09. Januar. 2012.

Na 6. sjednici Odbora za promet I komunikacije, održanoj 09.01.2012.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:

  1. a) Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2012.godinu-hitni postupak;
    b) Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2012.godinu – hitni postupak.

                                                                                                                                                                                                                    Na osnovu člana 44.stav 2. Poslovnika, Odbor podnosi Domu slijedeći:

I Z V J E Š T A J

 

  1. a) Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2012.godinu-hitni postupak;
    b) Prijedlog Budžeta FBIH za 2012.godinu-hitni postupak.

O navedenim tačkama dnevnog reda, na Odboru je vođena objedinjena rasprava, koja je, uglavnom fokusirana na resorno Ministarstvo prometa i komunikacije Vlade FBiH.

Uvodno obrazloženje je iznio ovlašteni predstavnik Ministarstva prometa i komunikacija, koji je između ostalog istakao da su ponuđena sredstva u Prijedlogu Budžeta FBiH za 2012.godinu za navedeno Ministarstvo nedovoljna, posebno sa aspekta finansiranja sistema željezničkog sektora.

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika resornog Ministarstva, na Odboru je uslijedila rasprava, koja je uglavnom usmjerena na pitanja finansiranja željezničke i cestovne infrastrukture, sa naglaskom da putne komunikacije treba da imaju drugačiji i mnogo bolji tretman, sa preporukom da to bude težište djelovanja Vlade FBiH u narednom periodu, posebno sa aspekta razvoja što kvalitetnije cestovne i željezničke infrastrukture.

Odbor je, također, kroz raspravu istaknuo činjenicu da u predloženom Budžetu nisu predviđena nikakva sredstva za finansiranje aerodrome  u Mostaru  i Tuzli.

Odbor je mišljenja da se Vlada treba odrediti koje obaveze preuzima kada je u pitanju finansiranje, posebno sa aspekta finansiranja željeznica Federacije.

Na kraju rasprave, Odbor sugeriše Vladi da iznađe mogućnost da se finansijska situacija koriguje, posebno sa aspekta predviđenih sredstava u ponuđenom Prijedlogu budžeta Federacije za 2012.godinu, a koja se odnose na Ministarstvo prometa i komunikacija, a sve u cilju smanjenja duga na kraju godine.

U skladu sa članom 53.Poslovnika,za izvjestioca ispred Odbora, na sjednici Doma, određen je predsjednik Odbora, Mirsad Đonlagić.