Vlada FBiH rješava da određena pitanja na agendi za sjednicu koja nema kvorum, telefonski dobija podršku, da se na toj sjednci dobije većina telefonskim putem i da se na sljedećoj sjednici Odbora usvaja Zapisnik, na kojem se kaže da nije bilo kvoruma i da su se glasovi obezbjedili putem telefona. Pitala je, da li je ovo kršenje Poslovnika i ono što je najvažnije  za radna tijela jeste, da se prepozna mehanizam na koji način bi se sankcionisali oni koji ne dolaze na ove odbore.
Pitanje je postavila Direkciji evropskih integracija i nije zadovoljna odgovorom koji je dobila od VIjeća ministara i Vlade Ferderacije BiH a koja se tiču  koordinacije pitanja EU i zakona EU.

Ahmed Džubur odgovorio je u ime Odbora.

Pitanje je uputio Vladi FBiH  a vezano za JP Elektroprivredu HZHB, koja vrši diskriminaciju  prema FK Velež, te mu nikada nije dodjelila novčana sredstva. Traži da se taj postupak poništi, te da predstavnici Vlade  dodjele 200 hiljada KM Fudbalskom klubu Velež.

Zlatko Ercegović uputio je inicijativu koja se odnosi na reorganizaciju rada kriznih štabova u Federaciji BiH i sukcesivno na svim kantonima, kako bi došlo da pojednostavljivanja rada i uključivanja struke u rad.

Ibrahim Zukić pokrenuo je inicijativu prema Vladi FBiH  da kroz resorno ministarstvo pripremi Informaciju za ovaj Dom o nanesenoj šteti po Budžet Federacije BiH koja je nastala izvođenjem boračke populacije iz boračkih prava koji su bili pronuđeni da svoja prava dokazuju putem suda.

Pitanje – zbog čega nema podrške sa federalnog nivoa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, tačnije domovima zdravlja. Traži od Federalnog ministarstva zdravstva da vodi računa o podršci primarnoj zdravstsvenoj zaštiti kako bi u narednom periodu mogli sanirati troškove koji su bili vanredni u ovim okolnostima te se bolje pripremiti za noramlan nadolazeći val.

Samer Rešidat pitanje je uputio Federalnom ministarstvu turizma i  okoliša  i Uredu za zakonodavstvo a vezano za Zakon o turizmu, te traži da se taj Zakon dostavi kako bi mogli reagovati i spasiti najprofitabilniju granu u BiH, kojoj se treba pomoći.

Adnan Efendić pitao je rukovodstvo Doma kada će zakazati redovnu sjednicu, jer ima dosta otvorenih pitanja donošenja zakona i odluka od kojih ovisi bitan dio procesa u Federaciji BiH i konkretni projekti vezani za razvoj Federacije BiH?

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu prema Federalnom štabu Civilne zaštite i Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstava, vezano za organiziranje maturskih zabava. Kazao je da Krizni štab Ministarstva zdravstva i Krizni štab civilne zaštite trebaju dati jasnu uputu  kako da se uz preporuke poštivanja mjera mogu organizirati maturske zabave, jer je objašnjenje po ovom pitanju dosata konfuzno.

Predsjedavajaući je dao pauzu 15 minuta, te sazvao Kolegij.

Nakon pauze, predsjedavajući je iznio informacije koje su dogovorene od strane članova Kolegija.

 

 

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, te konstatovao da je jednoglasno usvojen sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Informacija o aktivnostima Vlade Federacije BiH o poduzetim mjerama za vrijeme od proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid 19) sa informacijom o provedenim javnim nabavkama i prijedlogom mjera

 

 

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je 27.05.2020. godine dostavio Izvještaj o radu Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba prije i nakon proglašenja prirodne nesreće izazvane korona virusom u Federaciji BiH.

Ispred Vlade Federacije BiH obrazlago je savjetnik u Vladi FBiH, Goran Miraščić.

Zastupnicima se obratila i ministrica Jelka Milićević. Ispred Federalnog ministarstva zdravstva obrazlagao je Goran Čerkez. Ispred Federalne uprave civilne zaštite  obratio se v.d. direktora Mustafa  Kadribegović.

Ispred Komisije za sigurnost obrazlagao je Damir Mašić. Ispred Odbora za zdravstvo obrazlagao je Zlatko Kravić.

