Član 1.

Ovim zakonom uređuje se potvrđivanje ostvarenog prava na prijevremenu starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima za korisnike koji su to pravo ostvarili prema uredbama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povoljnijem penzionisanju, kao i izuzetno ostvarivanje prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima, način njihovog finansiranja i druga pitanja.

Član 2.

Korisnicima prava na povoljnije penzionisanje, koji su to pravo ostvarili na način i pod uvjetima propisanim Uredbom o povoljnijem uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/00, 21/01 i 25/01), (u daljnjem tekstu: Uredba I), Uredbom o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/04, 27/04 i 47/04), (u daljnjem tekstu: Uredba II) I Uredbom o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/06, 58/07, 89/07 i 31/08), (u daljnjem tekstu: Uredba III), potvrđuje se ostvareno pravo na starosnu penziju ostvarenu po tim propisima i to pravo nastavljaju i dalje koristiti.

Član 3.

Pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine koji su penzionisani do 2004. godine odlukama civilnih komandanata u skladu sa članom 5. stav 1. Uredbe II, ostvaruju penziju na taj način da penzijski osnov bude visina plaće ostvarene tokom 2004. godine, koju su imala aktivna vojna lica Federacije Bosne i Hercegovine, po činu, stažu i dužnosti.
Prava iz stava 1. ovog člana ostvaruju se od 01.01.2012. godine.

Član 4.

Sredstva za finansiranje prava ostvarenih po propisima iz člana 2. ovog zakona i dalje će se osiguravati na način kako je to uređeno Uredbom I, Uredbom II i Uredbom III.
Raspoloživa sredstva iz prethodnog stava bit će raspoređena primjenom koeficijenta za obračun.

Član 5.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Uredba I, Uredba II i Uredba III.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01. 06. 2011. godine za korisnike iz člana 2. ovog zakona.

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Karolina Pavlović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

Denis Zvizdić