BOSNA I  HERCEGOVINA                                                             БOСНA И ХEРЦEГOВИНA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                           ФEДEРAЦИJA БOСНE И HEРЦEГOВИНE

PARLAMENT FEDERACIJE                                                         ПAРЛAMEНT ФEДEРAЦИJE

PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM                                           ПРEДСTAВНИЧКИ  ДOM                   

Broj: 01-02-1979/21

Sarajevo, 02.11.2021. godine


 

 

Z A P I S N I K

26.REDOVNE SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH, održane 27.10.2021. godine

 

Sjednica je počela u 10.13 u Hotelu Hills na Ilidži.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Mirsad Zaimović.

Predsjedavajući Zaimović pozdravio je zastupnice i zastupnike, goste kao i predstavnike akreditiranih medijskih kuća koji prate rad sjednice.

Odsustvo sa sjednice opravdali su: Nasiha Pozder, Mira Grgić, Elzina Pirić i Šemsudin Kavazović.

Odata je počast preminulom ministru zdravstva Federacije BiH Vjekoslavu Mandiću i tragično preminulim građanima Brčko Distrikta.

Zapisnici 23.24. i 25. redovne sjednice usvojeni su bez primjedbi.

Zastupnička pitanja

Ahmed Džubur pitanje je uputio federalnoj ministrici kulture i sporta Zori Dujmović, vezano za finansiranje Narodnog pozorišta Mostar – dokle će diskriminirati Narodno pozorište Mostar, obzirom da u prethodnih pet godina tranferi Federalnog ministarstva kulture i sporta prema ovoj instituciji imaju diskriminirajući karakter, te čime se rukovodila kada je promovirala i provodila ovakav diskriminirajući status ove institucije.

Pitanje je uputio i premijeru Vlade FBiH Fadilu Novaliću – da li će odobriti urgentne transfere od 480 hiljada i pet stotina konvertibilnih maraka prema Narodnom pozorištu Mostar.

Damir Mašić pitanje je uputio premijeru Federacije BiH a posebno ministrici finansija, vezano za odnos predstavnika FBiH u Fiskalnom vijeću BiH, odnosno za to da je Federacija u odnosu na entitet RS oštećena  za oko četiri stotine miliona KM. Uplate od indirektnih poreza za 2019. godinu sa područja Federacije su tri puta veće od onih sa područja RS, pita – kada će premijer ili ministrica konačno otvoriti to pitanje na državnom nivou gdje se mogu redefinisati ovi odnosi koji su nepovoljni za Federaciju BiH.

Drugo pitanje uputio je ministru Drljači a vezano za Fond za zapošljavanje invalidnih osoba i enormna primanja u Fondu, te pita šta je poduzeo i on i Vlada FBiH da sankcionira one koji su do toga odoveli.
Treće pitanje Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu finansija i Poreznoj upravi Federacije BiH – koliko je u Vladi FBiH, resornim ministarstvima i svim organima uprave zaposleno ljudi po ugovoru o djelu. Pita Poreznu upravu FBiH da li je kontrolisala ugovore o djelu u Vladi FBiH, resornim ministarstvu a i svim organima uprave FBiH.

Bajro Makić pitanje je uputio JP Autoceste Federacije BiH – koje aktivnosti imaju na brzoj cesti Lašva-Travnik-Jajce-Bihać i dionica Travnik-Jajce-Bihać i koje konkretne aktivnosti planiraju u naredne dvije godine na ovoj brzoj cesti.

Goran Akšamija postavio je pitanje Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Federalnom zavodu za javno zdravstvo-da li imaju konačan stav o primjeni treće doze vakcine kao i davanje booster doze protiv oboljenja Covid-19.

Pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Javnom preduzeću Ceste FBiH  za regulisanje saobraćaja i saobraćajne signalizacije na području sarajevskog naslja Dobrinja, dijela Ulice Kurta Šroka, kako stanovnici, a posebno djeca ne bi bili izloženi opasnosti prilikom prelaska ceste.

Adnan Efendić inicijativu uputio je prema Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a odnosi se na donošenje Uredbe o subvencioniranju, kupovini i korištenju ekološki prihvatljivih vozila. Drugom inicijativom traži da se pristupi izmjeni Uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste koje se plaćaju pri registraciji motornih i priključnih vozila i istom propišu stimulativne mjere za kupovinu i korištenje ekološki prihvatljivih vozila.

