31.12. Novi Prijedlozi Zakona Budžet

Prijedlog Budžeta FBIH za 2022. godinu, Amandmani kluba zastupnika SDP-a, Amandman NIP i NB, Amandman zastupnice Jasmine Zubić; Amandman Kluba zastupnika DF-a; Zaključak kluba zastupnika DF-a; Amandman Amele Kuskunović (Naša stranka); Amandman zastupnika Tahira Nurića; Amandman zastupnice Azre Hadžić; Amandman Kluba zastupnika NiP-NB; Amandman Hamdija Abdić; Amandman Sanele Prašović Gadžo; Amandmani zastupnice Elme Đogić; Amandman Kluba zastupnika PDA

Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu; Prijedlog zaključka uz Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBIH za 2022. godinu (Ante Baković, Petar Galić); Amandmani Kluba zastupnika SDP-a

Program rada Vlade FBiH za 2022. godinu

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH

Prijedlozi zakona

1. Prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta BIH  (zastupnik Damir Mašić - SDP)

2. Prijedlog zakona o izvorima, načinu prikupljanjai raspodjele sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće uzrokovane pojavom Coronavirusa (COVID-19) i obnovu privrede  u Federaciji BIH (klub zastupnika NiP)

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj djelatnosti (Klub zastupnika DF)

4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Vlada FBiH)

5. Prijedlog zakona o minimalnoj plati u FBIH (Damir Mašić i Aner Žuljević SDP)

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama porodičnog zakona Federacije BIH (zastupnica Lana Prlić-SDP) (Zaključak Vlade FBiH)

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drumskom prijevozu u Federaciji BIH (zastupnik Irfan Čengić -SDP)

8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BIH (zastupnik Hamdija Abdić-SDA) - Amandman na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona (Miralem Galijašević, Suad Kaknjo, Belma Pojskić, Adisa Kokić-Hinović, Jasminka Ibrišimović)

9. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBIH (zastupnik Zlatko Ercegović)

10. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BIH  (zastupnik Senaid Begić-SDP)

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama porodičnog zakona Federacije BIH (zastupnica Alma Kratina - DF)

12. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BIH (zastupnica Alma Kratina - DF)

13. Prijedlog Zakona o minimalnoj plati u Federaciji BIH (Klub zastupnika SDP BiH)

14. Prijedlog zakona o studentskome radu u Federaciji BIH (zastupnica Lana Prlić-SDP)

15. Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BIH (zastupnik Senaid Begić)

16. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima u FBIH (zastupnici Salko Zildžić i Salko Bukvarević SDA)

17. Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BIH (zastupnik Zlatko Ercegović)

18. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi u Federaciji BIH (zastupnica Miomirka Melank NS)

19. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBIH (Klub zastupnika Naše stranke)

20. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (Klub zastupnika DF)

21. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu FBIH (zastupnica Sabina Ćudić)

22. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu Federacije BIH (zastupnica Lana Prlić SDP)

23. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o hraniteljstvu FBIH (zastupnik Goran Opsenica HDZ)

24. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BIH (zastupnik Amer Obradović NB)

25. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije BIH (Klub zastupnika DF)

26. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije BIH (Klub zastupnika Naša stranka)

27. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (zastupnik Mirsad Čamdžić i delegat Vibor Handžić NS)

28. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (zastupnik Zlatko Ercegović)

29. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBIH (zastupnica Lana prlić, delegat Aner Žuljević - SDP)

30. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (zastupnici Amer Obradović, Lana Prlić, Nasiha Pozder)

31. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (zastupnica Majra Dautbegović, delegatkinja Alisa Hajdarović)

32. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (zastupnik Damir Mašić, delegat Aner Žuljević SDP)

33. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti FBIH (zastupnica Sabina Ćudić i delegat Vibor Handžić Naša stranka)

34. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (zastupnik Damir Mašić, delegat Aner Žuljević SDP)

35. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama (zastupnica Sanela Klarić, delegat Vibor Handžić NS)

36. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima FBIH (Klub zastupnika DF)

37. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu  (zastupnik Irfan Čengić SDP) - Mišljenje Vlade FBIH

38. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima (VLADA FBiH)

39. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BIH (VLADA FBiH)

40. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BIH (VLADA FBiH)

41. Prijedlog Zakona o izmjeni porodičnog zakona Federacije BIH (VLADA FBiH)

42. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BIH (VLADA FBiH)

43. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima (VLADA FBiH)

44. Prijedlog Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BIH (VLADA FBiH)

45. Prijedlog Zakona o doprinosima (s amandmanima Vlade FBIH iz septembra 2019. i oktobra 2021) (VLADA FBIH)

46. Prijedlog Zakona o porezu na dohodak (Zakon iz juna 2018., sa amandmanima Vlade FBIH iz septembra 2019. i amandmanom Kluba zastupnika NS iz novembra 2020.) (VLADA FBIH)

47. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BIH (VLADA FBIH)

48. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima (VLADA FBIH)

49. Prijedlog Zakona o građevinskom zemljištu u FBIH (VLADA FBIH)

50. Prijedlog Zakona o doprinosima (s amandmanima Vlade FBIH iz septembra 2019. i oktobra 2021) (VLADA FBIH)

51. Prijedlog Zakona o porezu na dohodak (Zakon iz juna 2018., sa amandmanima Vlade FBIH iz septembra 2019. i amandmanom Kluba zastupnika NS iz novembra 2020.) (VLADA FBIH)

52. Prijedlog Zakona o korištenju i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije BiH (zastupnik Adis Arapović)

53. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju (zastupnik Ramiz Karić)

54. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu FBiH (zastupnik Ramiz Karić)

55. Prijedlog zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedskoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti s mišljenjem Vlade FBIH (nezavisna zastupnica Meliha Bijedić)

56. Prijedlog Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBIH (Vlada FBIH) - Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika SDP-a) - Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika Narod i pravda-Nezavisni blok) - Amandman na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika DF-a) - Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika HDZ BIH-HNS)

57. Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o fiskalnim sustavima Federacije BIH (BH Telecom)

58. Prijedlog Zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije BIH (zastupnica Miomirka Melank - Naša stranka)

59. Prijedlog izvornog tumačenja članka 78. Zakona o radu (Vlada FBIH)

60. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBIH (Salko Zildžić - SDA i grupa zastupnika: Ismet Osmanović, Samira Begić, Rahim Gadžić, Husein Rošić, Edita Mazić, Enver Jukanović, Hamdija Abdić - SDA; Zlatko Ercegović, Meliha Bijedić, Nedžad Šećić - Nezavisni zastupnici; Adin Huremović - SBB; Mujo Hasić - SDP; Mirsad Čamdžić - Naša stranka)

61. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji (Adis Arapović - Nezavisni zastupnik)

62. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Adisa Kokić Hinović - SDA)

63. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (IRFAN ČENGIĆ SDP i ELMEDIN KONAKOVIĆ Delegat u DN NiP)

                                                                       Nacrti Zakona

1. Nacrt Zakona o izboru općinskih načelnika i gradonačelnika u Federaciji BIH (zastupnik Amer Obradović-NB)

2. Nacrt Zakona o financiranju sportskih reprezentacija (zastupnik Irfan Čengić - SDP BIH)

3. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Federacije BIH (zastupnica Sabina Ćudić - Naša stranka; delegat iz reda ostalih Vibor Handžić)

4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata Federacije BIH (zastupnica Sabina Ćudić - Naša stranka; delegat iz reda ostalih Vibor Handžić)

5. Nacrt Zakona o minimalnoj plati (Klubovi zastupnika u Predstavničkom domu PFBIH)

6. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH

7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju

8. Nacrt Zakona o psihološkoj djelatnosti u FBiH

9. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBIH i izbjeglicama u BIH (Adnan Efendić - SDA) - Korigovani tekst Nacrta Zakona o raseljenim licima i povratnicima u FBIH i izbjeglicama iz BIH (Adnan Efendić)

10. Nacrt Zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u FBIH (Adisa Kokić Hinović)

 

Pregled podnesenih izvješća, informacija i akata glede informisanja

1. Materijali vezani za realizaciju Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBIH usvojenog na 21. redovitoj sjednici od 27.04.2021 (Federalno ministarstvo zdravstva)

2. Izvještaj o radu Privredne komore Federacije BIH (Privredna komora Federacije BIH)

3. Izvještaj o poslovanju BH Telecom d.d. Sarajevo za 2019. godinu (Vlada FBIH)

4. Zaključci nakon razmatranja Informacije o gospodarenju šumama u Federaciji BIH u 2019. godini za 2020. godinu (Vlada FBIH)

5. Izvještaj o stanju poljoprivrede ("Zeleno izvješće") u Federaciji BIH za 2019 godinu (Vlada FBIH)

6. Sažetak Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po izvještajima o implementaciji Programa mjera Planova upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora u Federaciji BIH (2016-2021) za 2018-2019. godinu (Vlada FBIH)

7. Izvještaj o radu i poslovanju RTVFBIH za period Januar-Novembar 2018. godine i Financijski izvještaj s mišljenjem Nezavisnog revizora za godinu koja završava na dan 31.12.2018. godine (RTVFBIH) 

8. Izvještaj o radu i poslovanju RTVFBIH za period Januar-Novembar 2019. godine i Financijski izvještaj za period koje završava na dan 31.12.2019 godine i Izvješće Nezavisnog revizora (RTVFBIH)

9. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period od 01.01. - 31.12.2020 godine (FMUP)

10. Izvještaj o poslovanju "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo za 2020. godinu (Sarajevoputevi)

11. Izvještaj o stanju poljoprivrede ("Zeleno izvješće") u Federaciji BIH za 2020. godinu, s prijedlogom preporuka (Vlada FBIH)

