Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 24/86, 33/90 i 32/91 i "Službene novine Federacije BiH", br. 14/04, 59/05 i 68/05) u članu 2. u tački 22. u podtački b) dodaje se novi naziv naseljenog mjesta koji glasi: "Trnovača".

Član 2.

Naseljeno mjesto Trnovača izdvaja se iz naseljenog mjesta Podgrađe.

Član 3.

Općinsko vijeće Općine GornjiVakuf -Uskoplje će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje propise o granicama naseljenih mjesta s odredbama ovog zakona.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Karolina Pavlović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

Dr. Denis Zvizdić