Adis Kokić-Hinović prvo pitanje ponavlja, jer nije dobila odgovor a upućeno je Federalnom ministarstvu zdravstva. Traži da joj se dostavi izvještaj o implementaciji Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom po kantonima, postupak ostvarivanja prava, broj prava, broj korisnika, količina finansijskih sredstava koja se koriste za ovu namjenu.

Drugo ptanje uputila je Federalnom ministarstvu finansija kojim traži informaciju da li je usvojen i objavljen podzakonski, akt kojim se reguliše između ostalog i zakašnjelo prijavljivanje pozajmnica privrednim subjektima od privrednih subjekata iz inostranstva.

Suad Kaknjo prvo pitanje uputio je JP Ceste FBiH – zašto nisu ispunili obaveze iz sporazuma o provođenju aktivnosti, vezani za Projekat rekonstrukcije Tunela Vranduk a koji je sačinjen u vrijeme rekonstrukcije Tunela Vranduk sa Gradom Zenica i Direkcijom cesta Zeničko-dobojskog kantona. Pitanje je vezano i za finansiranje projektne dokumenaticje vezane za rekonstrukciju regionalne ceste R445 sa Direkcijom cesta Zeničko-dobojskog kantona.

Naredno pitanje upućeno je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, a vezano za izgradnju objekata u blizini Međunarodnog aerodroma Sarajevo, a koji ne spadaju u infrastrukturu Aerodroma. Traži odgovor na pitanje, da li postoji regulacioni plan za,područje razvoja Međunarodnog aerodroma Sarajevo i ako ne postoji koji je način i put da se isti izradi i usvoji.

Adis Arapović postavio je pitanje Federalnom ministarstvu finansija, a vezano za odgovor koji je dobio od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike a vezano za Zakon o informacionoj sigurnosti i Zakon o psihološkoj djelatnosti, već duže vrijeme se čeka procjena finansijskog utjecaja ova dva zakona, te pita kada će biti završene procjene, kako bi ovi zakoni bili utvrđeni od strane Vlade FBiH i dostavljeni u parlamentarnu proceduru.

Dugo pitanje, odnosno ponovljena urgencija prema Federalnom ministarstvu pravde a veznao za konačno utvrđivanje Zakona o sukobu interesa, Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o parničnom postupku.

Nijaz Helez osvrnuo se na Zaključak koji je usvojen na ovom Domu, a vezan je za finansijska sredstva koja se trebaju uplatiti Bolnici za plućne bolesti Travnik, te traži da se to realizira.

Drugo pitanje upućeno je Vladi FBiH i resornom ministarstvu, kojim traži da finansijski pomogne Firmi Eko trstika iz Viteza koju je uništio požar.

Posljednje pitanje vezano je za preduzeće Binas iz Bugojna, te traži od premijera Novalića i ministra Džindić da pomognu, odnosno spasu ovo preduzeće.

Ivica Pavković pitanje je postavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a zamoljen od jednog preduzeća iz Federacije koje se bavi uvozom i distribucijom ulja i maziva. U Službenim novinama FBiH objavljena je Uredba o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebna kategorija za otpad i kriterija za obračun i način plaćanja naknade na ista. Uredba će se primjenjivati od 01.01. naredne godine. Preduzeća koja su u Federaciji dužna su plaćati iznos naknade naveden u Uredbi, pa pita – da li je to istina i ako jeste šta se planira napraviti kako bi se izbjegla eventualna diskriminacija preduzeća sa područja Federacije u odnosu na preduzeća sa područja RS-a i Brčko Disktrikta.

Narednim pitanjem traži informaciju vezanu za poduzete radnje MUP-a Kantona Sarajevo u vezi  ratnih plakata koji su osvanuli u Sarajevu.

Jasmina Zubić pitanje je uputila Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu za pitanja boraca – u kojoj fazi je rješavanje pitanja poboljšanja statusa RVI 100% prve grupe a prema zahtjevu Saveza paraplegičara FBiH i u skladu sa zaključcima Predstavničkog doma i Doma naroda.

Pitanja postavlja Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike- da li će do kraja godine biti u proceduri Prijedlog Zakona o podršci porodicama sa djecom koji je u formi Nacrta usvojen 28.02.2019. godine, kako bi se konačno izjednačile porodiljske naknade na području cijele Federacije BiH. Još jedno pitanje - kada će se na dnevnom redu naći Zakon o psihološkoj djelatnosti.

