Sjednica je počela u 10.23 u Hotelu Hills na Ilidži.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Bahrudin Šarić, Meliha Bijedić, Sanela Klarić, Mujo Hasić, Goran Opsenica, Adisa Kokić-Hinović i Hasan Muratović.

Na osnovu evidencije Stručne službe, predsjedavajući je konstatirao da sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za kvalitetan rad i odlučivanje.

                Dževad Adžem pokrenuo je inicijativu. Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, sa 58 glasova za, bez glasova protiv i uz 21 uzdržani glas, usvojena je sljedeća:

 

I N I C I J A T I V A

 

 Predstavnički dom zadužuje Vladu FBiH da na ime pomoći umjetnosti, zabavi i rekreaciji kao ugroženim oblastima iz Fonda za pomoć ili iz drugih izvora obezbijedi finansijska sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM. Za sredstva u iznosu od  2.000.000,00 KM, Federalno ministarstvo kulture i sporta izradit će program na osnovu koga će finansijsku podršku dobiti institucije kulture, umjetnosti, zabave i rekreacije, pojedinci, organizacije i institucije.

 

Sabina Ćudić pokenula je inicijativu za ocjenu prihvatljivosti informacije Vlade FBiH broj:02-45-485/21, kojom se pravni obuhvat Nacrta Zakona o zaštiti uzbunjivača u FBiH izjednačava da Nacrtom Zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH, a što nije usvojeno (36 glasova za, bez glasova protiv i 32 uzdržana glasa).

Zapisnik 20. redovne sjednice usvojen je bez primjedbi.

Zastupnička pitanja

Adnan Efendić kazao je da je na 21. sjednici postavio pitanje Federalnom ministarstvu prostornog uređenja vezano za izgradnju pet dionica autoceste na koridoru Vc, te kratko komentirao. Vezano za to, postavio je pitanje Ministarstvu – obzirom da je naznačeno da je ostavljen rok od 90 dana za otklanjanje nedostataka, da li su navedeni nedostaci otklonjeni. Također, postavlja pitanje, a odnosi se na Autoceste – kada će građani Federacije moći koristiti dionicu autoputa koja je svečano otvorena 25. novembra, 2020. godine.

Pitanje je postavio JP Autoceste FBiH - u kojoj fazi je izgradnja Tunela Hranjen, obzirom da je ugovoreni rok za probijenje Tunela bio 36 mjeseci a početak gradnje bio je 04.03.2019. godine. Da li će Autoceste u narednom periodu uspijeti završiti probijanje Tunela u skladu sa ugovorom i da li je tačna informacija da je za 37% ugovorenog posla i završnih radova potrošeno gotovo 100% ugovorene vrijednosti od cca 80 miliona KM.

Pitanje je postavio rukovodstvu Parlamenta FBiH i Vladi FBiH a odnosi se na Zakon o biocidima, te kazao da ga je Vlada u prijedlogu utvrdila još 2014. godine a još nije došao na red.

Salko Zildžić pitanja je uputio Centralnoj izbornoj komisiji – da li je Gradsko vijeće Tuzla  prekršilo Zakon o finansiranju političkih stranaka kao i Izborni zakon BiH, tako što je Gradskom odboru SDA Tuzla umanjilo sredstva za rad parlamentarnih grupa koja se mjesečno doznačavaju svim parlamentarnim strankama u Gradskom vijeću Tuzla u iznosu od 50 % a po osnovu isključivanja vijećnika iz SDA. Da li je Stručna služba Gradskog vijeća Tuzla mogla izjednačiti prava samostalnih i nezavisnih vijećnika, te da li Izborni zakon prepoznaje samostalne vijećnike i koja su njihova prava u kontekstu Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH. Da li samostalni vijećnici mogu dobiti sredstva za rad parlamentrnih grupa iz budžeta na štetu političkog subjekta iz kojeg su isključeni. Da li samostalni vijećnici mogu predlagati predsjednike i članove savjeta u mjesnim zajednicama i članove radnih tijela vijeća, a koja po izbornom rezultatu pripadaju stranci koja je učestvovala u izbornom procesu iako na izborima tzv. samostalni vijećnici nisu nastupili samostalno, nisu imali izborni program, već su odlukama većine prisvojili  udio vlasti političkog subjekta na čijoj izbornoj listi su bili i koji su zbog nanošenja štete i urušavanja ugleda političkog subjekta izbačeni iz političke organizacije.

