Sjednica je počela u 10.20.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nedžad Šečić, Samira Begić i Boro Krišto.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je kazao da je potrebno izvršiti verifikaciju mandata novoizabranim zastupnicima Jasminki Ibrišimović i  Amoru Mašoviću.

U ime Mandatno-imunitetne komisije dodatno obrazloženje dao je Asim Kamber.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 59 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Izvještaj Mandatno-imunitetne komisije i time verificiran mandat Jasminki Ibrišimović i Amoru Mašoviću.

Novoizabrani zastupnici Jasminka Ibrišimović i Amor Mašović dali su svečanu izjavu.

 

Sa  69 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 

  1. Humanitarno-sigurnosna situacija  na području Unsko-sanskog kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine, vezano za migrantsku krizu.

 

 

Vlada Unsko-sanskog kantona dostavila je Predstavničkom domu informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bihać, informaciju Ministarstva rada  i socijalne politike USK, informaciju  MUP-a USK, zaključak Vlade USK i zaključke Gradskog vijeća Grada Bihaća.

Domu su se obratili: Hamdija Abdić, Albin Muslić, premijer USK Mustafa Ružnić, minsitrica zdravstva USK Nermina Ćemalović, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, zamjenik direktora Službe sa strance Mirsad Buzar, predstavnik Granične policije Naim Fidro.

Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali: Albin Muslić Alma Kratina, Azra Hadžić-Bećirspahić, Mladen Bošković, Ahmed Džubur, Irfan Durić, Damir Mašić, Husein Rošić, Hamdija Adbić, Dževad Adžem, Nihad Čolpa, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, Ivan Musa, Munib Jusufović, Samer Rešidat, Osman Ćatić, Elzina Pirić, Mirvet Beganović, Nermin Muzur, Irfan Čengić, Sabina Ćudić, Hasan Muratović, Mirsad Čamdžić, Eldar Čomor, Ismet Osmanović, Husein Rošić, Adisa Kokić-Hinović, Asim Kamber, te premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.

Predsjedavajući je pozvao sve predlagače zaključaka i članove Kolegija da u pauzi usaglase predložene zaključke kako bi se zastupnici mogli o njima izjašnjavanti.

 

Data je pauza do 16,30.

 

Nakon pauze, predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o predloženim zaključcima.

Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeni su sljedeći:

 

Z A K LJ U Č C I

 

  1. Kako bi se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedio na cijelu Bosnu i Hercegovinu, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od Vijeća ministara BiH da hitno izradi Strategiju upravljanja migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini.
  2. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH u cilju osiguravanja socijalne kohezije i jednakopravnosti građana  USK prema drugim kantonima u Federaciji BiH, te prava i digniteta  migranata i izbjeglica najstrožije osuđuje sve oblike  govora mržnje.
  3. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, da se u saradnji sa svim policijskim i sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini dodatno angažuju u zaštiti državne granice.
  4. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zahtijeva od Vlade Federacije BiH da iz tekućeg granta dodijeli 4 miliona KM za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u USK.
  5. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH traži od Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH  da pokrenu proceduru izmjene i dopune Zakona o strancima u kojem bi se izmijenile odredbe koje se odnose na ograničenje broja osoba koje mogu zatražiti azil u Bosni i Hercegovini.

Nakon usvajanja zaključaka, Domu su se obratili i ministrica Nermina Ćemalović i zastupnik Hamdija Abdić.

Predsjedavajući je zaključio tematsku sjednicu u 17,41.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                   PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                        PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                mr.sci.  Elvir Karajbić

 

 


 

Zapisnici sa sjednica