Sjednica je počela u 10.18.

Sjednici je predsjedavao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić

Predsjedavajući Karajbić pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Belma Pojskić, Adnan Efendić, Adisa Kokić-Hinović, Elzina Pirić, Jelka Milićević i Mijo Krešić.

Prema evidenciji Stručne službe, predsjedavajući je konstatovao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Predsjedavajući je kazao da je potrebno izvršiti verifikaciju mandata novoizabranoj zastupnici Ankici Kolar-Jurčević.

U ime Mandatno-imunitetne komisije dodatno obrazloženje dao je Asim Kamber. Između ostalog, kazao je da je Feliks Vidović dao ostavku na funkciju zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH zbog imenovanja na drugu dužnost.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 63 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Izvještaj Mandatno-imunitetne komisije i time verificiran mandat Ankici Kolar-Jurčević.

Novoizabrana zastupnica Ankica Kolar-Jurčević dala je svečanu izjavu.

Prešlo se na izjašnjavanje o pokrenutim inicijativama.

Inicijativa Jasmine Zubić, vezana za uspostavu Kancelarije za nadzor i akreditaciju ovjerilaca, nije usvojena (40 glasova za, 10 glasova protiv i uz 16 uzdržanih glasova).

Inicijativa Sanele Klarić, vezana za organizaciju tematske sjednice - Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju energetske zajednice – status implementacije u Federaciji BiH, nije usvojena (30 glasova za, 16 glasova protiv i uz 25 uzdržanih glasova).

Klub samostalnih zastupnika predložio je  zaključak.

Sa 62 glasa za, dva glasa protiv i uz pet uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

                                                                                                  Z A K LJ U Č A K

kojom se zadužuje Vlada Federacije BiH da iznađe rješenje i osigura adekvatan stalni prostor za rad Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za održavanje sjednica oba doma Parlamenta Federacije BiH, osigura prostorije za rad klubova, te stalnih radnih tijela i službi Parlamenta FBiH.

 

Zastupnik Eldar Čomor pokrenuo je inicijativu.

Sa 72 glasa za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojena je sljedeća:

 

                                                                                                     I N I C I J A T I V A

 

kojom se zadužuje Vlada Federacije BiH da sačini i Parlamentu FBiH dostavi Informaciju o aktuelnim dešavanjima prouzrokovanim migrantskom krizom u BiH kao i dosadašnjim preduzetim mjerama po ovom pitanju. Također, Vlada bi trebala predložiti mjere i radnje, koje će poduzeti u narednom periodu. Ova informacija bi se trebala razmatrati na narednoj redovnoj ili vanrednoj sjednici Doma.

 

Senaid Begić pokrenuo je inicijativu.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 54 glasa, jednim glasom protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojena je sljedeća:

I N I C I J A T I V A

 

za donošenje izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH, u kojem bi se dodao novi član Zakona koji bi tretirao zaštitu novinara u obavljanju djelatnosti i član Zakona koji bi napad na novinare tretirao kao napad na službenu osobu.

 

Dževad Adžem pokrenuo je inicijativu.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 69 glasova za, dva glasa protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojena je sljedeća:

I N I C I J A T I V A

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH  zadužuje sekretara Doma da, shodno članu 29. Poslovnika, koji propisuje načine i modalitete kojima se rad zastupnika Predstavničkog doma prezentuje javnosti, pripremi, organizuje i realizuje prijenos sjednica Predstavničkog doma putem internet platforme, koristeći opciju live streaming.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje sekretara Predstavničkog doma da na web stranici Predstavničkog doma postavi video snimak svake održane sjednice, koristeći youtube kanal kreiran na stranici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Postavljanje video sadržaja sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH izvršiti uz angažovanje tehničke podrške službi iz sastava  Predstavničkog doma u periodu od 48 sati od održavanja sjednica.

 

Zastupnička pitanja

Jasmina Zubić komentirala je neusvajanje inicijative koju je pokrenula, a vezano za otvaranje Kancelarije za nadzor i akreditaciju.

Kazala je da je na prošloj sjednici postavila pitanje Ministarstvu pravde, vezano za Zakon o stečajnom postupku, te kazala da nije zadovoljna odgovorom i traži da se još jednom razmotri njeno pitanje i inicijativa.

Pripremila je inicijativu i predala na protokol, a koja je upućena Vladi Zeničko-dobojskog kantona, da se u plan i program kapitalnih ulaganja u 2019. godini uvrsti rekonstrukcija regionalne ceste Visoko -  Kiseljak.

Pitanje je uputila Institutu za medicinsko vještačenje – kada će biti usvojena nova lista invaliditeta od strane Upravnog odbora instituta, odnosno kada će početi njena primjena?  Napomenula je da  je istekao rok od 90 dana koji je utvrdila Vlada Federacije BiH  i obavezala Institut da uskladi Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja i donese novu listu invaliditeta.Traži informaciju, šta je sa novom listom invalidnosti. Kazala je da nije dobila odgovore na dva pitanja od Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a vezano za uvezivanje staža radnicima Veleprometa  i nije dobila odgovor Vlade Federacije BiH po pitanju tematske sjednice, vezane za problem štediša u BiH sa posebnim akcentom na slovensku štednju.

Irfan Čengić komentirao je odgovor koji je dobio vezan za Zakon o sukobu interesa. Kazao je da je inicijativu uputio prije 90 dana a Vlada nije uputila ovaj Zakon u formi nacrta u parlamentarnu proceduru, te traži od premijera da to učini.

Od Vlade Federacije BiH traži da dostavi spisak sve vojne perspektivne imovine kojom raspolaže Vlada Federacije BiH,  kao i sve ugovore, sporazume i memorandume kojima je tu imovinu dodijelila lokalnim zajednicama i pojedninim udruženjima.

Damir Mašić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH a vezano za održavanje sjednica Vlade. Traži informaciju od premijera  koji je problem,  zbog čega je Vlada blokirana i ne funkcionira. Šta je sa izvršnom vlašću?

Albin  Muslić pokrenuo je inicijativu kojom traži sazivanje vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, a tiče se aktuelnog problema migrantske krize, koja je opteretila Unsko-sanski kanton, a naročito Bihać. Traži od rukovodstva Doma da se sazove tematska sjednica  i donese rezolucija kojom bi se Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH očitovao  o načinu rješavanja problema migrantske krize. U vezi s tim predlaže, da se u saradnji sa Vladom FBiH, formira operativno tijelo  Vlade koje će koordinirati aktivnosti u smislu ravnomjernog  raspoređivanja tereta migrantske krize na teritorijii Federacije. Zatim da Vlada Federacije BiH inicira kod Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti BiH da se što prije izvrši kadrovsko i materijalno-tehničko opremanje državne granične službe i da se zaštiti istočna granica Bosne i Hercegovine. U skladu sa zaključkom Gradskog vijeća Grada Bihaća,  izražava se spremnost da se na područu Bihaća  izgradi privremeni migrantski centar koji će prema međunarodnim konvenicjama funkcionirati i omogućiti human pristup prema migrantima a nad čijom će izgradnjom i kasnijim upravljanjem punu kontrolu preuzeti Ministarstvo sigurnosti BiH. Traži da se rukovodstvo Predstavničkog doma  što hitnije očituje.

Pitanje upućuje Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija -  kada će se nastaviti izgranja magistralnog puta Bihać-Bosanska Krupa koja je započeta prije rata?

Lana Prlić pitanje je uputila Vladi Federacije BiH, Ministarstvu pravde i Ministarstvu finansija, a vezano za Nacrt sporazuma između Vlade Federacije BiH i vladinog sektora – kada će se raspravljati o nacrtu ovog Sporazuma, odnosno kada će biti na dnevnom redu Vlade Federacije BiH? Sporazum je između ostalog bitan i za donošenje Strategije za civilno društvo.

Pokreće inicijativu za donošenje Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH. Druga inicijativa vezana je za donošenje propisa za provjeru ispravnosti fiskalnog računa putem SMS poruke i savremenih vidova komunikacija.

Senaid Begić pitanje je uputio Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu kulture i sporta – zašto do danas nije usvojena Strategija za mlade za Federaciju  BiH za period 2016.-2020. godina?

Drugo pitanje također je uputio Vladi Federacije BiH, kojim traži da mu se dostavi informacija koje konkretne mjere su poduzete na osnovu Zaključka kojeg je usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na tematskoj sjednici o iseljavanju stanovništva, koje zaključke je Vlada Federacije BiH razmatrala i koje konkretne mjere su poduzete na realizaciji istih?

