01. Decembar. 2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

PARLAMENT FEDERACIJE

Zajednička služba

 

Broj: 01/c, 02/c-30-2237/21

Sarajevo, 26.11.2021. godine

 

Na osnovu čl. 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/05) i člana 21. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Parlamenta FBIH, tajnik Zastupničkog doma i sekretar Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuju

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta preuzimanjem namještenika iz drugog organa državne službe u Zajedničku službu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Pisarnica

01.Referent za dostavljanje pošte  - 1(jedan) izvršitelj

 

Grupa za štampanje i umnožavanje materijala

02.Referent - operater - 1(jedan) izvršitelj

 

Autoservis

03.Viši referent – vozač - 2(dva) izvršitelja

     

Za poziciju 01.

Opis poslova: prima poštu i materijale od službi, raspoređuje i dostavlja poštu i materijale unutar Parlamenta Federacije, vrši raspored i uručuje poštu i materijale za potrebe zastupnika i delegata, usaglašava interne evidencije otpremljenih službenih materijala po domovima i po strankama, ovjerava pristigle račune otpremljene pošte i pravi preglede troškova slanja službenih materijala i usklađuje sa računima BH pošte o izvršenim uslugama, dostavlja strogo povjerljivu i povjerljivu poštu u kabinete predsjednika Domova kao i za zastupnike i delegate u loko dostavi, dostavlja materijale za umnožavanje štampariji i preuzima gotove materijale za potrebe Pisarnice i ostalih službi, te obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.

Za poziciju 02.

Opis poslova: obavlja štampanje, fotokopiranje materijala sa originalnih tekstova na mašinama i aparatima za štampanje i kopiranje za potrebe Parlamenta Federacije, obavlja snimanje materijala, obavlja poslove slaganja materijala, uvezivanja i ukoričenja; obavlja poslove plastificiranja dokumenata i drugih materijala; stara se o urednom čišćenju i održavanju aparata; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Grupe.

Za poziciju 03.

Opis poslova: obavlja poslove upravljanja službenim motornim vozilom; vodi računa o njegovoj tehničkoj ispravnosti, održavanju i čistoći; vodi propisane evidencije o vozilu i njegovoj upotrebi; obavlja vožnju za potrebe rukovodilaca oba doma Parlamenta Federacije, kao i vožnju za druge službenike po nalogu šefa službe.

 

Za poziciju 01. posebni uvjeti:

 1. SSS, KV radnik
 2. šest  mjeseci radnog staža i  
 3. poznavanje rada na računaru.

 

 

Za poziciju 02. posebni uvjeti:

 1. VKV ili KV radnik, osnovna škola,
 2. šest mjeseci radnog staža i
 3. poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 03.posebni uvjeti:

 1. SSS, VKV ili KV vozač
 2. najmanje deset mjeseci radnog staža kao vozač i
 3. položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu na Interni oglas, potrebno je za pozicije: 01., 02. i 03.,  priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene fotokopije ne starije od šest mjeseci):

 1. dokaz da kandidat ima radno-pravni status namještenika,
 2. uvjerenje o državljanstvu,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. diploma o  traženoj završenoj stručnoj spremi
 5. dokaz o radnom stažu.

 

Osim gore navedene dokumentacije, uz prijavu je potrebno dostaviti:

za pozicju  01. i 02.

 • dokaz o poznavanja rada na računaru

za poziciju 03.

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

 

U skladu sa članom 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji.

Prijave sa kratkom biografijom i traženim dokumentima dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja (na Web stranicama domova Parlamenta Federacije BiH) Internog oglasa, putem pošte preporučeno na adresu:                   

Parlament Federacije BiH 
Zajednička služba
Ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3
71000 Sarajevo
sa naznakom 
«Interni oglas za popunu radnih mjesta preuzimanjem namještenika iz drugog organa državne službe u Zajedničku  službi Parlamenta Federacije BiH»

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

                TAJNIK                                                                                                    SEKRETAR

ZASTUPNIČKOG DOMA                                                                                      DOMA NARODA

            

          Ivan Miličević                                                                                         mr.sci.Izmir Hadžiavdić