22. Juni. 2021.

U skladu sa poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

 

23. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za ponedjeljak, 05. jula 2021. godine u 10 sati.

Za 23. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji – COVID – 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Križnog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, predlagač Adnan Efendić – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, predlagač Mira Grgić – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina,
 8. Nacrt Zakona o mikrokreditnim organizacijama,
 9. Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predlagač: Komisija za jednakopravnost spolova PD PFBiH,
 10. Nacrt Zakona o sportskim klubovima u FBiH, predlagač Irfan Čengić,
 11. Strategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije BiH 2021. – 2027. godina,
 12. Godišnji Izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu,
 13. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu,
 14. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu,
 15. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2020. godinu,
 16. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period juli – decembar 2020. godine,
 17. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/21,
 18. Izbori i imenovanja.

 

 

Sjednica će biti održana u Hotelu Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža.

 

S poštovanjem,

                          

                                                                                                                                PREDSJEDAVAJUĆI

 

                                                                                                                                   Mirsad Zaimović