Pita Vladu FBiH – da li će do kraja godine biti realiziran Zaključak koji je usvojen a vezano za obavezu Vlade FBiH da u rebalansu Budžeta iznađe dodatna sredstva za Zavod za transfuziologiju  u iznosu od 375 hiljada KM za nabavku opreme. 

Elma Đogić kazala je da će nekoliko pitanja dostaviti pisanim putem, a ostala pitanja postavlja Vladi FBiH, vezano za situaciju nastalu pandemijom Covid-19. Pita Direkciju za robne rezerve – da li je Direkcija u skladu sa Zakonom o federalnim robnim rezervama dostavila Vladi FBiH prijedlog programa robnih rezervi za period od pet godina kojim se utvrđuje  vrsta, količina i vrijednost federalnih rodbnih rezervi, njihov teritorijalni razmještaj, količina robe za snabdijevanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća većeg obima, te broj dana snabdijevanja ovim količinama i uslovi pod kojim se određene vrste  i količina robnih rezervi povjeravaju na skladište.Šta Vlada FBiH planira poduzeti povodom rješenja Uprave za indirektno oporezivanje od 07.01.2017. godine na osnovu kojeg je Direkciji za robne rezerve oduzet PDV broj zbog neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza iz ranijeg perioda od 4,2 miliona KM jer sredstva koja je Vlada budžetom odobrila za 2020. godinu u iznosu od 100 hiljada KM nisu dovoljna. Traži od Direkcije za robne rezerve i Vlade FBiH da dostavi podatke koja količina robe je bila na raspolaganju Direkciji na dan proglašenja prirodne nesreće u Fedearciji, od 16.03.2021. godine kao i stanje i količina robe koja je trenutno na raspolaganju za potrebe snabdijevanja stanovništva u Federaciji BiH.

Albin Muslić ponovio je ranije pokrenutu inicijativu vezanu za izmjenu člana 299. stav 2. Zakona o stvarnim pravima koji tretira pitanje obaveznosti naknade za uspostavu prava građenja. Pita ministarstvo pravde, kada će se predmetna inicijativa i postupanje u vezi s njom naći na dnevnom redu Predstavničkog doma.

Osvrnuo se i na drugu inicijativu, pokrenutu  također 2019. godine, koja  je dobila podršku od strane federalnog ministra energije rudarstva i industrije,a tiče se primjene  Zakona o naftnim derivatima iz 2014. godine.

Kazao je da je više puta postavljao pitanje vezano za brzu cestu Lašva-Nević Polje, te opet traži detaljnu informaciju, kada će se početi realizirati predmetni porjekat. Ponovo postavlja i pitanje – kada će se uraditi treća traka za spora vozila na lokalitetu Dubovsko-Ripač.

Mujo Hasić pitanje je uputio Direkciji cesta FBiH – Kada će biti popravljeni semafori na raskrsnici na magistralnom putu M4, pravac Doboj-Tuzla.

Kenela Zuko kazala je da je 2020. pokrenula inicijativu  za izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dohodak a inicijativa je podržana od strane Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku. Budući da je inicijativa podržana na sjednici Odbora, traži izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak.Druga inicijativa pokrenuta je prema Federalnom ministarstvu zdravstva, a vezana je za planiranje finansiranja programa ranog otkrivanja karcinoma dojke na području Federacije BiH, koja ima za cilj uspostavu sistema ranog otkrivanja karcinoma dojke na području Federacije BiH putem planiranja i finansiranja programa od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Naredna inicijativa, kojom traži uvrštavanje senzora za kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i mlade uzrasta 0-18 godina i studenata do navršene 26 godine života, koji su oboljeli od dijabetes mellitus tip 1, a žive van područja Federacije BiH na listu ortopedskih pomagala, koja se mogu propisivati u  okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja koja je sastavni dio Osnovnog paketa zdravstvenih prava i Odluku o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH.

Mirsad Čamdžić pitanje je uputio JP Ceste Fedearcije BiH da hitno osposobi semafore na magistralnom putu M4 Doboj –Tuzla, skretanje za Gračanicu.

