PREDSJEDNIK

Melika Mahmutbegović

ZAMJENIK

Mladen Bošković

ČLANOVI

Adnan Efendić
Ramiz Karić
Marijan Klaić
Irfan Durić
Sanela Prašović-Gadžo
Sabina Ćudić
Mira Grgić
Nedžad Šećić
-----------------

 

KONTAKT

Sekretar privremeno:
Biljana Andrić, e-mail: biljana.andric@parlamentfbih.gov.ba

E-mail:administracijsko.povjerenstvo@parlamentfbih.gov.ba

 

Tehnički sekretar: Aida Fejzić

Tel: +387 33 208-961;lokal 257

E-mail:administracijsko.povjerenstvo@parlamentfbih.gov.ba

aida.fejzic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

  • priprema, utvrđuje i donosi akta kojima se uređuju naknade plata poslanika u Predstavničkom domu, plata funkcionera koje bira, odnosno imenuje Predstavnički dom, kao i naknade određenih materijalnih troškova poslanika i funkcionera, donosi akta iz člana 264. ovog Poslovnika koji se odnose na organizaciju i rad Stručne službe Predstavničkog doma i Zajedničke službe Parlamenta, plata rukovodećih državnih službenika i ostalih zaposlenika u Stručnoj službi Predstavničkog doma i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije, te donosi odgovarajuća akta za njihovu primjenu, kao i pojedinačna akta o platama i naknadama materijalnih i drugih primanja; 
  • utvrđuje visinu naknade i posebne naknade za rad članovima radnih tijela izabranih iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika; 
  • utvrđuje prijedlog za osiguranje sredstava u budžetu Federacije za rad Parlamenta Federacije i korišćenje tih sredstava; 
  • obavlja sve poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Predstavničkog doma i Zajedničkih službi Parlamenta Federacije i raspolaže tim stanovima, odlučuje o njihovom dodjeljivanju na korišćenje, o zamjeni i o jednokratnom prijenosu prava korišćenja, u skladu sa zakonom; 
  • odlučuje o dodjeljivanju privremenog smještaja funkcionerima i, po potrebi, drugim zaposlenicima u Stručnoj službi Predstavničkog doma i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije ili drugim federalnim organima; 
  • utvrđuje uslove i način korišćenja putničkih automobila za obavljanje službenih poslova; i 
  • obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim opštim aktom Predstavičkog doma.

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija