Online sjednica je počela u 10.00.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdala je Amela Kuskunović.

Na osnovu evidencije Stručne službe, predsjedavajući je konstatirao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

Odata je počast preminulom zastupniku Ibrahimu Zukiću.

Potrebno je izvršiti verifikaciju mandata Ilijani Dronjić. Dodatno obrazloženje ispred Mandatno-imunitetne komisije dala je Dženana Hodžić. Sa 58 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je izvještaj Mandatno-imunitetne komisije te je verificiran mandat novoizabranoj zastupnici Ilijani Dronjić koja je dala svečanu izjavu.

 

Zastupnice Sanela Klarić i Nasiha Pozder pokrenule su inicijativu. Nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg, sa 51 glasom za, bez glasova protiv i 26 uzdržanih glasova, usvojena je sljedeća:

I N I C I J A T I V A

 

Prema Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora poštivanja Rješenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj UPII/05-19-2-19/20 od 04.08.2020. godine, a koje se tiče zabrane daljnih radova na Obaloutvrdi u Goraždu.

 

Adis Arapović predložio je zaključak. Nakon dodatne prozivke predsjedavajućeg, sa 52 glasa za, bez glasova protiv i 25 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada FBiH da u roku od 30 dana u parlamentarnu proceduru uputi Nacrt Zakona o informacionoj sigurnosti.

 

Adisa Kokić- Hinović predložila je zaključak. Sa 67 glasova za, bez glasova protiv i osam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada FBiH da u roku od 30 dana utvrdi Listu ovlaštenih zdravstvenih ustanova za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje i započne s implementacijom Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u FBiH.

 

 

Zapisnik 18. redovne sjednice usvojen je bez primjedbi. O  Zapisniku 19. redovne sjednice s primjedbom Adnana Efendića vezanom za rezultate glasanja Izvještaja o poslovanju JP Aerodrom Sarajevo, zastupnici će se nakon ispravke izjašnjavati  na narednoj sjednici.

 

Zastupnička pitanja

Albin Muslić izrazio je nezadovoljstvo, jer nije dobio odgovor vezan za budžetska sredstva – tekući transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Drugo pitanje – kada će u parlamentarnu proceduru uputiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  pripadnosti javnih prihoda.

Elma Đogić prvo pitanje – kakav je pravni status  Agencije za privatizaciju FBiH i kakvi su dalji planovi Vlade FBiH u vezi s njenim funkcioniranjem. Traži da joj se dostavi podatak, koliko je prodaja državnog kapiitala u preduzećima Agencija izvršila u periodu 2014.-2020. godina te koliko je imovine prodano u postupku “male privatizacije” u istom periodu. Kakav je pravni status  Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona, koliko  je sjednica održao Upravni i Nadzorni odbor  u  periodu od 2018.-2020. godina i koje odluke su donesene na sjednicama.

Naredno pitanje uputila je Vladi FBiH – da li Vlada izvršava obavezu plaćanja komunalne naknade prema oćinama i gradovima za preduzeća koja su u većinskom državnom vlasništvu a čija je imovina smještena na njihovom zemljištu.

Ivan Boban pitanje je uputio Vladi FBiH a vezano je za neusklađenost akademskih zvanja  i ETCS bodovnog sistema, vezanim za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima u pojedinim institucijama, ustanovama i preduzećima, čiji osnivač je Federacija ili je većinski vlasnik.

Adisa Kokić-Hinović pokrenula je inicijativu da se lijek za liječenje hemofilije Hemlibra uvrsti na listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije.

Naredna inicijativa upućena je prema Zavodu za javno zdravstvo Federacije, da se u prioritetne skupine za vakcinisanje protiv Covid-19 uvrste upsoslenici iz komunalne djelatnosti u Federaciji.

Elzina Pirić komentirala je da Vlada i Federalno ministarstvo energije i rudarstava ne odgovraju na zastupnička pitanja u razumnom roku. Postavila je pitanja – zašto u proteklih mjesec dana nisu u Rudniku mrkog uglja Banovići i rudarima pružili podršku, budući da je došlo do požara u jami.

Pitanje je uputila Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kojim traži da dostave sve zapisnike o završenom inspekcijskom nadzoru u Rudniku Banovići u jami Omazići a vezanom za požar od 28.03.2021. godine pa do danas.

Pokreće inicijativu prema Vladi FBiH da pokrene smjenu direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Mirsad Čamdžić pokrenuo je inicijativu, za slanje urgencije rukovodstvu Doma naroda, kako bi u što skorijem roku razmatrao Nacrt Zakona o zabrani negiranja, minimiziranja opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zla protiv čovječnosti, koju je Predstavnički dom usvojio prije pet godina.

Edita Mazić pokrenula je inicijativu prema Vladi FBiH da resorno ministarstvo osigura novčana sredstva za izradu projektne dokumentacije i nabavku sortirnice na međuopćinskoj sanitarnoj deponiji u Živinicama.

Senaid Begić pitanje je uputio Vladi FBiH – da li u Federaciji BiH postoji registar svih medija sa jasno naznačenom vlasničkom strukturom i uredništvom svih medija i da li Vlada FBiH razmatra donošenje zakonskog okvira kojim se osigurava efikasna transparentnost vlasništva nad svim medijima u Federaciji.

Safer Demirović, prvo pitanje vezano je za teško stanje u rudnicima u Federaciji BiH a samim tim i u Rudniku mrkog uglja Banovići i požar koji se desio u jami Omazići, te pita – kada se očekuje da ovaj pogon ponovo bude u funkciji i da li imaju saznanja šta je uzrok požara.

Drugo pitanje vezano je za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, te  kada će doći do intenziviranja izgradnje Bloka 7.

Sabina Ćudić, prvo pitanje  uputila je Federalnom ministarstvu zdravstva, kojim traži tačan broj porodica u Federaciji  BiH koje su ostvarile pravo na finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje na osnovu Zakona i usvojenog Pravilnika o finansiranju biomedicinski potpomognute oplodnje.

Naredna inicijativa tiče se Zakona o zaštiti uzbunjivača, kojim se obavezala Vlada da dostavi nacrt ovog Zakona. Odgovor Vlade FBiH je da uopće ne tretira ovaj Zakon i zaključak Kluba zastupnika SDA, te traži da se na narednoj sjednici ovaj Dom odredi da li prihvata ovakav odgovor Vlade FBiH. Traži ocjenu prihvatljivosti inforamcije Vlade FBiH broj 02-45-485/21 kojom se pravi obuhvat Nacrta Zakona o zaštiti uzbunjivača u Federaciji izjednačava sa Nacrtom zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH.

Nijaz Helez kazao je da nije zadovoljan odgovorom da pitanje vezano za radna tijela u općinskim vijećima Gornji Vakuf-Uskoplje, Bugojno i Travnik, gdje nema članova opozicije, te traži da se pomogne u rješavanju ovog pitanja.

Drugo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu turizma i okoliša a vezano je za regionalnu deponiju, te dokle se došlo sa alternativnom lokacijom na području Srednjo-bosanskog kantona.

Jasmina Zubić prvo pitanje uputila je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Federalnom ministarstvu finansija koji su dužni da pripreme izmjene i dopune zakonske regulative u smislu raspodjele javnih prihoda kako bi se osiguralo da godišnja alokacija sredstava od naknada za naftu i naftne derivate JP Autoceste Federacije BiH nisu manje od alokacija utvrđenih Zakonom o cestama. Kazala je da je i ranije postavljala ovo pitanje.

Naredno pitanje je upućeno Upravi za indirektno oporezivanje – kada će bitni donesena Odluka o načinu raspodjele zadržanih sredstava od akciza i putarina i taksi na naftne derivate.

Alma Kratina postavila je pitanje vezano za formiranje Vijeća za djecu. Kazala je da je u julu mjesecu pokrenula inicijativu za formiranje Vijeća za djecu, te pita u kojoj fazi je formiranje i da li je počela konkretna saradnja sa Vijećem formiranim na nivou države.

Husein Rošić pitanje je uputio Vladi FBiH vezano za finansijska sredstva koja je Vlada FBiH uplatila Vladi Unsko-sanskog kantona, te pita da li je pokrenuta prijava, kada je u pitanju nepoštivanje odluke Vlade FBiH i nedostavljanje izvještaja o utrošku tih sredstava. Također kazao je da će zastupnici iz Krajine tražiti održavanje tematske sjednice, vezane za migrantsku ktizu sa akcentom na Krajinu.

Pokrenuo je inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o računovodstvu i reviziji.

Zlatko Ercegović prvo pitanje putio je Vladi FBiH – kada očekuje izvještaje kliničkih centara i kantonalnih vlada o utrošku sredstava dostavljenih u svrhu borbe protiv pandemije COVID-19.