Pokrenuo je inicijativu, kojim traži od Predstavničkog doma da naloži Vladi Federacije BiH da u što kraćem roku u saradnji sa vladninim i nevladinim tijelima uradi analizu stanja potreba i položaja mladih u Federaciji BiH, te da se na osnovu te analize pristupi kreiranju Strategije za mlade Federacije BiH za period 2021.-2025. godina, koju bi usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, a  nakon čega bi se pristupilo realizaciji konkretnih mjera Strategije od strane Vlade i resornog ministarstva, te da Vlada pronađe sredstva iz Budžeta za izradu analize stanja potreba i položaja mladih u Federaciji BH i Strategije za mlade Federacije BiH za period 2021.-2025.

Sljedeća inicijativa, kojom traži da Predstavnički dom Parlamenta Federcije BiH razmotri pravne i druge okvire kako bi se Federalno ministarstvo kulture i sporta preimenovalo u Federalno ministarstvo kulture, sporta i mladih, i da se unutar tog ministarstva Sektor za mlade pretvori u zaseban odjel za mlade, te da se bavi isključivo pitanjima od krucijalne važnosti za mlade u Federaciji BiH.

Alma Kratina osvrnula se na  inicijativu koja je usvojena 2017. godine, a tiče se Zakona o hraniteljstvu. Kazala je da se nije ništa učinilo po pitanju izmjena Zakona, te očekuje da će se nešto po tom pitanju učiniti.

Postavlja pitanje koje se takođe odnosi i na sudbinu usvojenih inicijativa koje su tretirale zakonske izmjene u interesu potpisanih i ratificiranih Konvencija o pravima djeteta ali i Strategije 2015.-2018. godina kada su u pitanju prava djece. Kroz inicijative, koje je Vijeće za djecu uputilo Vladi Federacije BiH prije dvije godine, pita - u kojoj fazi je očitovanje Vlade po ovom pitanju. Napominje da se radi o važnom pitanju, pitanju i nasilja nad djecom.

Samer Rešidat inicijativu je dostavio na protokol. Kazao je da je na prošloj sjednici postavio pitanje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma a vezano za Zakon o turizmu i Zakon o boravišnoj taksi, te pročitao odgovor. U vezi s tim pokreće inicijativu kojom se obavezuje rukovodstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  da na prvu narednu redovnu sjednicu  u dnevni red uvrsti Prijedlog Zakona o turizmu Federacije BiH i Prijedlog zakona o boravišnoj taksi Federacije BiH.

Dževad Adžem  osvrnuo se na već postavljeno pitanje premijeru, a vezano za kazne po zateznim kamatama za projekte i programe vezane za program javnih investicija, te je kazao da je dobio odgovor od ministrice Milićević. U vezi s tim pokreće inicijativu, kojom traži od premijera i Vlade Federacije BiH, da dostavi izveštaj svih nosioca aktivnosti iz programa javnih investicija za 22 projekta i traži da se dostavi svim zastupnicima.

Ivica Pavković kazao je da je Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju na svojoj sjednici usvojio zaključak, kojim traži od predsjedavajućeg Doma da na prvoj narednoj sjednici uvrsti kao tačku dnevnog reda - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona  o reviziji privatizacije privrednih društava i banaka u Federaciji BiH te dao obrazloženje.

Pitanje je uputio Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Traži da mu se dostave podaci razvrstani po kantonima – koliko je Federalna uprava za inspekcijske poslove u 2018. godini napravila inspekcijskih nadzora, koliko je izrekla prekršajnih naloga i u kolikom iznosu?

Ahmed Džubur pokrenuo je inicijativu – u skladu sa članom 3. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju traži da se rebalansom Budžeta za 2019. godinu osigura nedostajući izvor finansijskih sredstava do minimalno 3% od iznosa budžetskih prihoda i primanja u tekućoj godini u Federaciji BiH.

Nasiha Pozder kazala je da je pitanje predala u pisanoj formi.

Pokreće inicijativu vezanu za migrantsku krizu a koja se oslanja i na već pokrenute inicijative na ovu temu kao, i inicijativu  zastupnice Skupštine Unsko-sanskog kantona Vildane Alibabić. Poziva zastupnike i zastupnice da se pridruže tematskoj sjednici koju organizira Vlada Unsko-sanskog kantona, a vezana je za migrantsku krizu.

