PREDSJEDNIK

Munib Jusufović

ZAMJENIK

Adisa Kokić-Hinović

ČLANOVI

Alma Kratina
Mara Đukić
Miomirka Melank
Meliha Bijedić
Edita Mazić
Mirsad Peco
Eldar Čomor
Stanko Musa
Delfa Dejanović

KONTAKT

Sekretar Komisije za jednakopravnost spolova
 

 

Nadležnost

Komisija za jednakopravnost spolova: razmatra nacrte i prijedloge zakonskih propisa i opštih akata iz nadležnosti Predstavničkog doma i daje mišljenja, prijedloge i inicijative vezane za usklađenost sa međunarodnim konvencijama o jednakopravnosti spolova i zabrani svakog oblika diskriminacije na osnovu razlike u spolu; razmatra stanje prava žena i predlaže mjere za eliminaciju mogućih posljedica diskriminacije; pribavlja informacije od značaja za integrisanje polne analize u politiku i programe Predstavničkog doma, programske ciljeve jednakosti polova i doprinosi unapređenju javne svijesti o potrebi učešća žena u politici; sarađuje sa odgovarajućim radnim tijelima Predstavničkog doma, organima i organizacijama Federacije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te sindikatima i nevladinim organizacijama; razmatra prijedloge dokumenata i izvještaje institucija o provođenju Platforme za akciju i Pekinške deklaracije, te pripreme za učešće državnih delegacija na međunarodnim skupovima u vezi sa sprovođenjem tih dokumenata. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija