Sjednica je počela u 10.18 u Hotelu Hills na Ilidži.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Albin Muslić, Nasiha Pozder, Faika Mujanović-Glamočanin, Safer Demirović, Belma Pojskić, Goran Akšamija, Azra Hadžić, Elma Đogić, Stanko Musa, Boro Krišto a kašnjenje je najavio Nijaz Helez.

Prije nego se krenulo sa radom, bilo je potrebno izvršiti verifikaciju mandata  novom zastupniku. Dženana Hodžić ispred Mandatno-imunitetne komisije dala je dodatno obrazloženje i kazala da je prestao mandat Elemdinu Voloderu i Centralna izborna komisija dodijelila je mandat Ramizu Kariću. U raspravi niko nije učestvovao, te je sa 77 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojen izvještaj Mandatno-imunitete komisije i time verificiran mandat novoizabranom zastupniku Ramizu  Kariću. Novoizabrani zastupnik dao je svečanu izjavu.

Zapisnik 21. redovne sjednice usvojen je bez primjedbi.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnog reda niko nije učestvovao.

Sa 78 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Informacija Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji Covid-19 sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 2. Prijedlog Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta  na nivou Federacije BiH, predlagač: Adnan Efendić – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnsoti javnih prihoda u Federaciji BiH – predlagač Salko Zildžić i grupa zastupnika – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predlagač: Zijat Mušić – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog Zakona o reprezantativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
 7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku,
 8. Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predlagač: Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,
 9. Nacrt Zakona o sportskim klubovima u FBiH, predlagač: Irfan Čengić,
 10. a) Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća, agencija, zavoda i fondova iz nadležnosti Parlamenta FBiH za 2017.,2018. i 2019. godinu;

b) Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizorskim izvještajima revidiranih subjekata i korisnika Budžeta FBiH za 2019. godinu,

11. Prijedlog  Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana

      Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BH za 2021. godinu,

      Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu

      (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda

       zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu,

           12.Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i

                Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta gradski

                prijevoz u Sarajevu,

            13. Izvori i imenovanja.

 

Dogovoreno je da se pređe na rad po tački 2. dnevnog reda, dok Krizni štab ne završi zasjedanje, te će se o tački 1. raspravljati nakon pauze.

 

 1. Prijedlog Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Vlada FBiH dostavila je osam amandmana, koji postaju sastavni dio Prijedloga zakona.

Data je pauza deset minuta.

Nakon pauze, Domu se obratio ministar Vesko Drljača i dao dodatno obrazloženje.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne hoće li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je da 68 glasova za, bez glasova protiv i uz 12 uzdržanih glasova usvojeno.

Na Prijedlog ovog Zakona amandmane su podnijeli: Klub zastupnika DF (tri amandmana), Hajrudin Žilić (tri amandmana), Irfan Čengić,  (jedan amandman, koji nije podnesen u roku, te se neće razmatrati), Adnan Efendić (četiri amandmana, koji nisu podneseni u roku, te se neće razmatrati).

U raspravi su učestvovali: Kenela Zuko, Alma Kratina, Irfan Čengić, Mara Đukić,Sabina Ćudić, Adis Arapović, Sabina Ćudić, te ispred Udruženja roditelja Ines Kavalec i Adnan Dervišević.

Data je pauza 15 minuta.

Nakon pauze, prešlo se na izjašnjavanje o amandmanima. Alma Kratina, ispred Kluba zastupnika DF kazala je da su amandmani  Kluba ugrađeni kroz amandmane Vlade FBiH te odustaje od izjašnajavanja. Zastupnik Žilić tražio je izjašnjenje samo o amandmanu II. Amandman II. Hajrudina Žilića usvojen je sa 63 glasa za, bez glasova protiv i uz devet uzdržanih glasova. Amandman: U članu 11. dodaje se novi stav (4) koji glasi:“ U slučaju smrti lica sa invaliditetom, roditelj njegovatelj ostavruje pravo na naknadu troškova ukopa-sahrane umrlog lica na isti način kako je to, drugim zakonima regulisano za uposlenike federalnih organa.“

Sa 74 glasa za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas usvojen je Prijedlog Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

 

Klub zastupnika DF predložio je zaključak. Sa 60 glasova za, bez glasova protiv i uz 12 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K
 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH  obavezuje Vladu FBIH da najkasnije u roku od 90 dana po stupanju na snagu Zakona o roditeljima njegovateljima FBiH a nakon što utvrdi tačan broj lica obuhvaćenih Zakonom izvrši korekciju iznosa plaće roditelja njegovatelja. Korekcija podrazumijeva isključivo povećanja definisanog iznosa, a shodno preostalim planiranim i raspoloživim sredstvima.