Zlatko Ercegović pitanja je uputio federalnom ministru za rad i socijalnu politiku, a vezano za Zakon o reprezentativnosti Sindikata i udruženja poslodavaca, te pita – da li su tokom izrade ovog Zakona konsultovani svi socijalni pratneri?  Kada će Zakon biti dostavljen u  proceduru i dostavljen Parlamentu na izjašnjavanje? U vezi s ovim, pokreće inicijativu koja se odnosi na izmjene Zakona o radu, u dijelu koji se odnosi na reprezentativnost sindikata.

Nihad Čolpa osvrnuo se na uspostavu rezervnog sastava policije RS. Traži da se u što skorijem roku održi vanredna sjednica Predstavničkog doma, a u cilju sigurnsti građana  Federacije BiH. Pokreće inicijativu za održavanje vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na temu - Sigurnosna sitacija u Federaciji BiH, vezano za najavu Vlade RS da će uspostaviti rezervni sastav policije.

Mirvet Beganović kazao je da nije zadovoljan odgovorom od Federalnog ministarstva finansija  a vezano za uvezivanja staža radnicima Agrokomerca.

Pvo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija - da li poljoprivredni proizvođač koji ima registrirano poljoprivredno gazdinstvo i vodi se u registru  poljoprivrednih gazdinstva, te se bavi poljoprivrednom proizvodnjom na vlastitom ili iznajmljenom zemljištu, može registrirati vozilo za vlastite potrebe za obavljanje svoje djelatnosti, u skladu sa važećim zakonskim propisima?

Drugo pitanje  uputio je Federalnom pravobraniteljstvu – da li su privredna društva u većinskom vlasništvu Federacije obavezna u svim nekretninama i imovinom u državnom vlasništvu Federacije BiH pribaviti mišljenje Federalnog pravobraniteljstva o istom? Da li nadležna ministarstva i privredna društva u vlasništvu Federacije traže i pribavljaju navedena mišljenja i po kojem Zakonu je definisana odgovornost onih koji postupaju mimo zakona gdje se nanosi značajna šteta društvenoj imovini i da li je pokrenut neki spor sa aspekta odgovrosti onih koji su to radili.

Podržava održavanje tematske sjednice po pitanju migrantske krize.

Husein Rošić  podržao je inicijativu zastupnika Avdića vezanu za migrantsku krizu.

U ime Kluba zastupnika SDA, pokrenuo je inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i to na inicijativu Udruženja Pokret majki enklave Srebrenica i Žepa, Saveza logoraša BiH, Udruženje Žena žrtva rata, Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva  1992.-1995. godina, Udruženje nestalih Općina Vogošća, Udruženje zarobljenih i  nestalih lica Općine Zvornik, Udruženje žrtava i svejdoka genocida, Udruženje logoraša Prijedora 1992., Udruženje žena Podrinja, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca i nestalih osoba Vrbanja-Kotor Varoš, Udruženje nestalih Ilijaš, Udruženje žena Srebrenice, radi razmatranja i donošenja Rezolucije kojom će se osuditi i tražiti povlačenje anticivilizacijske odluke o davanju naziva javnih institucija u BiH po imenima pravosnažno osuđenih zločinaca, davanje imena studentskom domu  po osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću kao i povlačenje odluka o odlikovanju svih presuđenih ratnih zločinaca.

Mirsad Čamdžić pitao je – koje korake je poduzeo FMUP kako bi se MUP-u Unsko-sanskog kantona olakšalo uspostavljanje javnog reda i mira i obezbjeđenje sigurnosti kako građana tako i migranata a sve za vrijeme trajanja  migrantske krize. Koje naredne korake FMUP planira, postoji li plan aktivnosti ovog Ministarstva koji podrazumijevaju međukantonalnu saradnju, koordinaciju  i saradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH tačnije Graničnom policijom Bosne i Hercegovine.

Azra Hadžić Bećirspahić prvo pitanje uputila je Agenciji za privatizaciju i federalnom ministru energije rudarstva i industrije – šta je sa benzinskim pumpama Energopetrol koje se nalaze van Bosne i Hercegovine, da li su prodate, ako jesu kome su prodate i za koju cijenu? Ako su izdate, kome su izdate, po kojim uslovima i po kojoj cijeni?