Drugo pitanje uputio je Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politku – zašto Zakon o reprezentativnosti sinidkata i udruženja poslodavaca još nije upućen u parlamentarnu proceduru i zašto nije na dnevnom redu Ekonomsko-socijalnog vijeća?

Adin Huremović osvrnuo se na izjave i ponašanje predsjedavajućeg Predsjedniištva Bosne i Hercegovine  Milorada Dodoka, te je kazao da će na jednoj od narednih sjednica pokrenuti inicijativu da sjednice Doma počinju minutom šutnje za sve poginule  vojnike i civile u ratu, koji su životima ispisali granice Bosne i Hercegovine.

Mara Đukić postavila je pitanje vezano za prvu tačku dnevnog reda – u kojoj smo fazi vezano za nabake vakcina protiv Covid-19 i kakvi su izgledi te nabavke u pogledu količine i termina dostave.

Pokrenula je inicijativu za uvođenje PCR testa prilikom ulaska u BiH.

Naredno pitanje postavila je Vladi FBiH, a vezano ta drugu tačku dnevnog reda – koliko se gradi minihidroelektrana, koliko njih ima dozvole a da su izdate do 29.06.2020. godine, koliko ih se gradi bez dozvola a koliko ima dozvole, koliko ima ishodovanih koncesija za izgradnju minihidroelektrana i da li je urađena revizija i za jednu minihidroelektranu.

Tahir Nuhić pitanje je uputio JP Autoceste FBiH – u kojoj fazi je tender za idejni projekat brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša i ako jeste, da li su predstavnici Autocesta odredili kako će se ova cesta priključiti na koridor Banja Luka-Bosanski Novi, koji je u fazi eksproprijacije i izrade glavnog projekta, pita menadžment Autocesta - da li su planirali sastanak sa Autocestama Hrvatske te intenzivirali aktivnosti oko cestovne doblokade Unsko-sanskog kantona priključkom brze ceste Bihać-Velika Kladuša sa Karlovcem.

Adnan Efendić prvo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a vezano je za Nacrt Zakona o javnoprivatnom partnerstvu – šta je sa tim zakonom i kada će biti u parlamentarnoj proceduri?

Naredno pitanje uputio je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja – da li je okončan tehnički pregled i izdata upotrebna dozvola za dionicu autoputa na Koridoru Vc na lokalitetu tzv. Zeničke zaobilaznice, ukoliko nije, koji je razlog?

Pita Vladu FBiH da mu dostavi informaciju ko su članovi upravljačkih struktura preuzeća, javnih ustanova, privrednih društava, fondova, instituta i agencija kojima je osnivač Federacija i u kojim Federacija ima većinsko vlasništvo, traži imena i prezimena imenovanih osoba.

Faika Mujanović-Glamočanin uputila je urgenciju prema Federalnom ministarstvu zdravstva, vezanu za pokrenutu inicijativu prema Federalnom ministarstvu  zdravstva a vezana je za listu lijekova Fonda solidarnosti, te traži proširenje terapijske indikacije za liječenje urealnog metastaznog melanoma. Urgencijom traži od ministra zdravstva da se omogući rad Komisije za odborenje liječenja po novim smjernicmama i omogući liječenje  oboljelim.

Pokrenula je inicijativu prema Federalnom minstarstvu zdravstva, za izmjenu Pravilnika o uvjetu i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inostranstvo na teret sredstava Federalnog fonda solidarnosti i to člana 5. stav 2.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnog reda učestvovali su: Damir Mašić, Jasmina Zubić i Azra Hadžić.

Prijedlog Azre Hadžić da se u dnevni red uvrsti tačka – Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom  i invalidskom osiguranju nije usvojen (36 za, dva glasa protiv i 33 uzdržana glasa).

Predsjedavajući je pozvao zastupnike da se izjasne o hitnosti postupka Prijedloga Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, a što nije usvojeno, te će se razmatrati u formi Nacrta (40 za, 21 protiv i 14 uzdržanih glasova).