Damir Mašić postavio je pitanje vezano za Zaključak kojega je usvojio Predstavnički dom na sjednici održanoj 27.aprila ove godine, a vezano za Nacrt Zakona o električnoj energiji. Podsjetio je da je Dom dao Vladi rok od 45 dana da u paralmentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona. Pita Vladu i premijera – zbog čega nije dostavljen Prijedlog zakona, a s druge strane upućuje prijedlog predsjedavajućem da traži od Vlade očitovanje, vezano za rok koji nije ispoštovala.

Pitanje upućuje premijeru Novaliću i ministru Džindiću – da li je Vlada dala bilo koju vrstu saglasnosti ili je donijela odluku, te da li postoji akt vezano za Odluku Javnog preduzeća Elektroprovreda HZHB koja je  90% vlasništvo Federacije  a vezano za odluku koju je navodno donijela i potpisala ugovor za naplatu RTVHB dobrovoljne takse putem računa za električnu energiju, za televiziju koja nema elemente javnog interesa. Pita premijera i ministra da li je ovo urađeno uz njihovu saglasnost i ako jeste koji su argumenti za to, a ako nije šta će uradititi po tom pitanju.

Sabina Ćudić pokrenula je inicijativu  za koju traži da se Dom izjasni i traži da Vlada FBiH da kraja dana dostavi kopiju ugovora o direktnoj nabavci 500.000 doza vakcina Sinopharm koje je Vlada FBiH sklopila sa Vladom  Narodne Republike Kine početkom juna tekuće godine, kako bi se imao uvid u zakonitost tog ugovora i dinamiku dostave vakcina.

Bajro Makić pitanje je postavio Federalnom ministarstvu za boračka pitanja KS – koja prava u Kantonu Sarajevo imaju demobilisani borici Armije RBiH koji su rat proveli u Sarajevu,  a poslije demobilizacije vratili se u mjesto svog prebivališta prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Pitanje je postavio JP Ceste FBiH  - kada će se završiti sanacija tunela na magistralom putu M5 dionica na ulazu u Općinu Jajce mjesto Skela i na koji način se planira izvršiti ta sanacija.

Mirsad Pidžo izrazio je nezadovoljstvo jer je u februaru postavio pitanje i dobio polovičan odgovor, te je pitanje ponovo postavio u maju mjesecu i kazao da će predsjedavajućem dostaviti urgenciju.

Pitanje je uputio vezano za Tunel Hranjen – ko je projektovao idejni i glavni projekat ko je radio i vršio geoistražne radove za sve faze projektovanja na Tunelu Hranjen, ko je vršio reviziju projekta, ko nadzire i sve detalje  oko izvođenja i utroška finansijskih sredstava.

Amer Obradović uputio je tri inicijative, a zbog vremena osvrnuo se samo na jednu. Pokrenuo je inicijativu prema Vladi FBiH za pripremu paketa mjera za podršku ugostiteljima za potrebe prilagodbe rada novim uslovima poslovanja zbog zabrane pušenja u zatvorenim prostorima.

Safer Demirović prvo pitanje uputio je Vladi FBiH i Elektroprivredi BiH - da li je osigurano snabdijevanje naših termoelektrana ugljem iz naših rudnika. Kakvu će korist imati rudnici od ovako ostvarenog ekstra profita JP Elektroprivrede BIH obzirom da rudari direktno učestvuju i obezbjeđuju proizvodnju električne energije u vrijeme kada je ona najpotrebnija i kada ju je najlakše prodati.