Sanela Klarić kazala je da traži ugrenciju, jer nije dobila odgovor od Energoinvesta na pitanje kojim je tražila da joj dostave fakture iz Gazproma od početka godine, kako bi se vidjelo da li stvarno gas nije poskupio otkako se prešlo na turski tok. Pitanje je postavila i BH Gasu, a oni nisu mogli odgovoriti jer od 1. aprila nisu dobili fakturu iz Gazproma. Pitanje je postavila BH Gasu a vezano za kršenje zakona kada je u pitanju nadzorni odbor. Pitanje je postavila, vezano za dionicu Zenica-Sarajevo-Zenica, isto BH Gasu, i postavlja pitanje – šta se dešava sa Južnom transferzalom, koja je odobrena već godinu dana. Pitanje je postavila Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – zašto su organizirali javnu raspravu, ako znaju da je usvojena Deklaracija o zaštiti rijeka, a ako znaju da je Općinsko vijeće Vitez podržalo zahtjev građana i donijelo odluku da neće doći do izgradnje hidroelektrane na rijeci Kruščici. Pitanje je također postavila Agenciji za vodno područje rijeke Save vezano za rijeku Plivu, jer su građani reagirali i zabrinuti su zbog radova na tom području. Komentirala je udruženje za elektromobilnost pri Privedenoj komori, vezano za dopunu Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, kojima će se pomoći električnim automobilima smanjenje troškova cestarine i Uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste kojom se plaća registracija motornih i električnih vozila i predali su inicijativu za donošenje Uredbe sa zakonskom snagom vezane za subvencioniranje kupovine ovakvih automobila.

Amela Kuskunović pokrenula je inicijativu za izdavanje preporuka i smjernica s ciljem primjene treće doze za imunokompromitirane osobe i docjepljivanje protiv Covid -19, posebno misli na transplanirane i dijalizirane bolesnike. Naredna inicijativa, kojom upućuje zahtjev Agenciji za lijekove BiH za odobrenje imunizacije protiv korone sars kov 2, vakcinom fajzer za djecu od 12 do 18 godina starosti.

Mirsad Pindžo pokrenuo je inicijativu prema Federalnom minstarstvu rada i socijalne politike da napravi analizu  i fiskalnu procjenu te pripreme i u parlamentarnu proceduru upute izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH, dodavanjem jedne od demografskih mjera  koja se odnosi na dodjeljivanje posebnog staža u trajanju od jedne godine  za svako rođeno dijete čime bi definirao položaj žena/majki pri ostvarivanju prava na penzionisanje a što bi se uračunalo u ukupni radni staž.

Alma Kratina pitanje je uputila vezano za veterinarsko sanitarni nadzor, a pitanje je uputila pisanim putem. Pozdravila je inicijativu koju je pokrenula zastupnica Zuko, vezanu za finansiranje senzora za kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi, obzirom na važnost inicijative koju će aktuelizirati. Zamolila je rukovodstvo Doma da pruži podršku zastupnicima vezano za prijevode materijala na službene jezike.

Petar Galić prvo pitanje ponavlja a upućuje ga Federalnom ministarstvu za pitanja branilaca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji traži da mu dostavi popis svih boračkih udruženja u Federaciji BiH koje su dobile naknadu putem javnog poziva za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih udruženja od 2015. godine do danas.
Naredno pitanje uputio je Vladi FBiH  koja je donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvređinih budžetom Federacije BiH  za 2021. godinu sa pozicije tekućih transfera drugim niovima vlasti.  Od 80 općina  i gradova u Federacije BiH koje su aplicirale na javni poziv,  osam nije dobilo ništa po osnovu kapitalnih izdvajanja, a među njima i općina Tomislavgrad, te traži od Vlade FBiH da dostavi procjene dostavljenih projekata kao prijedlog korisnika koje je sačinila međuresorna komisija za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz budžeta FBiH a koje je imenovano 24.06.2021.  na sjednici Vlade FBiH.

Ante Baković pitanje je uputio Vladi FBiH i Elektroprivredi HZHB a odnosi se na reverzibilnu hidrocentralu Vrilo na području Općine Tomislavgrad,  2018. godine položen je kamen temeljac za izgradnju iste,  te traži odgovor u kojoj fazi je navedni projekat.

