14. Mart. 2013.

Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Komisija) održala je 14.03.2013. godine 26. sjednicu, kojoj je od 11 članova prisustvovalo 7 članova i na kojoj je prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrala:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH-hitni postupak;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu-hitni postupak;
 3. Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu;
 4. Nacrt zakona o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave;
 5. Nacrt zakona o hemikalijama;
 6. Nacrt zakona o pomoći na cesti;
 7. Nacrt zakona o biocidima;
 8. Nacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH;
 9. Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH;
 10. Razno.

Komisija, na osnovu člana 44. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, podnosi Predstavničkom domu sljedeći:

IZVJEŠTAJ

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH-hitni postupak;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20. (1) d) Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona, a što je bio i ustavni osnov za donošenje važećeg zakona.

Komisija podrzava da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku.

Tokom rasprave o pojedinostima Komisija je istakla mišljenje kojim sugeriše ovlaštenom predlagaču da do sjednice Predstavničkog doma svojim amandmanom precizira odredbu člana 6a. tako da pravo na novčanu naknadu za ishranu  tokom rada se odnosi za topli obrok dnevno, da se u članu 6c. razmotri mogućnost preciziranja visina naknade osnovne plate u okolonostima koje tretira stav 1 člana 6c. (dodaci na plaću) saglasno kolektivnom ugovoru, u članu 13a. razmotriti mogućnost da se isplata jednokratne novčane pomoci veže ili za istu kalendarsku godinu, za zdravstvene okolnosti ili povrede na radu, i u članu 13b. da se visina osiguranja ne određuje prema polici osiguranja nego da se navede novčani iznos premije osiguranja sagladavajući postojeću praksu u organima uprave u FBiH i pravosudno-tužiteljskim institucijama.

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu- hitni postupak;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu  dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20. (1) d), odredbama poglavlja II. član 2. (1) a) i k), odredbama poglavlja III član 2. tačka a) i c) Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona, a što je bio i ustavni osnov za donošenje važećeg zakona.

Komisija podržava da se zakon donese po hitnom postupku.

Tokom rasprave o pojedinostima Komisija je sugerisala ovlaštenom predlagaču da se putem amandmana predlagača do sjednice Predstavnickog doma izvrši preciziranje odredaba člana 6. sa stanovišta implikacija na karakter projekta građevine čiji sastavni dio mora biti i projekat zaštite od požara, da se u članu 15. sagleda predloženo rješenje i preciziraju odredbe, te da se u završnom dijelu zakona doda stav kojim će se propisati obaveza kantonima da usklade svoje propise u roku od 90 dana ili 6 mjeseci sa ovim zakonom.

3. Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Prijedlog zakona o elektronskom dokumentu dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20.(1)d) Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona, a što je bio i ustavni osnov za donošenje važećeg zakona.

Komisija predlaze Predstavnickom domu da nakon rasprave usvoji ovaj zakon.

Komisija sugeriše ovlaštenom predlagaču da do sjednice Predstavničkog doma kvantificira iznos finansijskih sredstava potrebnih za neposredno provođenje ovog zakona.

4. Nacrt zakona o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Nacrt zakona o zaposlenicima u organima jedinica lokalne samouprave dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača, ali da ne postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona obzirom da se predloženim zakonom uređuje prava, obaveze, odgovornosti, plate, naknade i druga pitanja iz radnog odnosa uposlenika u  organima jedinica lokalne samouprave.

Rješenja u ovom zakonu koja trebaju da se izravno primjenjuju u jedinicima lokalne samouprave proizvode određene finansijke obaveze, a saglasno Zakonu o principima lokalne samouprave u tim okolnostima je nužno jedinicama lokalne samouprave osigurati i dodatne izvore prihode za izvršavanje tih obaveza.

Komisija je predlagaču uputila i sugestiju da aktivnosti za usvajanje ovog zakona usmjeri u dva pravca i to:

 • Da od svih kantona pribavi saglasnosti kako bi se na jedinstven način ova materija uredila federalnim propisom u skladu sa Ustavom Federacije BiH.
 • Da se konceptom ovog zakona predlagač opredijeli na uređivanje načela za ostvarivanje prava zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave, ali da se ostavi mogućnost kantonima da svojim propisima urede ovu oblast u skladu sa načelima.

Zakonodavno-pravna komisija je tokom sjednice upoznata i sa mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije gdje je u dopisu broj: 02-02/1-05-1066/11 navedeno da ne postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona iz razloga što se predmetnim zakonom uređuju prava, obaveze, odgovornosti, plaće, naknade i druga pitanja iz radnog odnosa uposlenika u jednicama lokalne samouprave.

5. Nacrt zakona o hemikalijama;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Nacrt zakona o hemikalijama dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama Poglavlja III član 2. b) i članu 3. Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona.

Komisija sugeriše da nakon utvrđivanja Nacrta zakona Predstavnički dom uputi Nacrt zakona u javnu raspravu fokusiranu putem resornih ministarstva na stručni dio javnosti, na kantonalna resorna ministarstva, stručne institucije, i udruženja građana, u trajanju od 60 dana.

6. Nacrt zakona o pomoći na cesti;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Nacrt zakona o pomoći na cesti dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u tački d) amandmana IX. na Ustav Federacije BiH, u članu III.2.(d), te članu III.3.(3) Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona uz sugestiju da se do pripreme prijedloga zakona navođenje ustavnog temelja u obrazloženju proširi u opisnom objašnjenju svrhe navedene odredbe Ustava kao ustavnog temelja u kontekstu ovog zakona.

Komisija predlaže Predstavničkom domu da nakon razmatranja i utvrđivanja Nacrta zakona isti uputi na javnu raspravu usmjerenu prema kantonalnim resornim ministarstvima, asocijaciji auto-moto klubova i odgovarajućim udruženjima građana.

7. Nacrt zakona o biocidima;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Nacrt zakona o biocidima dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama Poglavlja III član 2. b) i članu 3. Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona.

Komisija sugeriše da nakon utvrđivanja Nacrta zakona Predstavnički dom uputi Nacrt zakona u javnu raspravu fokusiranu putem resornih ministarstva na stručni dio javnosti, na  kantonalna ministarstva, stručne institucije, i udruženja građana, u trajanju od 60 dana.

8. Nacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Nacrt zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u FBiH dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbama člana IV.A.20.(1) d), člana II.2. i člana III.2.a) Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona.

Nacrt zakona može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga zakona i Komisija predlaže Predstavničkom domu da ga prihvati.

9. Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH;

Komisija je jednoglasno utvrdila mišljenje da je Nacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu FBiH dostavljen od premijera i Vlade kao ovlaštenih predlagača i da postoji ustavni osnov za donošenje ovog zakona koji je sadržan u odredbi III (2), tačke c) Amandmana VIII, na Ustav Federacije BiH, člana III. 1. tačka b), koji je izmijenjen amandmanom VIII, LXXXIX I CVI i članu IV.A.20.(1) d) Ustava Federacije BiH što je naznačeno i u Obrazloženju ovoga zakona.

Nacrt zakona može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga zakona i predlaže Predstavničkom domu da ga prihvati.

Za izvjestioca ispred Komisije određen je Nasir Beganović potpredsjednik Komisije.