 

 

 

 

 

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta  na nivou Federacije BiH, predlagač: Adnan Efendić – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdio je zastupnik Adnan Efendić i dostavio amandman, koji je postao sastavni dio Prijedloga zakona.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Adnan Efendić dao je dodatno obrazloženje.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne hoće li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je usvojeno.

U raspravi je učestvovala Jasmina Zubić.

Sa 76 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BIH – predlagač Salko Zildžić i grupa zastupnika – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdio je Salko Zildžić i grupa zastupnika.
Salko Zildžić dao je dodatno obrazloženje.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne hoće li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je nije usvojeno (40 za, bez glasova protiv i 23 uzdržana), te će se razmatrati u formi nacrta.

U raspravi su učestvovali: Alma Kratina, Senaid Begić, Elzina Pirić, Dževad Adžem, Mirsad Pindžo, Nihad Čolpa, Miralem Galijašević, Eldin Vrače,Husein Rošić, Adin Hurmović, Mujo Hasić, Zlatko Ercegović, Nedžad Šećić, Damir Mašić, Hamdija Abdić, Mirsad Čamdžić, Asim Kamber, Jasmina Zubić, Adis Arapović i Salko Zildžić.

 

Sa 62 glasa za, bez glasova protiv i uz sedam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da  u roku od 60 dana organizuje javnu raspravu te da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Klub zastupnika DF predložio je zaključak – Predstavnički dom obavezuje Vladu FBiH da do kraja 2021. godine Predstavničkom domu  Parlamenta FBiH ponudi na usvajanje novi Zakona o raspodjeli javnih prihoda, a koji nije usvojen (41 glas za, bez glasova protiv i 22 uzdržana glasa).

Klub zastupnika SDPBiH predložio je zaključak-Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da u roku od 90 dana pristupi izradi potpuno novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, kojim bi bili utvrđeni koeficijenti raspodjele između različitih nivoa vlasti kao i kriterij za raspodjelu koji su se umnogome promijenili u 15 godina od implementacije ovog Zakona, nije usvojen (37 za, jedan glas protiv i 28 uzdržanih glasova).

Nihad Čolpa predložio je zaključak – Predstavnički dom Parlamenta BiH obavezuje Vladu FBiH da najkasnije u roku od 90 dana pripremi prijedlog mjera u cilju promjene nepovoljnih odnosa raspodjele indirektnih poreza na nivou BiH a koji je do sada bio na štetu Federacije BiH, nije usvojen (47 za, jedan glas protiv i 17 uzdržanih glasova).

Senaid Begić predložio je zaključak – Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH da u roku od 90 dana pristupi izradi novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH koji bi kao novo zakonsko rješenje o raspodjeli javnih prihoda posebno izmijenio važeće koeficijente raspodjele između Federacije, kantona i jedinica lokalne samoupave i Direkcije za Ceste kao izmjene važećih kriterija za raspodjelu. Prilikom izrade novog zakonskog rješenja Vlada FBiH kao osnovni argument za izradu novog zakona treba uvažiti činjenicu da je trenutno važeći Zakon o pripadnosti javnih prihoda FBiH donesen prije 15 godina, uz tek simbolične izmjene u odnosu na izvorni tekst Zakona iz juna 2006. godine, a što nije usvojeno (25 za, jedan glas protiv i 33 uzdržana glasa).

Pauza 15 minuta.

Nakon pauze, na rad se oprešlo po tački 1. dnevnog reda.

 

 1. Informacija Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji Covid-19 sa prijedlogom mjera i naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,

 

Informaciju na dan 12.07.2021. i 26.07.2021. dostavila je Vlada FBiH.

Informaciju su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dala je Snježana Bodnaruk.

U raspravi je učestvovala Alma Kratina.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH primio je k znanju Informaciju Vlade FBiH o epidemiološkoj situaciji Covid-19 sa prijedlogom mjera i naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predlagač: Zijat Mušić – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdio je zastupnik Zijat Mušić.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tjela i dostavila izvještaje.

Zijat Mušić dao je dodatno obrazloženje.

Ispred Vlade FBiH obrazloženje je dao ministar Vesko Drljača.

Ispred Odbora za boračka i invalidska pitanja obrazlagao je Dževad Adžem.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne hoće li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 75 glasova za, bez glasova protiv i uz dva uzdržana glasa usvojeno.

U raspravi je učestvovao Hasan Muratović.

Sa 74 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

 1. Prijedlog Zakona o reprezantativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Nacrt ovog Zakona  usvojen je na 7. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 29.10.2019. godine.