Edita Mazić dva pitanja uputila je JP Ceste Federacije – kada se očekuje konačni završetak radova na sanaciji tunela u naselju Čakovići na magistralnom putu M4 koji spaja Kalesiju i Tuzlu i da li se redovno održavaju sastanci sa nadzornim organima i predstavnicima izvođača radova. Također pita – zašto je došlo do zastoja sa realizacijom projekta Glavno projektno rješenje odvodnje kroz naseljeno mjesto Đurđevik uz cestu M18 i da li se može očekivati nastavak radova u skorije vrijeme.

Safer Demirović pitanje je postavio Federalnom ministarstvu rasljenih osoba i izbjeglica – koliko je projekata finansiralo ili sufinansiralo ovo ministarstvo u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini na teritoriju Federacije BiH.

Sabina Ćudić pokrenula je inicijativu kojom se od Vlade FBiH, na čelu sa premijerom, traži, da u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH, članom 15., do 5. novembra dostavi Nacrt Budžeta i time ispoštuje ovaj Zakon. U skladu s tim uputiće inicijativu vezanu za kaznene odredbe Zakona kako bi se premijer i ministrica finansija kažnjavali zbog kontinuiranog nepoštivanja zakona.

Salko Zildžić osvrnuo se na odgovore na pitanja koja je postavio federalnom ministru unutrašnjih poslova te ponovio pitanja – traži da mu se dostavie imena o imenovanim i razriješenim savjetnicima koji rade u kabinetu ministra po ugovru o djelu, u periodu u posljednje dvije godine od dana postavljanja ovog pitanja i imena zaposlenih državnih službenika u ministarstvu u periodu posljednje dvije godine od dana postavljanja pitanja;  Traži da mu se dostave podaci o službenim putovanjima i sastancima ministra Čampare u posljednje dvije godine sa mjesečnim presjecima pređenih kilometara vozila koje koristi ministar kao i broj putnih naloga vozača u kabinetu sa tačno naznačenim brojem kilometara koje je sa službenim vozilom ostvario vozač ministra.

Eldar Čomor pokrenuo je inicijativu prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Javnog preduzeća Ceste FBiH da se uključe u rješavanje probelma sobraćajne sigurnosti na magistralnom putu M17, a posebno na području Općine Hadžići.

Prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda.

U raspravi o izmjenama i dopunama dnevnog reda učestvovali su: Damir Mašić, Dževad Adžem, Marijan Klaić, Alma Kratina i Adnan Efendić.

Ispred Kluba zastupnika SDA, Adnan Efendić tražio je pauzu, vezano za dodatne konsultacije sa članovima kluba oko prijedloga za uvrštavanje u dnevni red nekih tačaka.

Data je pauza  do 12 sati.

Nastavilo se sa raspravom o izmjenama i dopunama dnevnog reda u kojoj su učestvovali: Damir Mašić i Elma Đogić.

Predsjedavajući je kazao da će dnevni red biti proširen tačkom Usaglašavanje Prijedloga Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predlagača Zijata Mušića zbog usaglašvanja odnosno  tehničke greške u naslovu Zakona.

Prijedlog Adise Kokić Hinović da se u dnevni red uvrsti tačka – Prijedlog Zaključka o prihvatanju i realizaciji inicijative naslja Varda/MZ Varda, uvojen je s 65 glasova za, bez  glasova protiv i  uz jedan suzdržani glas.

Prijedlog Kluba zastupnika DF da se u dnevni red uvrsti točka – Rezolucija o legalitetu predstavljanja naroda i građana Federacije BiH i Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, na temelju pojedinačnog očitovanja nije usvojen (40 za, 19 protiv i 22 suzdržana glasa).

Prijedlog da se u dnevni red uvrsti Prijedlog Zaključaka Povjerenstva za sigurnsot vezano za aktualnu političku situaciju u BiH usvojen je s 55 glasova za, 10 glasova protiv i s 37 suzdržanih glasova.

Klub zastupnika HDZBiH-HNS predložio je skidanje sa dnevnog reda Nacrta Zakona o kinematografiji i audiovizuelnom strvaralaštvu a što nije usvojeno (18 za, 22 protiv i 37 uzdržanih glasova).

Klub zastupnika SDPBiH predložio je da se u dnevni red uvrsti tačka – Zaključak o stavljanju van snage  Pravilnika o dinamici zamjene fisklanih sistema a koji na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen (43 za, 13 protiv i 25 uzdržanih glasova).

Majra Dautbegović povukla je sa dnevnog reda Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata.