 

Sa 82 glasa za, bez glasova protiv I uz jedan uzdržani glas usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji - COVID - 19 u FBiH na dan 05.04.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka u Federaciji BiH,
 3. Nacrt Zakona o dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH,
 4. Nacrt Zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH,
 5. Prijedlog Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. godina,
 6. a) Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja sa preporukama Ombudsmena BiH,

b) Specijalni izvještaj o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH,

      7.    Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva Vlade FBiH” iz

             Budežta  FBiH za 2020. godinu,

 1. Stretegija reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH 2021.-2025. godina,
 2. Izvještaj predsjednika Federacije BiH o odlukama o pomilovanjima donesenim u 2020. godine,
 3. Informacija o donošenju Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za Federaciju BiH,
 4. Informacija o izvršenju presuda Ustavnog suda BiH, Evropskog suda za ljudska prava, općnskih i kantonalnih sudova u predmetima tzv. vojnih stanova,
 5. Izbori i imenovanja.

 

 

 

 

 

 

 1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji - COVID - 19 u FBiH, na dan 05.04.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,

 

Informaciju je dostavila Vlada FBiH.

Informaciju su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dala je Snježana Bodnaruk.

Ispred Odbora za zadravstvo obrazlagao je Goran Opsenica.

U raspravi su učestvovali: Alma Kratina, Elma Đogić, Elzina Pirić, Mara Đukić, Asim Kamber, Miomirka Melank, Husein Rošić, Damir Mašić, Sabina Ćudić, Zlatko Ercegović, Senaid Begić, Jasmina Zubić, Miralem Galijašević, te ispred Vlade Snježana Bodnaruk i ispred Zavoda za javno zdravstvo Mia Blažević.

 

Prešlo se na rad po tački dva dnevnog reda, dok se ne sumiraju svi predloženi zaključci.

 

 1. Prijedlog Zakonao infrastrukturi prostornih podataka u Federaciji BiH,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona o razmatrala su nadležna radan tijela i dostavila izvještaje.

Dodatno obrazloženje dao je Željko Obradović.

Ispred Odbora za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam obrazlagao je Adnan Efendić.

U raspravi su učestvovali: Nijaz Helez i Suad Kaknjo.

Sa 75 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka u Federaciji BiH.

 

 1. Nacrt Zakona o dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Nacrt Zakona o razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije dodatno obrazloženje dao je Halko Balavac.

Ispred Odbora za energiju, rudarstvo i industriju obrazloženje je dao Bahrudin Šarić.

U raspravi su učestvovali: Bahrudin Šarić, Marijan Klaić, Suad Kaknjo, Elzina Pirić, Irfan Čengić, Alma Kratina, Ivica Pavković, Sanela Klarić, Mara Đukić, Husein Rošić i Hajrudin Žilić.

Sa 72 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

Predstavnički dom prihvata  Nacrt Zakona o dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH i smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona o uzme u obzir sve prijedloge, primjedbe i sugestije iznesene u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku i da ovaj Zakon u formi prijedloga dostavi u parlamentarnu proceduru najkasnije do 15.06.2021. godine.

 

4.Nacrt Zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dao je Jasmin Rustemi.

Ispred Odbora za ekonosmku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi su učestvovali: Miralem Galijašević, Husein Rošić i Nasiha Pozder.

Sa  66 glasova za, četiri glasa protiv i četiri uzdržana glasa, usvojen je  sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom prihvata Nacrt Zakona o Razvojnoj banci Federacije BiH i smatra da može poslužitit kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona o uzme u obzir sve prijedloge, primjede i sugestije iznesene u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 1. Prijedlog Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. godina,

 

Prijedlog Strategije utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Strategije razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Komisije za pitanja mladih obrazlagao je Eldar Čomor.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Ispred Odbora za prostorno uređenje stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i  turizam obrazlagao je Adnan Efendić.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje je dao Ljubiša Đapan.

Uraspravi su učestvovali: Alma Kratina, Adnan Efendić, Sanela Klarić, Mirsad Čamdžić, Nasiha Pozder, Irfan Čengić, Dževad Adžem, Sabina Ćudić, Lana Prlić, Amer Obradović, Zlatko Ercegović i Miomirka Melank.

Sa 64 glasa za, jednim glasom protiv i četiri uzdržana glasa, usvojena je Strategija razvoja Federacije BiH 2021.-2027. godina.

 

 1. a) Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja sa

  preporukama Ombudsmena BiH,

             b) Specijalni izvještaj o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama

             u BiH,

 

Izvještaj su dostavili Ombudsmeni za ljudska prava BiH.

Ispred Ombudsmena dodatno obrazloženje dale su Jasmina Džumhur i Nives Jukić.