12. Izvještaj o poslovanju JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (Uz izvještaj dostavljena i informacija o smanjenju plata s planom nadoknade gubitka plata djelatnicima u 2020. godini do 30.06.2021. godine glede pandemije Covid-19)  (Vlada FBIH)

13. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za period od 01.01. - 30.06.2021. godine (Vlada FBIH)

14. Specijalni izvještaj o stanju ostvarivanja prava djeteta na dječji dodatak u Bosni i Hercegovini (Institucija ombudsmena u BIH)

15. Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu (Vlada FBIH)

16. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BIH na dan 31.12.2018 godine (Vlada FBIH)

17. Inicijativa sa zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona (cestovna deboklada grada Tuzla i Tuzlanskog kantona - izgradnja magistralne ceste M-18 Šićki Brod-Kladanj-granica Tuzlanskog kantona) s zaključkom Vlade TK (Tuzlanski kanton Vlada)

18. Informacija o primjeni Kaznenog zakona Federacije BIH i stanju kriminaliteta u Federaciji za 2019. godinu - IZVJEŠTAJ PO PREDMETIMA (Federalno tužilaštvo)

19. Informacija o primjeni Kaznenog zakona Federacije BIH i stanju kriminaliteta u Federaciji za 2019. godinu - IZVJEŠTAJ PO LICIMA (Federalno tužilaštvo)

20. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 83/2021 od 14.01.2021 godine pod tačkom 5. koja se odnosi na izmjene i dopune Plana cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BIH (Vlada BIH)

21. Informacija o gospodarenju šumama u Federaciji BIH u 2020. godini i planovima gospodarenja šumama za 2021. godinu (Vlada FBIH)

22. Informacija o primjeni Krivičnog zakona Federacije BIH i stanju kriminaliteta za 2020. godinu (Federalno tužilaštvo)

23. Informacija o izvršenju Budžeta Federalnog tužilaštva za 2020. godinu (Federalno tužilaštvo)

24. Položaj BIH u odnosu na prijedlog Pakta o azilu i migracijama Evropskog povjerenstva (Premijer USK)

25. Izvješće o provedenim natječajnim procedurama u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike)

26. Informacija o stanju kriminaliteta-sigurnosti na području Federacije BIH za razdoblje Januar-Decembar 2020. godine (FMUP) 

27. Informacija o realizaciji točke 6. Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBIH broj 01-02-224/19 od 05.12.2019. godine (Vlada FBIH)

28. Prijedlog modaliteta redovitog revidiranja dijagnoza, funkcionalnosti i potreba korisnika usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BIH, kao i modalitet njihovih redovitih liječničkih kontrola (Vlada FBIH)

29. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BIH za razdoblje Januar-Juni 2021. godine (Vlada FBIH)

30. Informacija u vezi sa žalbom direktora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH (Institucija Ombudsmena za ljudska prava BIH)

31. Informacija o realizaciji zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo)

32. Inicijativa za donošenje zaključka (Udruga poslodavaca FBIH)

33. Odgovor na zahtijev za ocjenu ustavnosti Prijedloga Zakona o vanrednom usklađivanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u oružanim snagama BIH i zahtijev za donošenje privremene mjere (Ustavni Sud FBIH)

34. Zaključci sa sastanka direktora Namjenske industrije i Sindikata metalaca FBIH

35. Godišnji izvještaj o poslovanju JP Željeznice Federacije BIH za 2020. godinu:

36. Informacija o primjeni i izradi fiskalnih procjena utjecaja na Budžet/Proračun zakonskih i podzakonskih propisa u postupku predlaganja i usvajanja na Vladi FBiH odnosno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine

37. Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini (Institucija Ombudsmana u BIH)

38. Informacija o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u FBIH na dan 27.12.2021. godine sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (Vlada FBIH)

39. Informacija JP Međunarodni aerodrom Sarajevo od 20.12.2021. godine (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o.)

40. Tehnička informacija (Fiskalno Vijeće BIH)

41. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini (CIK)

42. Informacija o aktualnoj situaciji na realizaciji EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7-450 MW u TE Tuzla (Vlada FBIH)

43. Informacija o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u FBIH na dan 10.01.2022. godine sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva (Vlada FBIH)

 

                                                                                               ODLUKE

1. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU I PROCJENU PLANA ZA 2023. I 2024., GODINU I ODLUKU O IZVRSAVANJU FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2021. godinu (druge izmjene), izmjene i dopune finansijskog plana  Federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I.) (druge izmjene) i odluku o načinu izvršavanja rebalansa finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2021 godinu (druge izmjene i dopune) (Vlada FBIH)

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2022. godinu i odluku o načinu izvršavanja finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2022. godinu (Vlada FBIH)

4. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2022. godinu

5. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BIH za 2019. godinu V.broj: 74/2019, od 28.01.2019. godine (Vlada FBIH)

6. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br. AP-2985/19 od 08.07.2021. godine (Ustavni sud BIH)