Sa 54 glasa za, 13 glasova protiv i uz 13 uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1.     Informacija o epidemiološkoj situaciji Covid – 19 u FBiH na dan 04.10.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,

2.     Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osiguranju – skraćeni postupak,

3.     Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – skraćeni postupak,

4.     Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije BiH,

5.     Nacrt Zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu u Federaciji BiH, predlagač Husein Rošić,

6.     Nacrt Etičkog kodeksa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, predlagač Etička komisija,

7.     Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara

8.     Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina“ sa Izvještajem Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstevna zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina,

9.     Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2018. godina“

10.   Prijedlog Rezolucije o  zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Federaciji BiH, predlagač Sanela Klarić,

11.   Dokument okvirnog Budžeta Federacije BiH za period 2022.-2024. godina,

12.   Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2021,

13.   Prijedlog Zaključaka Komisije za sigurnost vezano za aktuelnu političku situaciju u BiH,

14.   Prijedlog Zaključka o prihvatanju i realizaciji inicijative naselja Varda/MZ Varda, predlagač: Adisa Kokić-Hinović,

15.   Usaglašavanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzisjkom i invalidskom osiguranju, predlagač: Zijat Mušić,

16.   Izbori i imenovanja.

 

1.    Informacija o epidemiološkoj situaciji Covid – 19 u FBiH na dan 04.10.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,

 

Informaciju vezanu za epidemiološku situaciju Covid-19 na dan 04.10. i 18.10.2021. godine dostavila je Vlada FBiH.

Informaciju su razmatrala nadležna radna tijela i dostvila izvještaje.

Ispred Federalnog ministarstva zdravstva obrazloženje je dala Snježana Bodnaruk.

U raspravi su učestvovali: Belma Pojskić, Asim Kamber, Alma Kratina, Mara Đukić,te ispred Ministarstva Marina Bera.

Predstavnički dom primio je k znanju Informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid – 19 u FBiH na dan 04.10.2021. i 18.10.2021. godine,  godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

 

2.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osiguranju – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Federalnog ministarstva finansija odbrazloženje je dala Mirjana Vučić.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne hoće li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što  je sa 51 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojeno.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 52 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osiguranju.

 

3.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – skraćeni postupak,

 

Prijedlog Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Federalnog ministarstva finansija odbrazloženje je dala Mirjana Vučić.

Prije otvaranja pretresa, predsjedavajući je, na osnovu člana 172. stav 3. Poslovnika kazao da se ne radi o složenom i obimnom Prijedlogu Zakona, te pozvao zastupnike da se izjasne hoće li će se razmatrati po skraćenom postupku, a što  je sa 52 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova usvojeno.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 53 glasa za, bez glasova protiv i uz tri uzdržana glasa, usvojen je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

4.    Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije BiH,

 

Nacrt Zakona utvrdila je Vlada FBiH.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Vlade FBiH dodatno obrazloženje dao je Amir Halilčević.

U raspravi su učestvovali: Nijaz Helez i Safer Demirović.

Sa 71 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Zakona o rudarstvu Federacije BiH, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u roku od 60 dana.

 Zadužuje se predlagač da prilikom izrade Prijedloga Zakona ima u vidu sve sugestije,

 primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti

 dostavljene u pisanom obliku.

 

5.    Nacrt Zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu u Federaciji BiH, predlagač Husein Rošić,

 

Nacrt Zakona utvrdio je zastupnik Husein Rošić.

Nacrt Zakona razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Predlagač Husein Rošić dao je dodatno obrazloženje.

Ispred Odbora za obrazovanje,nauku, kulturu i sport obrazlagao je Mirsad Pindžo.

U raspravi su učestvovali: Mirsad Čamdžić, Adis Arapović i Bajro Makić.

Sa 40 glasova za, šest glasova protiv i četiri uzdržana glasa, usvojen je  sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu u Federaciji BiH, te smatra da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Zakona.

Zadužuje se predlagač da organizuje i provede javnu raspravu u roku od 60 dana.

Zadužuje se predlagač da prilikom izrade Prijedloga Zakona ima u vidu sve sugestije, primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će biti dostavljene u pisanom obliku.

 

Pauza do 16,00

Nakon pauze, prešlo se na rad po tački 15. dnevnog reda.

