19. Oktobar. 2021.

                                                                                 ČLANU KOMISIJE

 

            Na osnovu člana 49., a u vezi sa članom 60. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 69/07, 2/08, 26/20), sazivam 15. sjednicu Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, koja će biti održana u ponedjeljak, 25.10.2021. godine s početkom u 11.00 sati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, u Maloj sali Gradskog vijeća (I sprat), ul. H. Kreševljakovića 3.

                 Za ovu sjednicu se predlaže sljedeći:

                                                                                  D N E V N I  R E D 

  1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje predstavki građana;
  3. Imenovanje predstavnika Komisije u Partnersku grupu za konsultacije u procesu izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027;
  4. Razmatranje procedure za usvajanje Uputstva o korištenju rodno osjetljivog jezika u Parlamentu Federacije BiH;

5.  Razno.

   

            S poštovanjem,

 

  • U prilogu Vam dostavljamo Prijedlog zapisnika 14. sjednice Komisije.

                                                                                                            

                                                                                                                PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                                                        Miomirka Melank, s.r.

 

 

Dostaviti:

-Predsjedavajući Predstavničkog doma;

-Potpredsjedavajući Predstavničkog doma;

-Sekretar Predstavničkog doma;

-Članovi Komisije;

-Računovodstvo;

-Pisarnica;

-Portirnica:

-a/a.