Član 1.

(Dopuna u članu 4.)
U Zakonu o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/01 i 22/09; u daljnjem tekstu: Zakon), u članu 4., iza tačke 2) dodaje se nova tačka 3) koja glasi:
"3) prijemom državljanina Republike Srpske u državljanstvo Federacije;".
Dosadašnje tač. 3), 4) i 5) postaju tač. 4), 5) i 6).

Član 2.

(Dopune u članu 5.)
U članu 5. Zakona, tačka 4), iza riječi: "u diplomatskokonzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine;" dodaje se riječ "ili".
U tački 5) člana 5. Zakona, iza riječi: "da su roditelji saglasni da dijete ima državljanstvo Federacije;" dodaje se riječ "ili".

Član 3.

(Novi član 27.a)
Iza člana 27. Zakona, dodaje se novi član 27.a koji glasi:

"Član 27.a

Državljanin Bosne i Hercegovine koji nema izjavljeno entitetsko državljanstvo odnosno državljanin Bosne i Hercegovine s državljanstvom Republike Srpske, koji ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, stiče državljanstvo Federacije ako to želi.
Državljanin Federacije koji ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine može promijeniti svoje državljanstvo Federacije sticanjem državljanstva Republike Srpske.
Pravo na sticanje odnosno promjenu entitetskog državljanstva iz st.1. i 2. ovog člana može se ostvariti samo jednom po osnovu prebivališta u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine."

Član 4.

(Dopuna u članu 29.)
U članu 29. Zakona, iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Zahtjev za sticanje i promjenu državljanstva Federacije iz člana 27.a, stava 1. ovog zakona, podnosi se Federalnom ministarstvu putem nadležnog organa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Zahtjev sadržava izjavu o izboru državljanstva Federacije ili izjavu o promjeni entitetskog državljanstva sticanjem državljanstva Federacije i uz njega se prilažu uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerena kopija putne isprave Bosne i Hercegovine, ovjerena kopija lične karte i potvrda o prebivalištu u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine."
Sadašnji stav 3. člana 29. Zakona postaje stav 4.

Član 5.

(Dopune u članu 34.)
U članu 34. Zakona, iza stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:
"O zahtjevu iz člana 29. stava 3. ovog zakona Federalno ministarstvo odlučuje u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva rješenjem koje dostavlja u roku od 15 dana nadležnom organu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. U slučaju zahtjeva za promjenu entitetskog državljanstva, rješenje se dostavlja i nadležnom organu Republike Srpske u istom roku.
Ako Federalno ministarstvo ne donese rješenje u roku od 60 dana iz stava 3. ovog člana, smatra se da lice ispunjava uslove za sticanje državljanstva Federacije i državljanstvo se upisuje u matične knjige bez posebnog rješenja."

Član 6.

(Dopuna u članu 35.)
U članu 35. ovog Zakona, iza riječi "stav 2." dodaju se riječi:
"i člana 34. stava 3.".

Član 7.

(Izmjena u članu 37.)
U članu 37. u stavu 2. ovog Zakona, riječi: "6. i 7. ovog Zakona" zamjenjuju se riječima: "6. i 7., kao i na osnovu odredbe člana 34. stava 4. ovog zakona".

Član 8.

(Stupanje na snagu ovog zakona)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Karolina Pavlović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

Dr. Denis Zvizdić