18. Oktobar. 2021.

Predsjedavajući i potpredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović i Mladen Bošković danas su prisustvovali završnoj ceremoniji Twinning projekta Evropske unije (EU) pod nazivom „Osnaživanje i dalja podrška EU parlamentima u Bosni i Hercegovini u poslovima evropskih integracija“.

Na svečanosti, kojom su sumirani rezultati provođenja Twinning projekta EU, učestvovali su i članovi kolegija oba doma Parlamentarne skupštine (PS) BiH, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), predsjedavajući Skupštine Brčko Distrikta BiH, predstavnici Delegacije EU u BiH, te, u ime konzorcija koji je proveo Projekat, predsjednici i visoki zvaničnici Narodne skupštine Mađarske, Nacionalnog savjeta Austrije i Hrvatskog sabora.

Twinning projekat, koji je, u visini od 2,3 miliona eura, finansirala EU i koji traje 30 mjeseci, pružio je podršku parlamentima u BiH s ciljem uspješnijeg ispunjavanja zadataka u vezi s poslovima evropskih integracija. U okviru Projekta radilo se na unapređenju sposobnosti stručnih službi parlamenata u vezi s poslovima evropskih integracija, jačanju saradnje između parlamenata u BiH u vezi s pitanjima evropskih integracija, jačanju uloge parlamenata u komuniciranju s javnošću o poslovima evropskih integracija, kao i na unapređenju vještina i kapaciteta parlamenata u BiH u oblasti usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. U Projekat su bile uključene i skupštine kantona, kojima je pružena podrška s ciljem osiguravanja njihovog učešća u procesu evropskih integracija.

U ime konzorcijuma koji je uspješno proveo projekat prisutnima na završnoj ceremoniji obratili su se predsjednik Narodne skupštine Mađarske László Kövér, predsjednik Nacionalnog savjeta Austrije Wolfgang Sobotka i predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatskog sabora Marko Pavić.

U ime Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, kao korisnika Projekta, zvaničnicima EU obratio se predsjedavajući Zaimović uz posebnu zahvalnost vladama i parlamentima zemalja Austrije, Mađarske i Hrvatske na njihovoj podršci Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji. Na ceremoniji su se također obratili i predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH dr Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH dr Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, potpredsjednik NSRS Milan Petković, te predsjedavajući Skupštine Brčko Distrikta BiH Siniša Milić.

Zamjenica šefa Delegacije EU u Bosni i Hercegovini Ekaterina Dorodnova i rukovodilac Projekta iz zemlje članice EU Zoltán Horváth govorili su o nastavku procesa evropskih integracija BiH, te o značaju i rezultatima Projekta.

U okviru Projekta, u februaru ove godine predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg četiri parlamenta u BiH potpisali su u Mostaru Zajedničku izjavu o podršci dokumentu pod nazivom „Plan prioriteta za parlamente u BiH u cilju ubrzanja procesa evropskih integracija“. Svi parlamenti u BiH usvojili su ovaj strateški dokument usmjeren na sveobuhvatne zadatke u ključnim oblastima funkcionisanja parlamenta kako bi parlamenti u BiH, kao ključni akteri, bili u stanju da pruže strateške smjernice za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Osim toga, u okviru Projekta revidirani su, ažurirani i prilagođeni akcioni planovi, uključujući i konkretne zadatke i mjere za unapređenje uloge parlamenata u procesu pristupanja EU za sve parlamente korisnike Projekta. Svaki parlament, uključen u ovaj Projekat, izradio je i sopstveni akcioni plan za komuniciranje o procesu evropskih integracija.

Osim konzorcijuma parlamenata Mađarske, Austrije i Hrvatske, u provođenje Twinning projekta bili su uključeni predstavnici parlamenata još pet zemalja članica EU - Belgija, Češka Republika, Francuska, Portugal i Slovačka, kao i više od 60 stručnjaka iz zemalja članica EU, koji su proveli aktivnosti kako bi, na osnovu najboljih evropskih praksi, utvrdili najprikladnije strukture i procedure za parlamente u BiH u procesu evropskih integracija.