Ispred Komisije za ljudska prava obrazlagala je Miomirka Melank.

Ispred Komisije za informiranje obrazlagao je Asim Kamber.

Predstavnički dom primio je k znanju Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja sa preporukama Ombudsmena BiH i Specijalni izvještaj o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH.

Ispred Komisije za ljudska prava Miomirka Melank i ispred Komisije za informiranje Asim Kamber pročitali su zaključke i tražili su da se o njima Dom očituje.

Sa 70 glasova za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojeni su sljedeći:

 

Z A KLJ U Č C I

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje FMUP da ubrza izradu i proceduru donošenja Zakona o javnom okupljanju Federacije BiH, uzevši u obzir navedene preporuke ombudsmena BiH.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH predlaže Federalnom ministarstvu pravde da pristupi izradi potpuno novog Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH uvažavajući međunarodne standarde i preporuke Taiex misije i Sigme.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži od nadležnih tijela i institucija u Federaciji BiH da imaju službenike koji će raditi na poslovima obrade zahtjeva za pristup inforamcijama u skladu sa postojećim Zakonom.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH predlaže Vladi FBIH da izradi Plan i Program obavezne i kontinuirane obuke za službenike koji će raditi na poslovima informranja na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

 

7 .    Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva Vlade FBiH” iz

         Budežta  FBiH za period 01.01.-31.12. 2020. godinu,

 

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dao je Alija Aljović.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Sa 52 glasa za, 13 glasova protiv i uz devet uzdržanih glasova, Predstavnički dom prihvatio je Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuća rezerva Vlade FBiH” iz Budežta  FBiH za period  01.01.-31.12. 2020. godinu

 

 1. Stretegija reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH 2021.-2025. godina,

 

Strategiju je dostavila Vlada FBiH.

Strategiju su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dao je Alija Aljović.

U raspravi je učestvovao Elvir Karajbić.

Predstavnički dom primio je k znanju Stretegiju reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji BiH 2021.-2025. godina.

 

 1. Izvještaj predsjednika Federacije BiH o odlukama o pomilovanjima donesenim u 2020. godine

 

Izvještaj je dostavio Predsjednik Federacije koji je i dao dodatno obrazloženje.

U raspravi niko nije učestvovao.
Predstavnički dom primio je k znanju  Izvještaj predsjednika Federacije BiH o odlukama o pomilovanjima donesenim u 2020. godine

 

 1. Informacija o donošenju Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za Federaciju BiH,

 

Informaciju je dostavila Vlada FBiH.

U raspravi je učestvovala Matea Cakalin.

Predstavnički dom primio je k znanju Informaciju o donošenju Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za Federaciju BiH.

 

 1. Informacija o izvršenju presuda Ustavnog suda BiH, Evropskog suda za ljudska prava, općnskih i kantonalnih sudova u predmetima tzv. vojnih stanova

 

Informaciju je dostavila Vlada FBiH.

Informaciju su razmatrala nadležna radna tijela I dostavila izvještaje.

Ministar Josip Martić dao je dodatno obrazloženje.

Predsjedavajući je pročitao zaključak o kojem su se zastupnici izjašnjavali.
Sa 66 glasova za, bez glasova protiv i jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:
 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom zadužuje Vladu FBiH da pripremi i dostavi novo zakonsko rješenje,  vezano za Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te isto uputi u parlamentarnu proceduru oba doma.

 

 1. Izbori i imenovanja.

 

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo materijala za raspravu, te se rad nastavio po tački 1. dnevnog reda, odnosno usvajanje predloženih zaključaka.- Informacija Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji - COVID - 19 u FBiH, na dan 05.04.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,

 

Predstavnički dom primio je k znanju Informaciju Vlade Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji - COVID - 19 u FBiH, na dan 05.04.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

 

Odbor za zdravstvo predložio je zaključak broj I. Sa 63 glasa za, bez glasova protiv i uz šest uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži od Vlade FBiH da naredi kantonima sa incidencijom novozaraženih većom od federalne uvođenje restriktivnijih epidemioloških mjera.

 

Odbor za zdravstvo predložio je zaključak broj II. Sa 56 glasova za, pet glasova protiv i uz 12 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži od Vlade FBiH da zadrži postojeće epidemiolške mjere najmanje još 14 dana.

