Član 1.

(Kontrola naplate članarine)

U Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/09), stav (2) člana 62. mijenja se i glasi:
"Fizička lica iz stava (1) ovog člana obavezna su plaćati članarinu. Kontrolu naplate članarine vršit će nadležni poreski ured u skladu sa ovla{tenjima utvrđenim Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.".

Član 2.

(Prestanak obavljanja obrta po sili zakona)

U članu 46. u stavu (1) tačka j) mijenja se i glasi:
"j) ako se utvrdi da obrtnik ne ispunjava uslove iz čl. 6., 9.,10.,11., 12., 13. i 14. stava (2) ovog Zakona".

Član 3.

(Kontrola obavljanja posebnog obrta)

U članu 109. u stavu (1) riječi: "Zakonom o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine", zamjenjuju se riječima:
"Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne I Hercegovine".

Član 4.

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Karolina Pavlović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

Denis Zvizdić