27. Novembar. 2012.

Na 8. sjednici Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 27. novembra 2012. godine, bili su prisutni sljedeći članovi Odbora: Marinko Čavara, Irfan Imamović, Said Mujkanović, Mirnes Alagić, Ljiljana Sakić, Safet Halilović, Nasir Beganović i Husein Tokić. Izostanak sa sjednice su opravdali: Sead Hasanhodžić, Ljilja Zovko i Munib Jusufović.

Sjednici su, također, prisustvovali: Sanin Pačariz, Mersiha Udovčić i Ivan Matešić, u ime Federalnog ministarstva pravde, i Eldar Mujanović, član Radne grupe za izradu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala.                                        
              
Na sjednici su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima FBiH-skraćeni postupak,
  2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o notarima-skraćeni postupak-predlagač: zastupnik Mirza Ustamujić,
  3. Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici,
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu,
  5. Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku,
  6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,
  7. Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe u FBiH,
  8. Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH.

Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma, Odbor podnosi Domu sljedeći:

IZVJEŠTAJ

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima FBiH-skraćeni postupak

Uvodno obrazloženje o navedenom Prijedlogu zakona iznio je predstavnik Federalnog ministarstva pravde, istaknuvši razloge za donošenje ovog zakona, a vezano za provedbu Zaključka sa nastavka 15. redovne sjednice Predstavničkog
doma od 30.05.2012. godine, a tiču se osnivanja novih općinskih sudova i odjeljenja navedenih u tekstu obrazloženja Zakona. Nakon toga, uslijedila je rasprava na Odboru o ovom Zakonu. Odbor je upoznat sa Amandmanima Kluba zastupnika HDZ-a BiH na navedeni Zakon. Odbor je na kraju rasprave iznio stav da je saglasan sa navedenim amandmanima ni smatra da ovaj Zakon može ići u daljnju parlamentarnu proceduru.

2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o notarima-skraćeni postupak, predlagač: zastupnik Mirza Ustamujić

Nakon uvodnog obrazloženja predlagača navedenog Zakona o razlozima za donošenje  Zakona, uslijedila je rasprava na Odboru. Odbor podržava inicijativu predlagača Zakona da se o provođenju cjelokupnog Zakona održi javna rasprava u roku 90 dana, i da se rezultati sa tih rasprava ugrade u predložene izmjene i dopune Zakona. Odbor, također, podržava inicijativu da se raspravi provođenje Zakona o notarima, kako bi dobili najbolje rezultate, da se kroz javne rasprave dođe do najboljih mogućih rješenja, da Zakon bude u funkciji građana, a u svrhu zaštite ljudskih
sloboda i prava.

3. Prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Nakon rasprave na Odboru i uvodnog obrazloženja predstavnika predlagača o Prijedlogu zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Odbor nema primjedbi na predloženi tekst Zakona, a vezano za nadležnosti ovog Odbora.

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu

Kroz raspravu na Odboru, i nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagača Zakona, Odbor je iznio stav da nema primjedbi na predloženi Zakon.

5. Prijedlog zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

Obrazloženje o navedenom Prijedlogu zakona iznio je predstavnik predlagača Zakona. Nakon toga, uslijedila je rasprava na Odboru. Odbor je iznio mišljenje da, u načelu, nema primjedbi na predloženi tekst navedenog Prijedloga zakona.

6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku

Nakon rasprave i uvodnog obrazloženja predstavnika predlagača Zakona, Odbor je iznio mišljenje da sa aspekta nadležnosti ovog Odbora nema primjedbi na isti.

7. Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe u FBiH

Uvodno obrazloženje o navedenom Nacrtu zakona iznio je predstavnik predlagača Zakona. Nakon toga, uslijedila je rasprava. Odbor je iznio stav da Zakon treba donijeti, da nema primjedbi vezano za kršenje ljudskih prava i sloboda. Odbor podržava donošenje ovog Zakona, kao i provođenje javne rasprave, a u cilju iznalaženja najboljih mogućih zakonskih rješenja.

8. Nacrt zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH

Obrazloženje o navedenom Nacrtu zakona iznio je član Radne grupe za izradu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH. Nakon rasprave, Odbor je iznio stav da na predloženi tekst Nacrta zakona nema primjedbi, s obzirom na nadležnosti Odbora.