Domu su se obratili: predsjednica Kluba zastupnika Naša stranka Sabina Ćudić,  predsjednica Kluba zastupnika DF Alma Kratina, predsjednik Kluba zastupnika SDP Damir Mašić, predsjednica Kluba PDA Elzina Pirić, predsjednik Kluba Narod i pravda Nermin Muzur, predsjednik Kluba zastupnika SDA Osman Ćatić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ Marijan Klaić, te Irfan Čengić i Mladen Bošković.

Pauza do 18.45.

Nakon pauze, otvorena je rasprava, u kojoj su učestvovali: Sanela Prašović-Gadžo, Amer Obradović, Senaid Begić, Sanela Klarić, Hajrudin Žilić, Mara Đukić, Miomirka Melank, Belma Pojskić, Samer Rešidat, Senad Mašetić, Dževad Adžem, Suad Kaknjo, Mirsad Čamdžić i Adin Huremović.

Pauza pola sata, a predsjedavajući je sazvao kratki Kolegij.

Nakon pauze, rečeno je da se na Kolegiju pokušalo dogovoriti u vezi predloženih zaključaka kojih ima preko četrdeset. Ispred klubova zastupnika diskutovali su: Osman Ćatić, Damir Mašić,  Alma Kratina, Sabina Ćudić, te zastupnik Irfan Čengić.

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o prijedlogu zaključka kojim se traži hitna i neodložna ostavka premijera i Vlade FBiH, kojeg su predložili: Damir Mašić, Sabina Ćudić, Elzina Pirić, Amer Obradović i Sanela Pršović-Gadžo, a što na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojeno (40 glasova za, 29 glasova protiv i 10 uzdržanih glasova).

Prijedlog zaključka Kluba zastupnika DF u vezi ove tačke dnevnog reda (36 glasova za, 33 protiv i uz šest uzdržanih glasova).

Prijedlog da o ostalim zaključcima zasjeda Kolegij i pripremi prijedlog zaključaka, budući da ima zaključaka koje treba doraditi ili urediti nije usvojen (43 glasa za, 32 protiv i bez uzdržanih glasova).

Prijedlozi zaključaka Kluba zastupnika Naša stranka u vezi ove tačke dnevnog reda, nisu usvojeni ( 30 glasova za, 11 protiv i 10 uzdržanih glasova).

Klub samostalnih zastupnika odustao je od predloženih zaključaka. Klub nezavisnih zastupnika odustao je od predloženih zaključaka.

Klub zastupnika DF predložio je zaključak. Sa 53 glasa za, jednim glasom protiv i uz šest uzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Shodno navodima iz informacije o radu Vlade Federacije BiH, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BIH, nalaže kliničkim centrima čiji je osnivač Vlada Federacije BiH: Sarajevo, Tuzla i Mostar, da u najskorijem vremenu  dostave detaljne izvještaje o utrošku sredstava u iznosima  od po 10 miliona koje im je Vlada Federacije BIH transferirala iz Budžeta. Izvještajem obuhvatiti i sredstva u ukupnom iznosu od 2,5 miliona KM (UKC Tuzla 700.000,00 KM, Kantonalna bolnica dr. Safet Mujić Mostar 300.000,00 KM, KCU u Sarajevu 900.000,00 KM, te SKB Mostar 600.000,00 KM) po osnovi Uredbe Vlade FBiH od 12.03.2020. godine odnosno Odluke Federalnog štaba civilne zaštite od 16.03.2020. godine.

Predstavnički dom zahtijeva da iste izvještaje dostave i bolnice Travnik, Goražde, Bihać, Konjic i Zenica. Izvještaj se odnosi na utrošak sredstava od po 200.000,00KM od BH Telekoma.

Izvještaje fokusirati   na način provođenja nabavki, Zakon o javnim nabavkama (sredstva, oprema, usluge i drugo), dobavljače, pojedinačne vrijednosti.

Izvještaje su dužni dostaviti i svi ostali uredi i institucije Federacije BiH koje su u proteklom periodu realizovale nabavke pozivajući se na član 10. Zakona o javnim nabavkama.

 

Klub zastupnika HDZBiH-HNS odustao je od predloženih zaključaka. Komisija za sigurnost predložila je zaključke koji na osnovu pojedninačnog izjašnjavanja nisu usvojeni  (38 glasova za, dva glasa protiv i uz 11 uzdržanih glasova).

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 10. vanredne sjednice u 23,20.

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                            PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                          PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                               PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                             Mirsad Zaimović


 

Zapisnici sa sjednica