Drugo pitanje, kojim od Vlade Federacije BiH, odnosno premijera i ministra Drljače traži  da razmotri i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je predložila.

Nijaz Helez prvo pitanje je uputio premijeru, a vezano je za stanje u preduzeću Binas iz Bugojna i položaju radnika koji su nezadovoljni presudama.

Drugo pitanje vezano je za brzu cestu Lašva - Nević Polje te da se nađe način rješavanja problema ove ceste.

Hasan Muratović pitanje je uputio Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – zašto ne preduzme mjere kako bi zaštitio šumsko bogatstvo?

Sanela Klarić osvrnula se na inicijativu vezanu za energiju, a koja nije usvojena te je kazala da će je ponovo uputiti u proceduru. Kazala je da je dva pitanja uputila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i traži odgovore.

Zahvalila je Federalnom  ministarstvu koje je dostavilo odgovor na njeno pitanje vezano za program ruralnog razvoja i finansiranja, te isto pitanje upućuje Federalnom ministarstvu finansija, vezano za podršku programu ruralnog razvoja. Pitanje postavlja i Federalnom ministarstvu kulture i sporta – koje  korake će preduzeti a vezano za Venecijanski bijenale arhitekture 2020.?

Hamdija Abdić kazao je da je pokrenuo inicijativu vezanu za migrantsku krizu, te traži da se što prije sazove sjednica po ovom pitanju.

 

Prešlo se na rad po dnevnom redu sjednice.

Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Razmatranje inicijativa za donošenje zakona koje je pripremilo Udruženje poslodavaca Federacije BiH

 

Predstavnik Udruženja poslodavaca obratio se Domu,  prezentacijom na ovu temu.

Domu su se obratili i Safudin Čengić, Petar Ćorluka ispred Udruženja poslodavaca,  Snježana Kopruner ispred Udruženja njemačke privrede u BiH, te Selvedin Šatorović ispred Saveza samostalnih sindikata.

Otvorena je diskusija u kojoj su učestvovali: Azra Hadžić-Bećirsahić, premijer Fadil Novalić, Osman Ćatić, Mladen Bošković, Alma Kratina, Irfan Čengić, Suad Kaknjo, Senaid Begić Dževad Adžem, Mara Đukić, Sabina Ćudić, Albin Muslić, Safer Demirović, Mirvet Beganović, Jasmina Zubić i Mujo Hasić.

Predložen je zaključak, o kojem su se zastupnici izjašnjavali.

Sa 74 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Inicijativu Udruženja poslodavaca o donošenju seta zakona koji su prezentirali na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i zadužuje Vladu Federacije BiH i resorna ministarstva da iste u roku od 60 dana upute u parlamentarnu proceduru u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

 

Udruženje poslodavaca predložilo je da Predstavnički dom izvrši izmjene Poslovnika Predstavničkog doma,  koje bi omogućile da Sindikat i Udruženje poslodavaca budu prisutni na sjednicama komisija i dobora, za koje su zainteresirani ali bez prava glasa, što nije usvojeno (37 glasova za, bez glasova protiv i uz 31 uzdržani glas).

 

Sa 59 glasova za, bez glasova protiv i uz 11 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje Vladu Federacije BiH da u roku od 60 dana sazove  i održi sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća.

 

Klub zastupnika SDP i Klub zastupnika SBB predložili su zaključak. Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH neće razmatrati Zakon o doprinosima i porezu na dohodak, bez razmatranja Zakona koji regulira povećanje minimalne plaće.

 

Klub zastupnika DF predložio je zaključak kojim se od Vlade Federacije BiH traži da po hitnoj proceduri uputi Zakon o uvezivanju radnog staža, u okviru paketa zakona, koje je uputilo Udruženje poslodavaca,  a koji na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (37 glasova za, šest glasova protiv i uz 34 uzdržana glasa).

 

Predsjedavajući je zaključio rad tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH  u 16.10.

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

                     v. d. SEKRETARA                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                                        PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Stela Ibrović                                                                                     mr.sci.  Elvir Karajbić


 

Zapisnici sa sjednica