19. Mart. 2013.

Obavještavam Vas da će 19. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, u skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, biti održana u utorak, 19. marta 2013. godine, u 10.00 sati.  Za 19. redovnu sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH – hitni postupak
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu – hitni postupak
 3. Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu
 4. Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom
 5. Nacrt zakona o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave
 6. Nacrt zakona o privrednim komorama FBiH
 7. Nacrt zakona o hemikalijama
 8. Nacrt zakona o pomoći na cesti
 9. Nacrt zakona o biocidima
 10. Nacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH
 11. Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH
 12. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Raiffeisen Bank International AG za finansiranje projekta modernizacije Univerziteta u Bihaću
  b)Sporazum o kreditu (Projekat „Modernizacija Univerziteta u Bihaću“) između BiH koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora i Raiffeisen Bank International AG
  c) Usaglašeni zapisnik sa pregovora
  d) Informacija o robnom kreditu Raiffeisen Bank International AG za finansiranje Projekta Modernizacija Univerziteta u Bihaću
 13. a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš"
  b)Kreditni sporazum za finansiranje Projekta nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ između BiH koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora i Unicredit Bank Austria AG
  c)Usaglašeni zapisnik sa pregovora
  d)Informacija o zaduženju po Sporazumu o kreditu između BiH i Unicredit Bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke medicinske opreme za potrebe Javne ustanove Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“
 14. Prijedlog finansijskog plana – proračuna FERK-a za 2013. godinu
 15. Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i Procjene plana za 2014. i 2015. godinu
 16. Prijedlog finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
 17. Prijedlog finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. Godinu
 18. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2012. godinu
 19. Usaglašavanje tekstova prijedloga zakona i drugih akata različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH
  a)Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
  b)Zakon o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju
  c)Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
 20.  Izbori i imenovanja
  -  formiranje Kluba parlamentarki

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.