Pitanje je postavio Federalnom zavodu penzijskog i inavlidskog osiguranja – da li Zavod raspolaže  podacima o korisnicima penzija koji ostvaruju i dodatna primanja osim penzija, da li su u nekom obliku radnog odnosa, da li su angažovani po ugovoru o djelu ili na neki drugi način ostvaruju određene prihode da li Zavod raspolaže podacima o korisnicima penzija koji ne žive na tertoriji BiH.

Mirsad Čamdžić  traži informaciju od Vlade FBiH vezanu za plaćane pretplate za RTVHB preko računa Elektroprivrede HZHB. Mogu li se i ostale kantonalne televizije i privatne televizije prijavljivati i na koji način mogu ući u sistem naplate kao što je to učinila RTVHB.

Amela Kuskunović pokrenula je inicijativu prema Vladi FBiH i resornom ministarstvu za prepozanvanje i definisanje cistične fibroze kao oboljenja i preuzimanje obaveza koje osiguravaju sredstva protokola liječenja oboljelih od ove bolesti preko Fonda solidarnosti FBiH i Federalnog ministarstva zdravstva. Drugom inicijativom traži od Federalnog ministarstva zdravstva uspostavljanje jedinstvenog registra rijetkih oboljenja kojim između ostalog i pripada ova cistična fibroza.

Alma Kratina pokrenula je inicijativu ispred Kluba zastupnika DF  za donošenje Zakona o zaštiti rijeka po mogućnosti lex specialis.

Drugom inicijativom traži podršku izgradnji i rekonstrukciji vodovoda MZ Vozuća Općina Zavidovići, odnosno podršku Projektu Dogradnja i rekonstrukcija vodovoda Vozućoj.

Goran Akšamija pokrenuo je inicijativu za vakcinisanje protiv Covid-19 učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola kao i prosvjetnih radnika obrazovnih ustanova kao prioritetnih grupa.

Senad Mašetić pitanje je uputio Vladi FBiH a vezano za reviziju diploma te pita da li su nevjerodostojne diplome direktno utjecale na zaposlenje i radna mjesta i ko ih je izdao? Da li se pravno djelovalo prema ovim licima i ustanovama koje su izdale ovakve diplome, da li među ovim diplomamama ima i diploma više i visoke škole.

Pitanje je uputio Federalnom ministarstvu zdravstva – kada će Vlada donijeti zakon koji se omogućiti pacijentima da sa svojom zdravstvenom knjižicom mogu ostvariti prava na zdravstvennu zaštitu u privatnim zdravstvenom ustanovama. Isto pitanje odnosi se i na stomatološke usluge.

Pitanje je uputio Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica – kako, na koji način i na ovsnovu kojih kriterija je Ministarstvo dodijelilo Lovačkom udruženju Radovina iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja građevinski materijal u vrijednosti od više od 30 hiljada KM bez PDV-a za izgradnju lovačkog doma.

Adis Arapović ponovo postavlja pitanje premijeru a vezano za Zaključak koji je Predstavnički dom usvojio 30.03., i obavezao Vladu na uspostavljanje registra i obilježavanje službenih vozila. Ovaj Zaključak nije proveden a prošao je rok od 30 dana. Poslao je dvije urgencije te  ni na jednu nije odgovoreno. Ponavlja pitanje.

Šalje urgenciju ministru prometa i komunkacija a vezano za Zakon o informacionoj sigurnosti, te pita – kada će konačno Vlada uputiti ovaj Zakon.

Pitanje je uputio Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike – kada će biti proveden zaključak Predstavničkog doma i kada će se uputiti u parlamentarnu proceduru Zakon o psihološkoj djelatnosti.

Pitanje je uputio federalnom ministru pravde a vezano za Zakon o sukobu interesa, Zakon o slobodi pristupa inforamcijama i Zakon o parničnom postupku, te kada će biti utvrđeni i upućeni u parlamentarnu proceduru.