 

15. Usaglašavanje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i

     invalidskom osiguranju, predlagač: Zijat Mušić,

 

Na osnovu člana 197. Poslovnika Predstavničkog doma, a u skladu sa odredbama Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH potrebno je usaglasiti, odnosno korigirati naziv Zakona.

U raspravi je učestvovao Irfan Čengić.

Sa 72 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je prijedlog za izmjenu naziva Zakona, koji glasi: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 

6.    Nacrt Etičkog kodeksa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, predlagač Etička komisija

 

Nacrt Etičkog kodeksa utvrdila je Etička komisija.

Ispred Komisije dodatno obrazloženje dala je Samira Begić.

U raspravi su učestvovali: Bajro Makić, Elma Đogić, Irfan Čengić i Damir Mašić.

Sa 51 glasom za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Nacrt Etičkog kodeksa zastupnika u Predstavničkom domu Paralmenta FBiH i smatra da može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga Etičkog kodeksa.

 Zadužuje se predlagač da prilikom izrade Prijedloga Etičkog kodeksa ima u vidu sve

 sugestije, primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi kao i one koje su dostavljene ili će

 biti dostavljene u pisanom obliku.

 

7.    Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara

 

Prijedlog Odluke utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 71 glasom za bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o pristupanju i izradi Regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara.

 

8.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina“ sa Izvještajem Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstevna zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina,

 

Prijedlog Odluke utvrdila je Vlada FBiH.

Prijedlog Odluke razmatrala su nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Zavoda za javno zdravstvo obrazlagala je Irena Jokić.

U raspravi su učestvovalI: Zlatko Kravić, Belma Pojskić, Mara Đukić, Jasmina Zubić i Dževad Adžem.

Sa 54 glasa za, sedam glasova protiv i sedam uzdržanih glasova, Predstavnički dom donio je Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina“ sa Izvještajem Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstevna zaštita u Federaciji BiH – 2019. godina,

 

9.    Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2018. godina“

 

Izvještaj je dostvila Vlada FBiH.

Izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi je učestvovao Damir Mašić.

Predstavnički dom nije donio Odluku o davanju saglasnosti na Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH – 2018. godina“ (43 glasa za, šest glasova protiv i 11 uzdržanih glasova).

 

10.  Prijedlog Rezolucije o  zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Federaciji BiH, predlagač Sanela Klarić,

 

Prijedlog Rezolucije utvrdila je zastupnica Sanela Klarić, te dala dodatno obrazloženje.

U raspravi niko nije učestvoavo.

Na osnovu pojedinačnog izjašnjavanja nije usvojen Prijedlog Rezolucije o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Federaciji BiH, (39 glasova za, jedan glas protiv i 30 uzdržanih glasova).

 

11.  Dokument okvirnog Budžeta Federacije BiH za period 2022.-2024. godina,

 

Dokument okvirnog Budžeta dostavila je Vlada FBiH.

Dokument su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

Ispred Federalnog ministarstva finansija dodatno obrazloženje dao je Alija Aljović.

Ispred Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku obrazlagao je Husein Rošić.

U raspravi su učestvovali:  Irfan Čengić, Dževad Adžem, Miomirka Melank i Suad Kaknjo.

Predstavnički dom primio je k znanju Dokument okvirnog Budžeta Federacije BiH za period 2022.-2024. godina.

Zastupnik Adis Arapović predložio je zaključak koji nije usvojen – Zadužuje se Vlada FBiH da zajedno sa Prijedlogom Budžeta FBiH za 2022. godinu obavezno dostavi i Program rada Vlade FBiH za 2022. godinu, kako bi se oba dokumenta razmatrala na istoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH shodno budžetskom kalendaru. (27 za, jedan protiv i 34 uzdržana glasa).

 

12.  Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2021,

 

Kvartalni izvještaj dostavila je Vlada FBiH.

Kvartalni izvještaj su razmatrala nadležna radna tijela i dostavila izvještaje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Predstavnički dom primio je k znanju Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2021.

 

13.  Prijedlog Zaključaka Komisije za sigurnost vezano za aktuelnu političku situaciju u BiH

 

Predsjednik Komisije Damir Mašić dao je dodatno obrazloženje.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 56 glasova za, bez glasova protiv i uz 16 uzdržanih glasova, usvojeni su zaključci Komisije za sigurnost vezani za aktuelnu političku situaciju u BiH.