Na prijedlog ovog Zakona amandmane su podnijeli: Samira Begić i Zlatko Ercegović (jedan amandman), Irfan Čengić (devet amandmana, koji nisu dostavljeni u roku te se neće razmatrati), Elzina Pirić (pet amandmana, koji nisu dostavljeni u roku te se neće razmatrati).

U raspravi su učestvovali: Zlatko Ercegović i Samira Begić.

Amandman zastupnika Zlatka Ercegovića i Samire Begić Vlada FBiH nije prihvatila, te su se zastupici o njima izjašnjavali.

Sa  51 glasom za, bez glasova protiv i uz 11 uzdržanih glasova, usvojen je amandman zastupnika Zlatka Ercegovića i Samire Begić. Amandman: Mijenja se član 7., na način da se u članu 7. dodaje novi stav (3) koji glasi:“ Reprezentativnim sindikatom za jedno ili više područja, odnosno oblasti djelatnosti na području kantona, smatra se sindikat kantona koji je udružen u sindikat iz člana 7. stav 1. ovog Zakona koji u svom sastavu ima sindikate sa područja svih deset kantona u Federaciji BiH, a reprezentativnim sindikatom kod poslodavaca koji se smatraju svi organizacioni dijelovi tog sindikata kantona.“

Sa 67 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o reprezantativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

 

7.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dao je Damir Šapina.

U raspravi je učestvovala Adisa Kokić-Hinović.

Sa 59 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Zakona o  izmjenama Zakona o izvršnom postupku, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

8.Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici,

   predlagač: Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma

   Parlamenta FBiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Komisija za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma   Parlamenta FBiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Komisije obrazlagala je Meliha Bijedić.

Ispred Vlade FBiH obrazlagao je ministar Vesko Drljača.

Ispred Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda obrazlagala je Miomirka Melank.

U raspravi su učestvovali: Alma Kratina, Suad Kaknjo, Ilijana Dronjić, Matea Cakalin, Kenela Zuko i Asim Kamber.

                  Sa  55 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Zakona o  zaštiti od nasilja u porodici, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da  organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

 

 

 

 

9. Nacrt Zakona o sportskim klubovima u FBiH

    predlagač: Irfan Čengić

 

Nacrt Zakona utvrdio je zastupnik Irfan Čengić.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi je učestvovao Marijan Klaić.

Sa 45 glasova za, bez glasova protiv i 10 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Zakona o sportskim klubovima u FBiH te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da  prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u posanom obliku.

 

 1.  a) Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća, agencija, zavoda i fondova iz nadležnosti Parlamenta FBiH za 2017.,2018. i 2019. godinu;

      b) Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizorskim

        izvještajima revidiranih subjekata i korisnika Budžeta FBiH za 2019.

        godinu,

 

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju dostavila je Izvještaj.

Ispred Komsije obrazloženje je dao Ivica Pavković.

Ispred Ureda za reviziju obrazlagao je generalni revizor Dževad Nekić.

U raspravi su učestvovali: Elvir Karajbić, Alma Kratina, Miomirka Melank, Jelka Milićević i Sabina Ćudić.

Sa 65 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova Predstavnički dom zaključkom je prihvatio Izvještaj o reviziji sa zaključcima Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju koji su bili predmet javnih saslušanja Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju i obavezuje revidirane subjekte da pristupe otklanjanju pojedinačnih nedostataka utvrđenih u izvještajima.

 

 1. Prijedlog  Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BH za 2021. godinu,

            Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za

            2021. godinu  (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa

            Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

            Federacije BiH za 2021. godinu,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBIH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna rada tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Zavoda dodatno obrazloženje dala je Vlatka Martinović.

U raspravi je učestvovala Mara Đukić.

Sa 66 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog  Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BH za 2021. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu.

 

 

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta gradski prijevoz u Sarajevu,

 

Prijedlog Odluke dostavila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna rada tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 62 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke (EIB) za realizaciju Projekta gradski prijevoz u Sarajevu.

 

 1. Izbori i imenovanja

           

Komsija za izbor i imenovanja na svojoj sjednici održanoj 26.07.2021. godine razmatrala je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH  i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke  o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju.

Ispred Komisije Mladen Bošković dao je dodatno obrazloženje, te kazao da je na prijedlog Kluba SBB umjesto zastupnika Adisa Arapovića u Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku predložen Mirsad Kacila, i u Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju umjesto Adisa Arapovića  predložen je Mirsad Kacila.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 59 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojena je Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Sa 57 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke  o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju.

 

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 24. redovne sjednice u 19.20.

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

  

                         SEKRETAR                                                               PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                       PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                             PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Ivan Miličević                                                                  Mirsad Zaimović

 

 

 

 

 

 


 

Zapisnici sa sjednica