Albin Muslić  osvrnuo se na pitanje koje je već postavljao vezano za brzu cestu Lašva-Nević Polje. Traži da Ceste dostave detaljnu informaciju u pisanoj formi u kojoj fazi je i kada će započeti izgradnja ovog putnog pravca.

Drugo pitanje također je uputio Cestama Federacije BiH kojim traži detaljnu informaciju u pisanom obliku o stanju izgradnje brze ceste Unsko-sanski kanton – Sarajevo. Da li je urađena projektna dokumentacija ako nije, u kojoj fazi su pripremne radnje. Zamolio je da Ceste dostave u pisanom obliku detaljnu informaciju.

Elma Đogić kazala je da je pripremila šest pitanja, koja upućuje u pisanoj formi i jednu inicijativu.Pokrenula je inicijativu prema Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje a vezano je za prijedlog  o prekategorizaciji graničnih prijelaza  za granični saobraćaj  Zagrad-Pašin Potok i Plazikur-Gejkovac kod Velike Kladuše u granične prijelaze za putnički promet, prema državnoj Komisiji za integrisano upravljanje granicom.

Miomirka Melank kazala je da je Vlada FBiH 2018. godine usvojila inicijativu za usvajanje Zakona o istospolnim zajednicama. Na prijedlog Ministaratva pravde pokrenut je prijedlog da se formira interresorna grupa  koja bi trebala da analizira propise vezane za ovu oblast a koji proizilaze iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Pita-šta se od tog vremena učinilo po ovom pitanju, ko su članovi komisije, da li je donijet prijedlog propisa i na koji  način su riješene matične evidencije istospolnih zajednica u FBiH i u kojem roku je Vlada FBiH obavezna da nas o ovome obavijesti.

Jasmina Zubić  ponavlja pitanje Domu naroda – kada će se na dnevnom redu naći Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije kojega je Predstavnički dom usvojio na 8. redovnoj sjednici 20.11.2019.

Naredno pitanje uputila je Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku – u kojoj fazi je realzacija inicijative Kluba parlamentarki o izjednačavanju prava porodilja na nivou Federacije, odnosno kada će se na dnevnom redu  sjednice naći Prijedlog Zakona o podršci porodicama sa djecom koji je u Nacrtu usvojen 28.02.2019. godine.

Posljednje pitanje uputila je Vijeću ministara BiH, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvu prometa i komunikacije BiH i Vladi FBiH a vezano za zaključak sa sastanka Odbora  asocijacije drvne industrije i šumarstva koji su doneseni 23.09.2020. godine. Urgencije su upućene u julu ali nije bilo odgovora, te traži da joj se odgovor dostavi, šta je svaka od ovih institucija realizirala od zahtjeva koje su uputili drvoprerađivači.

Zlatko Ercegović postavio je pitanja Zavodu za javno zdravstvo FBiH i Federalnom ministarstvu zdravstva – kada će građani Federacije koji su vakcinisani dobiti validne potvrde  o vakcini. Kada će Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donijeti jedinstvenu odluku za FBiH da pacijenti koji su kompletno vakcinisani mogu biti primljeni u javne zdravstvene ustanove na dijagnostičke i terapijske postupke bez dodatnog PCR testiranja. Traži da se Univerzitetski klinički centar u Tuzli  koji je uputio zahtjev za proglašenje referentnim centrom  za multidisciplinrano liječenje patološke pretilosti, te traži da Komisija  riješi to pitanje.

Nerdžad Šećić  pitanje je uputio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma – dokle se došlo sa postupcima zatvaranja deponije komunalnog otpada koje nezadovoljavaju uslove savremenog koncepta rješavanja problematike zbrinjavanja otpada, tzv. divljih deponija. Traži od Ministarstva da mu dostavi hronološki poduzete aktivnosti i mjere, od odobravanja plana prilagođavanja i doznačena sredstva, te poduzme mjere iz svoje nadležnosti za konačno zatvaranje ove divlje deponije  a u cilju zaštite stanovništva i okoliša.

Pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu zdravstva za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH u pogledu omogućavanja osnivanja poliklinika u sklopu domova zdravlja.

Nihad Čolpa pitanje je postavio predsjedniku Federacije,  a vezano je za prihvatanje poziva na razgovore o budućnosti BiH od strane entiteta RS, te pita – zbog čega je budućnost BiH dovedena u pitanje pa je potrebno razgovarati o njoj? Šta može biti budućnost BiH, osim NATO i EU integracija i evropskog pravnog nasljeđa i da li je to prihvatanje poziva, prihvatanje kao predsjednika Federacije ili u privatnom aranžamnu.

Husein Rošić pitanje je uputio Upravi za indirektno oporezivanje – koliko je prikupljeno sredstava po osnovu Zakona o akcizama, šta je glavni uzrok da ista nisu raspoređena.

Drugo pitanje uputio je Federalnom ministarstvu energije, rudarstava i industrije – u kojoj fazi je izrada Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH.

Kenela Zuko pokrenula je inicijativu kojom traži da se Komisija za ljudska prava i slobode Parlamentarne skupštine BiH uključi u rješavanje diskriminacije i povrede prava na slobodu  vjere pripadnici Oružanih snaga Emele Mujanović Kapidžija nakon što joj nije dozvoljeno nošenje hidžaba u službi.

Ivica Pavković pitanje je uputio vezano za sjednice parlamentarnih odbora i komisija  vezano za komunikaciju prilikom izmjena i dopuna zakonskih rješenja i slabu komunkaciju sa institucijama koje bi trebale vršiti nadzor nad primjenom tih zakona. Sugerira svim predlagačima da prethodno pribave mišljenje i izvrše kvalitetnu konsultaciju sa akterima koji će nadzirati i provoditi zakone kao i sa onima na koje će se nova zakonska rješenja odnositi.

Predlaže Vladi FBiH  i resornom ministarstvu da prilikom dodjele finansijske pomoći sportskim klubovima i savezima putem javnog poziva jedini kriterij bude ostvareni sportski rezultat.

Hajrudin Žilić  podsjetio je na odnos Vlade FBiH prema zaključcima koje usvoji Dom. Postavio je pitanje - koje mjere i aktivnosti je poduzela Vlada FBiH i nadležana ministarstva, a u vezi sa zaključkom Predstavničkog doma koji se odnosi na plaću v.d. direktora FUP-a.

Elzina Pirić pitanje je uputila Vladi FBiH – kada će se van snage staviti Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

Drugo pitanje također, uputila je Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu finansija i rukovodstvu Doma – kada će se u parlamentarnoj proceduri naći izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Pitanje je uptuila Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije – kada će se ovaj Dom upoznati sa stanjem Projekta Termoblok 7 u Tuzli, hoće li biti projekata ili ne i ko će snositi posljedice za ovo što se dešava oko Bloka 7.

Senid Begić pitanje je uputio predsjedavajućem Predstavničkog doma a vezano za njegom mandat, te traži  da mu se dostavi pismena korespodencija između institucija koje su dovele do toga da se dovede u pitanje mandat.  

U raspravi o dnevnom redu učestvovali su: Mira Grgić, Alma Kratina, Husein Rošić, Marijan Klaić, Elzina Pirić, Irfan Čengić, Adnan Efendić, Melika Mahmutbegović i Maden Bošković.

Data je pauza 10 minuta, radi konsultacija.

Dogovoreno je da materijali koje su predložili zastupnici Adnan Efendić - Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH; Irfan Čengić – Nacrt Zakona o sportskim klubovima, Komisija za jednakopravnost spolova – Nacrt Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kao i Godišnji izvještaj o poslovanju  JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu budu povučeni sa dnevnog reda, jer nisu dostavljeni na službenim jezicima. Zastupnica Mira Grgić povukla je iz procedure Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.
Prijedlog Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku da se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH skine sa dnevnog reda nije usvijen (40 glasova za, 10 protiv i pet uzdržanih glasova).