 

Odbor za zdravstvo predložio je zaključak broj III. Sa 68 glasova za, bez glasova protiv i uz četiri  uzdržana glasa, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži da Vlada FBiH redovno a najmanje jednom sedmično izvještava Predstavnički dom o stanju nabavke vakcina i procesu vakcinacije.

 

Odbor za zdravstvo predložio je zaključak broj IV. Sa 58 glasova za, bez glasova protiv i uz 10 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH upućuje Inicijativu prema Vijeću ministara BiH za pooštravanjem kriterija za prelazak državne granice uvođenjem obaveze dokazivanja COVID-19 neutralnosti (negativan PCR test ili antigenski test, potvrda o preboljemo COVID-19, potvrda o dvostrukoj vakcinaciji).

 

Faika Mujanović-Glamočanin predložila je zaključak. Sa 58 glasova za,bez glasova protiv i 15 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada FBiH i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da Parlamentu FBiH podnesu izvještaj o pristiglim donacijama medicinske opreme i sredstava za borbu protiv COVID-19 od početka pandemije (05.03.2020.) do 31.12.2020. godine, te u koje ustanove i po kojim principima je isporučena pristigla medicinska oprema.

Rok za realizaciju ovog zaključka je naredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

 

Jasmina Zubić predložila je zaključak –Poziva se Vlada FBiH da sedmično sačinjava  izvještaj o realizcaiji zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH po pitanju epidemiološke situacije COVID-19 a koji nije usvojen (38 za, jedan protiv i 29 uzdržanih glasova).

Sabina Ćudić predložila je zaključak broj I. – Pozivaju se kantonalna ministarstva da Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i Vladi FBiH u narednih 30 dana dostave Izvještaj o borbi protiv COVID-19 virusom, sa posebnim osvrtom na stopu smrtnosti te neophodnim mjerama za efikasniju borbu za zaštitu života, koji nije usvojen (32 za, šest protiv i 30 uzdržanih glasova).

Sabina Ćudić predložila je zaključak broj II.- Zahtijeva se od Vlade FBiH da u narednih 18 dana dostavi cjelovitu informaciju o implementaciji usvojenih zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u vezi borbe protiv  COVID-19 u Federaciji BiH, koji nije usvojen  (32 za, tri protiv i 35 uzdržanih glasova).

Nihad Čolpa predložio je uzaključak – Zadužuje se Vlada FBiH i Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da hitno pristupi izmjeni naredbe o zabrani kretanja na teritoriji FBiH na način da se zabrana kretanja FBiH ograniči u period od 23,00 sati do 05,00 sati, koji nije usvojen  (23 za, 14 protiv i 26 uzdržanih glasova).

 

Klub nezavisnih zastupnika predložio je zaključak I.  Sa 54 glasa za, jednim glasom protiv i devet uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada FBiH i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da dostave informaciju o broju respiratora u javnim zdravstevnim ustanovama u Federaciji BiH.

 

 

Klub nezavisnih zastupnika predložio je zaključak II.  Sa 60 glasova za, berz glasova protiv i osam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Zadužuje se Vlada FBiH da dostavi izvještaj o broju novouposlenih zdravstvenih radnika i opremi kupljenoj u JZU u Federaciji BiH na temelju ranije usvojenih zaključaka u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

 

Elma Đogić predložila je zaključak I. – Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo da pripreme informaciju koja će sadržavati podatke o zdravstsvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti u FBiH u 2019. i 2020. godini, koji nije usvojen  (24 za, tri protiv i 39 uzdržanih glasova).

Elma Đogić predložila je zaključak II.- Zadužuje se Federalna uprava za inspekcijske poslove da zajedno sa kantonalnim upravama dostavi Parlamentu izvještaj, koji će sačinjavati podatke o pokrenutim kaznenim prijavama protiv počinitelja za nepridržavanje naredbi za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu, koji nije usvojen (24 za, četiri protiv i 35 uzdržanih glasova).

Elma Đogić predložila je zaključak III.- Zadužuju se nadležna uprava policije i tužilaštva da dostave izvještaj o postupanju po kaznenim prijavama za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu FBiH, koji nije usvojen (17 za, pet protiv i 37 uzdržanih glasova).

 

Predsjedavajući je zaključio rad 21. redovne sjednice u 18.08.

           Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

                               SEKRETAR                                                               PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                               PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                  PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                             Ivan Miličević                                                                    Mirsad Zaimović

 


 

Zapisnici sa sjednica