 

Z A K LJ U Č C I

 

U skladu sa važećim Krivičnim zakonom BiH Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži konkretno djelovanje Tužilaštva Bosne i Hercegovine koje ima i obavezu i odgovornost djelovati u ovoj i sličnim situacijama. Građani Bosne i Hercegovine od pravosudnih institucija u BiH očekuju efikasnije i efektivnije procesuiranje svih krivičnih djela a posebno onih koja ugrožavaju postojeći ustavnopravni predak u našoj zemlji.

Obzirom da u posljednjim aktivnostima političkih predstavnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS dovedeni u pitanje i mir i stabilnost u našoj zemlji, Predstavnički dom Parlamenta FBiH  u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom njegovim Aneksom X i Rezolucijom 1144 Vijeća sigurnosti UN-a traži od Visokog predstvnika primjenu Bonskih ovlaštenja koja su mu na raspolaganju, a u svrhu osiguravanja mira stabilnosti i neometanog funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine. Očekujemo od Visokog predstavnika u BiH da kroz neposrednu intervenciju otkloni i poništi sve donesene odluke za koje kao vrhovni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma a samim tim i Ustava Bosne i Hercegovine ustanovi da su u suprotnosti sa Ustavom i važećim zakonima u našoj zemlji.

Predstavnički dom Parlamenta FBIH poziva snage EUFOR-a i NATO-a da u slučaju ugrožavanja sigurnosti građana u Bosni i Hercegovini izazvanih najavljenim protuustavnim djelovanjem zvaničinka i institucija bosansko-hercegovačkog entiteta RS, postupe u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1575 iz 2004. godine.

 

Klub zastupnika HDZBiH –HNS predložio je zaključke - Predstavnički dom Parlamenta FBiH poziva sve domaće, kao i međunarodne političke subjekte koji su odgovorni za očuvanje mira i stabilnosti, na postizanje dogovora o temeljnim principima unutrašnjeg pravnog i političkog poretka. Svi učesnici političkih procesa izabrani od strane naroda trebaju uložiti maksimalne napore i preuzeti političku odgovornost za postizanje konačnog dogovora o svim otvorenim pitanjima, poštujući pri tome temelje Ustava BiH, kao natkrovljujućeg načela konstitutivnosti naroda, legitimno predstavljanje i zastupljenost legitimnih političkih predstavnika sva tri naroda i svih ostalih. Političku odgovornost za budućnost Bosne i Hercegovine trebaju nositi njeni politički predstavnici koji su izabrani od strane naroda na svim nivoima vlasti, a ne da svoju odgovornost prebacuju na međunarodne predstavnike. Stabilnost, privredni napredak i izgradnja Bosne i Hercegovine nema alternativu i treba biti utkana u politički i institucionalni okvir Bosne i Hercegovine koji je potvrđen i u Dejtonsko-pariškom međunarodnom mirovnom sporazumu. Predstavnici međunarodne zajednice su prijatelji Bosne i Hercegovine i pozvani su da podrže ispravna rješenja i dogovore političkih subjekata u BiH, ali nikako da rade njihov posao - a koji nisu usvojeni (19 za,16 protiv i 34 uzdržana glasa).

 

14.Prijedlog Zaključka o prihvatanju i realizaciji inicijative naselja Varda/MZ Varda, predlagač: Adisa Kokić-Hinović,

 

Ova tačka dnevnog reda uvrštena je na prijedlog zastupnice Kokić-Hinović.

U raspravi niko nije učestvovao.

Sa 70 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržannih glasova, usvojen je sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Incijativu za uvrštavanje naselja Varda/MZ Varda u registar naseljenih mjesta, te zadužuje Federalno ministarstvo pravde da u roku od 60 dana izradi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama.

 

14.  Izbori i imenovanja

 

Nije bilo materijala za razmatranje ove tačke dnevnog reda.

 

 

 

Predsjedavajući je zaključio rad 26. redovne sjednice u 17.15

 

Transkript i prijepis transkripta sjednice čine sastavni dio Zapisnika.

 

 

 

 

                         SEKRETAR                                            PREDSJEDAVAJUĆI

                PREDSTAVNIČKOG DOMA                      PREDSTAVNIČKOG DOMA

            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH            PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

            

                       Ivan Miličević                                                  Mirsad Zaimović

Zapisnici sa sjednica