Prijedlog Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku, da se Nacrt Zakona o mikorkreditnim organizacijama povuče sa dnevnog reda na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, usvojen je sa 58 glasova za, osam glasova protiv i četiri uzdržana glasa.

Predložen je zaključak, vezan za dostavljane materijala na službenim jezicima.

Sa 72 glasa za, bez glasova protiv i uz jedan uzdržani glas, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Materijali koji su u parlamentarnu proceduru dostavljeni samo na jednom od službenih jezika, ovlašteni predlagači (zastupnici i radna tijela) će u saradnji sa Stručnom službom, prevesti na druga dva službena jezika.

Tražimo od Vlade FBiH da postupa u skladu sa članom 253. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prilikom dostavljanja svih materijala u parlamentarnu proceduru.

 

Prijedlog Vlade FBiH da se Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima razmatra po hitnom postupku, usvojen je sa 57 glasova za, tri glasa protiv i pet uzdržanih glasova.

 

Sa 64 glasa za, bez glasova protiv i uz osam uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemioloskoj situaciji - COVID - 19 u FBiH s

      prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,

      2.   Prijedlog Zakona o obrtu isrodnim djelatnostima u FBiH - hitni postupak,

      3.   Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH

           - skraćeni postupak,

      4.  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije,

           kontrole i naplate doprinosa - skraćeni postupak,

      5.  Prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina,

      6.  Stategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije BiH

           2021. - 2027. godina,

       7. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa

           invaliditetom za 2020. godinu,

     8.  Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu,

     9.  Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2020.

          godinu,

    10. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i

          banaka u FBiH za period juli - decembar 2020. godine,

    11. Kvartalni izveštaj o dugu Q1/21,

    12. Izbori i imenovanja

 

  1. Informacija Vlade Federacije BiH o epidemioloskoj situaciji - COVID - 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,

 

Informaciju vezanu za epidemiološku situaciju na dan 31.05. i 14.06.2021. dostavila je Vlada FBiH.

Mia Blažević dala je dodatno obrazloženje.

U raspravi su učestvovali: Amela Kuskunović, Alma Kratina, Safer Demirović, Lana Prlić, Mara Đukić, Asim Kamber, Hajrudin Žilić, Jasmina Zubić, Mia Blažević i Snježana Bodnaruk.

Predstavnički dom primio je k znanju Informaciju Vlade Federacije BiH o epidemioloskoj situaciji - COVID - 19 u FBiH s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Hajrudin žilić predložio je zaključak.

Sa 58 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom zahtijeva od Vlade FBiH da organizuje i realizuje kampanju vakcinacije sa ciljem ohrabrivanja i motiviranja građana Federacije BiH da se vakcinišu.

 

Pauza do 15,00

Nakon pauze, prešlo se na rad po tački 2. dnevnog reda.

 

  1. Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH - hitni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona  razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dao je ministar Zukić.

U raspravi su učestvovali: Tahir Nuhić, Dževad Adžem i Irfan Čengić.

Sa 67 glasova za, bez glasova protiv i uz četiri uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Uakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH.

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH - skraćeni postupak

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona  razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dala je Medina Dudo.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne hoće li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što  nije usvojeno (33 glasa za, bez glasova protiv i 26 uzdržanih glasova), te će se razmatrati u formi nacrta.

U raspravi su učestvovali: Husein Rošić, Jasmina Zubić, Zijat Mušić, Salko Zildžić, i predstavnik Vlade FBiH.

Sa 36 glasova za, 20 glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade prijedloga Zakona uzme u obzir sve primjedbe, prijedloge i sugestije iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa - skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona  razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dala je Esma Jahić.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne hoće li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što je sa 60 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojeno.

U raspravi je učestvovala Miomirka Melank.

Sa 61 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

 

  1. Prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona  razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Nacrt ovog Zakona usvojen je na 5. redovnoj sjednici Predstavničkog doma (24.09.2019.).

Predstavnik Vlade FBiH dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 61 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

 

  1. Stategija razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije BiH 2021. - 2027. godina,

 

Strategiju je utvrdila Vlada FBiH.

Strategiju su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dala je Fatima Obhođaš.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH primio je k znanju Stategiju razvoja sistema internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Federacije BiH 2021. - 2027. godina.

 

  1. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu

 

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj su razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi su učestvovali: Amela Kuskunović, Senad Mašetić i Alma Kratina.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu, (45 za glasova, bez glasova protiv i 18 uzdržanih glasova).

Amela Kuskunović predložila je zaključke: Zaključak I. - Formiranje radne grupe ministarstva i Fonda za izradu izmjena i dopuna potrebnih zakona kako bi se uspostavili i osmislili adekvatni zakonski mehanizmi kontrole i naplate sredstava po članovima 18.,19, i 59. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i dostavi potrebne zakonske izmjene Parlamentu Federacije BiH u narednih 6 mjeseci, nije usvojen (36 za, bez glasova protiv i 18 uzdržanih glasova). Zaključak II. - Osmišljavanje i primjenjivanje mehanizama nadzora radnog statusa i radne pozicije osoba zaposlenih posredstvom alata osmišljenih Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Na primjer, da se radni status i pozicije unutar kolektiva vrši preko inspekcija FUZIP-a ili jačanjem kapaciteta Fonda i dostavi potrebne zakonske izmjene Parlamentu Federacije BiH u narednih 6 mjeseci, nije usvojen  (39 za, bez glasova protiv i 18 uzdržanih glasova).

 

  1. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu,

 

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj su razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja, nije usvojen Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu (40 glasova za, 10 glasova protiv i 20 uzdržanih glasova.)

 

    9.  Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za

         2020. godinu,

 

Izvještaj je dostavila Agencija za reviziju privatizacije FBIH.

Izvještaj su razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi je učestvovala Elma Đogić.

Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2020. godinu, nije usvojen (35 glasova za, osam glasova protiv i 26 uzdržanih glasova.)

 

10. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih  društava i banaka u FBiH za period juli - decembar 2020. godine,

 

Informaciju je dostavila Vlada FBiH

Informaciju su razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Predstavnički dom primio je k znanju Informaciju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period juli - decembar 2020. godine.

 

11. Kvartalni izveštaj o dugu Q1/21,

 

Izvještaj je dostavila Vlada FBiH.

Izvještaj su razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Predstavnički dom primio je k znanju Kvartalni izveštaj o dugu Q1/21.

 

12.Izbori i imenovanja

 

Komisija za izbor i imenovanje na svojoj sjednici održanoj 02.07.2021. godine razmatrala je Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire FBiH Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Dodatno obrazloženje dao je Mladen Bošković.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 54 glasa za, bez glasova protiv i uz 18 uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire FBiH, kojom se razrješuju dužnosti članova zbog isteka mandata: Hasan Ćelam i Matej Živković. Za članove Komsije imenuju se: Adnan Zukić-predsjednik, Matej Živković-zamjenik predsjednika, članovi: Predrag Mlađen, Esad Dželilović i Romeo Zelenika.

Sa 71 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova Predstavnički dom donio je  Odluku o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kojom se Ilijana Dronjić imenuje za člana u Mandatno-imunitetnu komisiju, Odbor za rad i socijalnu zaštitu i Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 23. redovne sjednice u 17.49.

 

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

 

 

 

                         SEKRETAR                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                                             PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                                    PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Ivan Miličević                                                                            Mirsad Zaimović

 

 

 


 

Zapisnici sa sjednica