07. Juni. 2012.

Sastanci koji su bili zatvorenog tipa održani su u periodu od 04.06. do 07.06.2012.godine.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju oba Doma Parlamenta Federacije BiH održala je radne sastanke sa revidiranim budžetskim korisnicima, a čija aktivnost je usmjerena na praćenje realizacije preporuka Ureda za reviziju Federacije BiH iz 2009. i 2010.godine i zaključaka Parlamenta Federacije BiH.

Ciljevi aktivnosti su: zadržati pažnju revidiranih subjekata na ranije donesenim zaključcima Parlamenta Federacije BiH za prethodnu godinu, pokazati revidiranim subjektima interes i spremnost Komisije da se upozna sa procesima realizacije ranijih zaključaka, otvoriti dijalog sa revidiranim subjektima i saznati šire činjenice o poslovanju koje se obično ne navode u izvještajima revizije, zabilježiti zahtjeve revidiranih subjekata za unaprijeđenje poslovanja ili za unaprijeđenje pravnog okvira poslovanja i jačati povjerenje u rad institucija, posebno u otvorenost i dobre namjere Parlamenta Federacije BiH da se unaprijedi finansijsko poslovanje.

Dosadašnja praksa pokazuje da se najbolji rezultati postižu pri radnim posjetama revidiranim subjektima. Tada se članovi Komisije upoznaju sa znatno većim opsegom informacija nego što je to slučaj kada se sastanci odvijaju u salama Parlamenta Federacije BiH. Ove godine se zbog ranijeg zakašnjenja u formiranju parlamentarne većine i konstituisanja Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju oba Doma nije imalo vremena i mogućnosti da se obave radne posjete. Ipak, radni sastanci koje je Komisija ostvarila ovih dana imaju višestruki značaj. Sada su svi revidirani budžetski korisnici svjesni da članovi Komisije nisu donijeli zaključke povodom revizije za 2009. i 2010. godinu radi arhiviranja istih, već insistiraju da dobiju povratnu informaciju o tome šta je urađeno po svakom od usvojenih zaključaka Parlamenta Federacije BiH.

Nadalje, korespodencija koja će biti ostvarena ovim povodom ostaviće pisani trag postignuća i stepena implementacije, što će biti značajna pomoć članovima Komisije kada se budu radila javna saslušanja subjekata revizije za 2011.godinu (zadnji kvartal 2012.godine). Tada će se jasno utvrditi da je neki zaključak zaista proveden u praksi subjekta ili je ista pojava ostala djelimično ili potpuno zadržana odnosno nepromijenjena  u finansijskom poslovanju revidiranog subjekta.

U narednom periodu će se na opisani način vrlo jednostavno kristalizirati situacija oko stepena imlementacije zaključaka Parlamenta Federacije BiH i implementacije preporuka revizije, te se može očekivati razmatranje i usvajanje korektivnih mjera prema određenom broju subjekata koji su sebi dopustili ponavljanje istih ili sličnih nalaza revizije iz godine u godinu.

Pored izvjestioca i članova svih radnih grupa  Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju oba doma Parlamenta Federacije BiH, sastancima su  prisustvovali i predstavnici revidiranih budžetskih korisnika, konsultant USAID-ovog Projekta jačanja parlamenata u BiH, te predstavnik Komisije za informiranje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Sastanci koji su bili zatvorenog tipa  održani su u periodu od 04.06. do 07.06.2012.godine.